Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

31. 03. 2015. Subotica

Izvor: SO Subotica

Subotica: Raspisan konkurs za medije

Konkurs se objavljuje u listovima «Subotičke novine», «Magyar Szó» i «Hrvatska Riječ», na internet stranici Grada: www.subotica.rs u rubrici konkursi i oglasi i u «Službenom listu Grada Subotice»

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
GRADONAČELNIK
Broj: II-401-381 /2015
Dana, 23.03.2015. godine
Subotica

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima («Službeniglasnik RS», br.83/14), Odluke o budžetu Grada Subotice za 2015. godinu («Službeni list Grada Subotice», br. 45/14) i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja («Službeni glasnik RS», br.126/14) Gradonačelnik Grada Subotice, dana 23. marta 2015 godine raspisuje

 K O N K U R S

 za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih

sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. Godini

 

  1. I.              NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

 Odlukom Gradonačelnika Grada Subotice br. II-401-380/2015 od 23. marta 2015. godine,sredstva u iznosu od 26.600.000.00 dinara opredeljena su za Konkurs za sufinansiranje projekataproizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja (u daljem tekstu: Konkurs).Namena Konkursa je: ostvarivanje javnog interesa građana Subotice u oblasti javnoginformisanja, razvoj medijskog pluralizma, uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskihsadržaja u novinama ili elektronskim medijima, uključujući i internet stranice, na jezicimanacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji Grada Subotice, koji doprinose istinitom,nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana; zaštita i razvoj ljudskihprava i demokratije, unapređivanje pravne i socijalne države; slobodan razvoj ličnosti i zaštita dece i mladih, razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoj obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoj nauke, sporta i fizičke kulture; zaštita životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Subotice za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života.

 II.            PRAVO UČEŠĆA

 Pravo učešća na Konkursu, pod uslovom da imaju registrovano sedište na teritoriji GradaSubotice, imaju:

  1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;

2. pravno lice, privatno preduzeće, odnosno preduzetnik, izdavači medija upisanih u registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i audio i audio/video produkcije koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima ćeprogramski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica, privatna preduzeća i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog, odnosno radio programa).

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači za produkciju i medije koji se finansiraju iz javnih prihoda. Pravo učešća na Konkursu nemaju i lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Grada Subotice namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formipodnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji programa odnosno projekata projekta. Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom. Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij. Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednostiprojekta. Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat od strane Grada Subotice može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

  1. III.           KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su: ostvarivanje javnog interesa, odnosno značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje građana Grada Subotice, značaj projekta za unapređenje prava na informisanje na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih manjina i jezičkog i kulturnog identiteta građana Grada Subotice, propadnika srpskog naroda i nacionalnih manjina, kvalitet, aktuelnost, kreativnost, informisanje o demokratskim vrednostima i razvijanje građanske svesti, afirmacija multikulturalnosti, podsticanje interkulturalizma, uvođenje ili razvoj višejezičkih programa. Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su: veći broj korisnika, validna argumentacija projekta, adekvatna specifikacija budžeta,usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti i održivost projekta.

  1. IV.          OPŠTE INFORMACIJE I ROKOVI

 Konkurs se objavljuje u listovima «Subotičke novine», «Magyar Szó» i «Hrvatska Riječ», na internet stranici Grada: www.subotica.rs u rubrici konkursi i oglasi i u «Službenom listu Grada Subotice»

 Prijave se podnose na propisanom obrazcu.

 Konkurs i Obrazac dostupni su na internet stranici Grada: www.subotica.rs u rubric konkursi i oglasi, za sve vreme trajanja Konkursa.

 Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane. Prijave slati u štampanom obliku, predajom u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice, Trg slobode 1 ili poštom, a obavezno i u elektronskom obliku na e-mail adresu: konkursinformisanje@subotica.rs. Konkursni materijal se ne vraća. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja odnosno od 27.03.2015. godine do 26. 04. 2015. godine.  Odluka o raspodeli sredstava biće objavljena na internet stranici Grada: www.subotica.rs Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi najkasnije 15 dana nakon realizacije projekta, a krajnji rok je 31.12.2015. godine na obrascu koji se može naći na zvaničnoj internet stranici Grada: www.subotica.rs Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 8,00 do14,00 časova na telefon 024/626-928, u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Subotice.

 

  1. V.           DOKUMENTACIJA

 Obrazac se preuzima sa internet stranice Grada: www.subotica.rs rubrika konkursi i oglasi

Obrazac 1 (prijava i tabela).

 Učesnik konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi u 2 primerka. Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

2. rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za

privredne registre;

3. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za

elektronske medije;

4. ugovor ili overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti

emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike

registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);

5. potvrda o poreskom identifikacionom broju – PIB-u.

 

  1. VI.          POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije.

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim

putem obrate Gradonačelniku. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije. Predloge slati do zaključenja Konkursa.

VII

Podnete prijave po konkursu razmatra i predlog o raspodeli sredstava donosi konkursna komisija koju rešenjem imenuje Gradonačelnik . Za člana komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik.Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije. Komisija ima 3 člana.

Komisija neće razmatrati:

- prijave podnosilaca koji nemaju pravo učešća na konkursu,

- neblagovremeno podnete prijave,

- projekte koji nisu u skladu sa utvrđenom namenom,

- prijave podnosilaca kojima su ranije odobrena sredstva, a nisu podneli izveštaj o

namenskom korišćenju istih,

- nepotpune prijave, koje se, i nakon upozorenja, ne popune do kraja roka za prijavu na

konkurs,

- prijave sa nepotpunom pratećom dokumentacijom i

- prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu.

VIII

 O raspodeli sredstava, na predlog Konkursne komisije, odlučuje Gradonačelnik donošenjem Odluke o raspodeli sredstavaUkoliko projekti ili određeni broj projekata nisu u skladu sa ciljevima i kriterijumima konkursa, Gradonačelnik može, na predlog konkursne komisije, doneti rešenje da se neće raspodeliti sredstva ili deo sredstava.

IX

 Odlukom o raspodeli sredstava može biti određen isti ili manji iznos sredstava od onog koji je tražen u pojedinačnoj konkursnoj prijavi.Ukoliko je Odlukom o raspodeli sredstava za pojedinog korisnika određen manji iznos odonog koji je tražen u konkursnoj prijavi, korisnik sredstava dužan je da pošalje revidiran budžet projekta, kojim specifikuje namenu sredstava, a u skladu sa iznosom koji mu je rešenjem dodeljen. Korisnik sredstava može revidiranim budžetom projekta tražiti da mu projekat srazmerno kraće traje ili da umanji deo programskih stavki, uvažavajući prirodu projekta za koji su mu odobrena sredstva.

X

 Gradonačelnik i korisnik sredstava zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama. Sredstva se odobravaju korisnicima u skladu sa mogućnostima budžeta. Korisnik sredstava može dostaviti obaveštenje o tome da odustaje od sredstava koja su mu dodeljena.

XI

 Korisniku sredstava neće biti dozvoljeno da zaključi ugovor sa Gradonačelnikom ukoliko mu račun bude u blokadi, odnosno neće mu se preneti sredstva na račun ukoliko mu račun bude blokiran nakon zaključenja ugovora. Ukoliko se korisniku sredstava ne isplate sredstva iz navedenog razloga ili iz nekog drugog razloga, uključujući i odustanak korisnika da zaključi ugovor ili nakon zaključenja ugovora, uz

pismeno obaveštenje Gradonačelniku o razlozima odustanka, na predlog Gradonačelnika naknadno će se sastati konkursna komisija da raspodeli preostala sredstva na ostale korisnike. Gradonačelnik može odlučiti da ne raspodeli nikome preostala sredstva ukoliko su ostali projekti već podržani, a rukovodeći se prema kvalitetu i potrebama projekata prijavljenih na konkurs.

XII

 Sredstva se koriste isključivo za namene za koje su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Gradonačelniku, putem Sekretarijata za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Subotice dostavi izveštaj o realizaciji projekta, materijalni dokaz o realizaciji i distribuciji odnosno emitovanju, kao i o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava, najkasnije 15 dana nakon realizacije projekta, a krajnji rok je 31.12.2015. godine, na obrascu koji se može naći na internet stranici Grada: www.subotica.rs

Korisnik je dužan da pravda celokupan budžet projekta, odnosno sredstva dobijena od Grada Subotice, sredstva dobijena od drugih organa vlasti i sopstvena sredstva od najmanje 20% ukupnog budžeta projekta.

 

Gradonačelnik,

Maglai Jenő, dipl. pravnik

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten