Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

12. 08. 2015. Ćuprija

Izvor: SO Ćuprija

Ćuprija: Raspisan konkurs za sufinansiranje medijskih projekata

Na konkursu se može konkurisati samo s jednim projektom. Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

Na osnovu člana 15. 17. i 18 Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/2014 i 58/15), člana 20. i člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl. Glasnik RS,, br.129/2007 i 83/2014- dr.zakon), člana 60. Statuta opštine Ćuprija, („ Sl. glasnik opštine Ćuprija“ br. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 i 23/13) i člana 7. Odluke o budžetu Opštine Ćuprija za 2015. godinu, (,,Službeni glasnik opštine Ćuprija,, br. 36/14, 5/15 i 17/15) i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 126/2014), Opštinsko veće opštine Ćuprija raspisuje 

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2015.GODINI

Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa, tj. javni interes koji će se konkursom sufinansirati
Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015 godini se raspisuje za projekte:
1) proizvodnje medijskih sadržaja

Opština Ćuprija će na osnovu ovog javnog poziva sufinansirati projekte proizvodnje medijskih sadržaja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnose na javno informisanje od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.
Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacija ne može biti duža od tri godine.
Učesnik konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projekta čija je realizacija duža od godinu dana, dostavlja narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta za svaku kalendarsku godinu, do kraja te godine, organu koji mu je odobrio sredstva.
Narativni i finansijski izveštaj, podnosi se na Obrascu 2. koji je propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 126/2014).
Nastavak realizacije projekta odobrava se za svaku kalendarsku godinu, na osnovu pozitivno ocenjenog izveštaja i ispunjenosti ugovorom preuzetih obaveza.

Iznos sredstava koja su opredeljena za konkurs

Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta Opštine Ćuprija iznosi 5.000.000,00 dinara.
Pravo učešća na konkursu

Pravo učešća na konkursu ima:
1) izdavač medija koji je upisan u registar medija;
2) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda kao i izdavači medija koji nije upisan u Registar medija.
Pravo učešća na konkursu imaju izdavači medija, odnosno pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja koji prilože dokaz o postojanju tehničko kadrovskog kapaciteta za realizaciju ovog projekta na teritoriji opštine Ćuprija.
Uslovi za učešće na projektu

Na konkursu se može konkurisati samo s jednim projektom. Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.
Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ćuprija.
Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom.

Kriterijumi za ocenu prijava na konkurs

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:
1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;
2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:
(1) u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;
(2) u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca);
(3) u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje: (1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
(2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
Specifični bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata:
-u kojoj meri i u kom obimu predloženi projekat doprinosi blagovremenom informisanju o dnevnim događajima i aktuelnostima na teritoriji opštine Ćuprija,
-kvalitet informisanja (istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje građana na teritoriji opštine Ćuprija),
- nagrade i priznanja,
- da li je medijski sadržaj besplatno dostupan svim građanima na teritoriji opštine Ćuprija.
Konkursna komisija će prilikom ocenjivanja projekata, pored ispunjenosti gore navedenih kriterijuma, ocenjivati i kriterijum ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Rok za prijavljivanje na konkurs

Javni poziv za dostavljanje projekata otvoren je od 15.07.2015. godine do 31.07.2015. godine.
Prijava na konkurs podnosi se na adresu: Opštinsko veće opštine Ćuprija. 13. oktobra br.7, 35230 Ćuprija, sa naznakom: Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini i predaje se na šalteru Uslužnog centra Opštinske uprave opštine Ćuprija neposredno ili preporučeno poštom.
Konkursni materijal se ne vraća.
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu neće biti razmatrane.
Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefon 035- 8470-631
Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta

Učesnici konkursa su obavezni da dostave:
- prijavu na konkurs na obrascu 1., koji je propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,
- fotokopiju Rešenja APR o upisu u registar javnih glasila,
- fotokopija Izvoda iz registra privrednog subjekta,
- precizne pokazatelje i dokaze o ukupnim sredstvima učesnika konkursa u 2015. godini, o procentu učešća sredstava Opštine Ćuprija u ukupnim sredstvima učesnika konkursa u 2015. godini, kao i podatke o prihodima koje su sami ostvarili u prethodnoj godini.

Konkursna komisija

Ocenu projekata podnetih na konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava (u daljem tekstu: Komisija).
Članove stručne komisije imenuje predsednik Opštine Ćuprija i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.
Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.

Poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne komisije.
Pozivaju medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate opštini Ćuprija.
Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije.
Rok za dostavljanje predloga za članove komisije je 31.07.2015. godine.

Odluka o raspodeli sredstava

Odluku o raspodeli sredstava donosi Predsednik Opštinskog veća opštine Ćuprija a na osnovu obrazloženog predloga Komisije.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
Odluka se donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem.
Rešenje o raspodeli sredstava objavljuje se na veb-sajtu opštine Ćuprija i dostavlja se svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Ugovor o dodeli sredstava

Rešenje predstavlja osnov za zaključenje ugovora sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti.
Ugovorom o dodeli sredstava će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.
Ugovor sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti zaključuje Predsednik Opštinskog veća opštine Ćuprija.

Izveštaj o sprovedenim aktivnostima

Učesnici konkursa koji su dobili sredstva, izveštaj o realizaciji projekta dostavljaju organu koji je dodelio sredstva, u formi narativnog i finansijskog izveštaja, a u skladu sa zakonom i zaključenim ugovorom.
Izveštaj mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom.
Uz izveštaj se dostavlja i dokaz o realizaciji projekta.Prilog:
-Obrazac 1. Prijava na konkurs,
-Obrazac 2. Narativni i finansijski izveštaj. OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE ĆUPRIJA
BR.06-120/2015-01-1 od 13.07.2015. godinePREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA
Ninoslav Erić mr.ek. nauka

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten