Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

02. 03. 2015. Bogatić

Izvor: SO Bogatić

Bogatić: Raspisan konkurs za finansiranje medijskih sadržaja

Opština Bogatić raspisala je konkurs za sufinansiranje proizvodnju i distribuciju programskih sadržaja javnih glasila na teritoriji opštine Bogatić i Republike Srbije, koji su značajni za ostvarivanje javnog interesa.

trana 1 od 4

15350 Bogatić, Mike Vitomirovića 1, Srbija
tel:+381.15.7786 126, faks:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs


Na osnovu člana 17. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br.83/14), člana 61. Statuta Opštine Bogatić („Sl. list Grada Šapca i opštine Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ br. 29/08,19/10, 20/12 i 29/12), Odluke o budžetu Opštine Bogatić za 2015. godinu („Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ br.31/14) i Odluke o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje 2015. godine, br.63/2015-01 od 20.02.2015.godine, predsednik Opštine Bogatić raspisuje:


K o n k u r s e


za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog 
informisanja na teritoriji Opštine Bogatić u 2015. godini
I
Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa

Predmet konkursa:

1. sufinansiranje proizvodnje i distribucije programskih sadržaja javnih glasila na teritoriji opštine Bogatić i Republike Srbije, koji su značajni za ostvarivanje javnog interesa.
2. sufinansiranje projekata organizovanja i učešća novinara i drugih medijskih radika na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima u cilju unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.
Ciljevi konkursa: podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja; podrška medijskog stvaralaštva i ostvarivanju prava na informisanje u svim oblastima javnog života posebnih, a naročito zaštićenih grupa.


II

Iznos sredstava koja su opredeljena za konkurse
1. Za projekte proizvodnje medijskih sadržaja, u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara, što je 90,40 % ukupno predviđenih sredstava;
2. Za projekte organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u ukupnom iznosu od 240.000,00 dinara, što je 4,80 % ukupno predviđenih sredstava.
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom. 
Učesnik konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat može u toku iste kalendarske godine da učestvuje i na drugom konkursu za sufinansiranje, sa istim projektom, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

III

Pravo učešća na konkursu
Na konkursu može učestvovati:
- izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za 
privredne registre;
- pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji 
ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija;
- pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja. 15350 Bogatić, Mike Vitomirovića 1, Srbija
- Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih 
prihoda.
- Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj. 
Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu. Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom. Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.
Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija ne može biti duža od tri godine. Učesnik konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projekta čija je realizacija duža od godinu dana, dostavlja narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta za svaku kalendarsku godinu, do kraja te godine, organu koji mu je odobrio sredstva.

IV

Kriterijumi za ocenu projekata na osnovu kojih će se dodeljivati sredstva
Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata - u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;
- u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);
- u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes; 
- da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
- dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata
1. Na Konkursu za sufinansiranje proizvodnje i distribucije programskih sadržaja javnih glasila:
- unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
- informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva (informisanje i edukacija dece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, rodna ravnopravnost, itd.);
- aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, slobodno vreme, borba protiv korupcije, borba protiv psihoaktivnih supstanci i alkoholizma, borba protiv govora mržnje, problemi nerazvijenih opština, itd.);
- doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;
- očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
- tehnološa opremljenost i kadrovska osposobljenost medija, podnosioca projekta, za održavanje standarda kvaliteta u stvaranju i emitovanju programa – realizaciji podnetog projekta na teritoriji opštine Bogatić;
- održivost projekta.
2. Na Konkursu za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja:
- unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda postojećih novinara i drugih zaposlenih koji stvaraju svoje programe na teritoriji opštine Bogatić; 
- stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka u medijima;
- unapređenje proizvodnje i objavljivanja opštih informativnih i specijalizovanih medijskih sadržaja od značaja za život i rad građana u lokalnim zajednicama; 

V

Rokovi

Javni poziv za učešće na konkursu je objavljen na zvaničnoj VEB prezentaciji Opštine Bogatić, na internet adresi www.bogatic.rs i u nedeljnom listu „Glas podrinja“.
Rok za podnošenje prijava i projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Proveru dokumentacije podnete na konkurs, odnosno ispunjenost uslova za učešće na konkursu i poštovanje rokova vrši stručna služba Opštinske uprave Bogatić, Odeljenje za društvene delatnosti.
Učesnik konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno punjenom dokumentacijom, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku. Projekat učesnika konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, ne razmatra se.
Učesniku konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se obaveštenje iz stava 1. ovog člana i njegov projekat se ne razmatra.
Projekat koji je dostavljen nakon propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se.
Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem, u formi rešenja, donosi na osnovu predloga komisije predsednik Opštine Bogatić. Rok za donošenje rešenja je 90 dana od dana 
zaključenja konkursa.
Organ koji je raspisao konkurs dostavlja skenirano rešenje svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi i objavljuje ga na zvaničnoj VEB prezentaciji opštine Bogatić. Pored rešenja, na zvaničnoj VEB prezentaciji opštine Bogatić biće objavljene i informacije za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena. 
Na osnovu rešenja zaključuje se ugovor, koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta, a koji stručna služba Opštinske uprave, dostavlja u najkraćem mogućem roku učesnicima konkursa kojima su odobrena sredstva. Učesnik konkursa, kome su odobrena sredstva, bez odlaganja dostavlja potpisan i overen ugovor organu koji je raspisao konkurs. Ukoliko učesnik konkursa kome su odobrena sredstva ne dostavi ugovor smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.

VI

Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta 
Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa zvanične VEB prezentacije Opštine Bogatić) i priloži kopije sledećih dokumenata: 
- obrazac 1.1. (PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANjE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA);
- obrazac 1.1a. (REVIDIRAN BUDžET PROJEKTA 1)
- obrazac 2 (NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ);
- rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne 
registre; 
- rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre; 
- dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije; 
- bilans stanja i bilans uspeha iz prethodne godine; 
- kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika); 
- overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa).
Prijave, Obrazac 1.1. Obrazac 1.1a i Obrazac 2 podnose se u 4 primerka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku na adresu: Opštinska uprava Bogatić, Odeljenje za društvene delatnosti, M.Vitomirovića br.1, 15350 Bogatić, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ili predati lično na pisarnicu Opštinske uprave Opštine Bogatić, M.Vitomirovića br.1.
Konkursni materijal se ne vraća.

VII

Javni poziv novinarskim i medijskim udruženjima i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji
Na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br.83/14), član 24. stav 3. – 5. i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br. 126/2014), predsednik Opštine Bogatić upućuje javni poziv novinarskim i medijskim udruženjima i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji da dostave svoje predloge za članove komisije za realizaciju konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa iz oblasti javnog informisanja.
Komisija se imenuje za svaki konkurs posebno.
Za člana komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik i ne sme biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.
Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.
Rok za podnošenje predloga kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Predloge dostaviti u pismenoj formi na adresu: Opštinska uprava Bogatić, Odeljenje za društvene delatnosti, M.Vitomirovića br.1, 15350 Bogatić, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja - predlog za komisiju, ili predati lično na pisarnicu Opštinske uprave opštine Bogatić, ul. Mike Vitomirovića br.1, 15350 Bogatić.
PREDSEDNIK OPŠTINE


Nenad Beserovac s.r.

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten