Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

23. 03. 2015. Petrovac na Mlavi

Izvor: SO Petrovac na Mlavi

Petrovac na Mlavi: Raspisan konkurs za finansiranje medija

Predmet konkursa je izbor projekata iz oblasti javnog informisawa na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi koji će biti sufinansirani sredstvima iz buxeta opštine Petrovac na Mlavi za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 6.900.000,00 dinara i to

Na osnovu ~l. 8. i 9. Pravilnika o sufinansirawu projekata za ostvarivawe javnog interesa u oblasti javnog informisawa (Slu`beni glasnik broj 126/14) i Odluke Op{tinskog ve}a op{tine Petrovac na Mlavi o raspisivawu konkursa za sufinansirawe projekata za ostvarivawe javnog interesa u oblasti javnog informisawa na teritoriji Op{tine Petrovac na Mlavi u 2015. godini, broj 06-4/15-02-27 od dana 12.03.2015. godine, Op{tinsko ve}e Op{tine Petrovac na Mlavi upu}uje

 J A V N I P O Z I V

ZA SUFINANSIRAWE PROJEKATA IZ BUXETA OP[TINE PETROVAC NA MLAVI RADI

OSTVARIVAWA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISAWA U 2015. GODINI

 I Predmet konkursa

Predmet konkursa je izbor projekata iz oblasti javnog informisawa na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi koji će biti sufinansirani sredstvima iz buxeta opštine Petrovac na Mlavi za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 6.900.000,00 dinara i to

- elektronske medije 5.000.000,00 dinara i

- štampane medije 1.900.000,00 dinara.

Konkurs za sufinansirawe projekata radi ostvarivawa javnog interesa u oblasti javnog informisanja se raspisuje za projekte

- proizvodwe medijskih sadr`aja.

Projekti koji se predlažu treba da su namenjeni javnom informisawu stanovnika opštine Petrovac na Mlavi o zbivanjima u oblasti ljudskih prava, razvoja demokratije, unapređivanja pravne  i socijalne države,

zaštite dece i mladih, obrazovanja, kulture, umetničkog stvaralaštva, razvoja nauke, razvoja sporta I fizi~ke kulture, turizma, privrede, za{tite `ivotne sredine, zdravqa qudi, informisawa osoba sa invaliditetom i drugih mawinskih grupa.

 II Ciq konkursa

Ciq konkursa je podsticawe raznovrsnosti medijskih sadr`aja, slobode izra`avawa ideja i mi{qewa, slobodnog razvoja nezavisnih i profesionalnih medija radi zadovoqavawa potreba gra|ana na teritoriji op{tine Petrovac na Mlavi za informacijama i sadr`ajima iz svih oblasti `ivota.

 III Pravo u~e{}a na konkursu

Na konkursu mo`e u~estvovati:

- izdava~ medija ~iji je medij upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

- pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodwom medijskih sadr`aja i koji ima dokaz da }e

sufinansirani medijski sadr`aj biti realizovan putem medija;

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.

Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, mo`e na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

Konkurs se raspisuje za sufinansirawe projekata ~ija realizacije ne mo`e biti du`a od tri godine.

učesnik konkursa mo`e podneti zahtev za sufinansirawe projekta u iznosu do najvi{e 80% vrednosti predlo`enog

projekta.

 

Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokru`enu programsku celinu ili deo celine (`anrovska ili

vremenska), kojom se doprinosi ostvarivawu javnog interesa.

 

IV Kriterijumi za ocenu projekata

 

Projekti prijavqeni na konkurs bi}e oceweni prema meri u kojoj je predlo`ena projektna aktivnost podobnada ostvari javni interes u oblasti javnog informisawa i meri u kojoj u~esnik na konkursu pru`i ve}egarancije privr`enosti profesionalnim i eti~kim medijskim standardima.

 

Dodatni kriterijumi za ocewivawe projekata su:

 

- zna~aj projekta za ostvarivawe informisawa gra|ana na teritoriji Op{tine Petrovac na Mlavi,

- doprinos razvoju medijskog pluralizma i raznolikosti medijskih sadr`aja na teritoriji Op{tine Petrovac

na Mlavi,

- originalnost i zna~aj projekta za unapre|ivawe informisawa na teritoriji Op{tine Petrovac na Mlavi

(kreativnost i odr`ivost projekta),

- realnost buxeta,

- dostupnost ve}em broju korisnika.

 

V Rokovi

 

Konkurs je otvoren 15 dana od objavqivawa u dnevnom listu „Danas“.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.

 

 

VI Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta

 

U~esnik konkursa je obavezan da dostavi popuwenu prijavu za u~e{}e na konkursu na obrascu koji je propisalo Ministarstvo kulture i informisawa Republike Srbije (obrazac 1 - Prijava za projektno sufinansirawe iz oblasti javnog informisawa). Prijavni obrasci su dostupni na internet stranici Op{tine Petrovac na Mlavi www.petrovacnamlavi.rs.

 

Podnosilac projekta je obavezan da prilo`i slede}u dokumenataciju:

 

- fotokopiju re{ewa o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

- fotokopiju re{ewa o upisu u Registar medija;

- fotokopija re{ewa Regulatornog tela o izdavawu dozvola za emitovawe programa;

- dokaz da }e sufinansirani medijski sadr`aj biti realizovan putem medija;

- dokaz da ra~un izdava~a medija, odnosno pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je u~esnik konkursa, nije

blokiran;

- detaqan opis projekta na propisanom obrascu (obrazac 1-Prijava za projektno sufinansirawe iz oblasti

javnog informisawa);

- detaqno razra|en buxet projekta na propisanom obrascu (obrazac 1-Tabele za projektno sufinansirawe iz

oblasti javnog informisawa).

 

Obrazac 1-Prijava za projektno sufinansirawe iz oblasti javnog informisawa i obrazac 1-Tabele za projektno sufinansirawe iz oblasti javnog informisawa podnose se u 4 primerka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku putem po{te ili li~no preko pisarnice Opštinske uprave Opštine Petrovacna Mlavi na adresu: Služba za skupštinske poslove Opštine Petrovac na Mlavi kancelarija broj 25, Srpskih vladara 165, 12300 Petrovac na Mlavi, sa naznakom „za Konkurs za sufinansirawe projekata u oblasti javnog informisawa“.

 

Prijave se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa Javnog poziva u dnevnom listu „Danas“. Prijave na konkurs se podnose Komisiji za ocewivawe projekata u oblasti javnog informisawa (u daqem tekstu: Komisija) na obrascu 1-Tabele za projektno sufinansirawe iz oblasti Javnog informisawa u ~etiri primerka, a ostala obavezna dokumentacija u jednom primerku. U {tampanom obliku i na CD-u, i to predajom preko Pisarnice Op{tinske uprave Op{tine Petrovac na Mlavi ili po{tom-na adresu: Op{tina Petrovac na Mlavi, Srpskih vladara

165, 12300 Petrovac na Mlavi, Komisiji za ocewivawe projekata u oblasti javnog informisawa , u zatvorenoj koverti, naslovqeno sa „Prijava po Javnom pozivu za sufinansirawe projekata iz buxeta Op{tine Petrovac na Mlavi radi ostvarivawa javnog interesa u oblasti javnog informisawa u 2015. godini“ i sa naznakom „NE OTVARATI“.

 

Konkurs je objavqen na zvanč~noj VEB prezentaciji na internet adresi www.petrovacnamlavi.rs, i dnevnom listu „Danas“.

 

VII Poziv novinarskim i medijskim udru`ewima i medijskim stru~wacima zainteresovanim za rad u komisiji da dostave predlog kandidata za članove komisije

 

Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisawu i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14) i člana 21. Pravilnika o sufinansirawu projekata za ostvarivawe javnog interesa u oblasti javnog informisawa („Službeni glasnik RS“, broj 126/14), Opštinsko veće Opštine Petrovac na Mlavi upućuje poziv novinarskim i medijskim udruženiima i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisije za realizaciju konkursa za sufinansirawe projekata za ostvarivawe javnog interesa u oblasti javnog informisawa.

Za člana komisije imenuje se lice koje je nezavisni strućnjak za medije ili medijski radnik i ne sme biti u sukobu interesa niti obavqati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije. Pravo na predlagawe članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivawa konkursa. Predloge dostavitiPrtrovac na Mlavi u pisanoj formi putem po{te ili li~no preko pisarnice Op{tinske uprave Op{tine Petrovac na Mlavi na adresu, Slu`ba za Skup{tinske poslove Op{tina Petrovac na Mlavi, kancelarija broj 25, Srpskih vladara 165, 12300 Petrovac na Mlavi, sa naznakom za „Konkurs za sufinansirawe projekata

u oblasti javnog informisawa“ - predlog za ~lana komisije. Rok za podno{ewe predloga kandidata je 15 dana od dana objavqivawe od dnevnom listu „Danas“.

 

OP[TINSKO VE]E OP[TINE PETROVAC NA MLAVI

Broj: 06-4/15-02-28 PREDSEDNIK OP[TINSKOG VE]A

Datum: 12.03.2015. godine OP[TINE PETROVAC NA MLAVI,

PETROVAC NA MLAVI Radi{a Dragojevi}

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten