Aktuelni projekti

Brzo, besplatno, pravično za sve!

Nezavisno udruženje novinara Srbije je u saradnji sa Savetom za štampu, uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava, započelo je projekat „Brzo, besplatno, pravično za sve“.

Projekat je usmeren na informisanje posebno osetljivih kategorija stanovništva i njihovih predstavnika o Savetu za štampu i zagovaranje korišćenja ovog samoregulatornog tela kao načina ostvarivanja njihovih prava u cilju razvoja nediskriminatornog, korektnog i objektivnog izveštavanja, čime se unapređuje poštovanje principa jednakosti i jednakih prava u javnosti. 

Projektom je predviđeno partnerstvo i saradnja sa istaknutim organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom prava posebno osetljivih grupa stanovništva koje su izložene diskriminaciji. 

U okviru projektnih aktivnosti planirana je organizacija četiri informativna sastanka u Beogradu (dva), Nišu i Novom Sadu između predstavnika NUNS-a, Saveta za štampu i OCD koje su usmerene ka osetljivim grupama izloženim diskriminaciji. Cilj sastanaka je predstavljanje uloge i značaja Saveta i razmena zajedničkih iskustava u vezi sa slučajevima diskriminacije u medijima. Teme koje će biti otvorene na ovima sastancima kao i neki od zaključaka biće osnova za kreiranje agendi događaja koji će se nakon toga održati u navedenim gradovima. 

Cilj ovih događaja biće osnaživanje uloge OCD-a u borbi protiv diskriminacije kroz sistem koji Savet za štampu nudi. Na događajima će, između ostalog, biti predstavljen način podnošenja žalbi ovom telu i efekti koji se na taj način mogu ostvariti uz analizu dosadašnjih slučajeva reagovanja Saveta s jedne strane, i iskustvima OCD u zaštiti prava zajednice koju predstavljaju, s druge strane. 

Informacije o ulozi i nadležnosti Saveta za štampu biće dostupne zainteresovanim licima u vidu promo materijala na srpskom i na još devet jezika nacionalnih manjina: mađarskom, albanskom, romskom, slovačkom, rusinskom, hrvatskom, rumunskom, bošnjačkom i bugarskom jeziku. 

Takođe, u oviru projektnih aktivnosti biće organizovane i dve obuke za novinare u Beogradu i Nišu, sa ciljem podizanja svesti novinara o potrebi medijskog promovisanja tolerancije, značaju identifikovanja stereotipa o osetljivim grupama u cilju njihovog iskorenjavanja i smanjenja senzacionalističkog izveštavanja o tim temama, kroz predstavljanje principa Etičkog kodeksa novinara, mehanizama koje nudi Savet za štampu i regulatorna tela. 

 

Projekat finansira:                   

                               Република Србија               

                                         ВЛАДА 

      КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА

 

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten