Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

10. 08. 2015. Ruma

Izvor: SO Ruma

Ruma: Raspisan konkurs za medije

Ukupan iznos sredstava koji će biti dodeljen ovim Javnim pozivom iznosi 5.000.000 (slovima: pet miliona) dinara. U pitanju su sredstva koja su bila dodeljena Rešenjem br. 401-11/2015-IV od 26.03.2015. godine, a koja je korisnik morao da vrati Opštini.

Na osnovu člana 17. i člana 19. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 83/14), člana 4. stav 1. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 126/14), člana 15. stav 1. tačka 35. Statuta opštine Ruma („Službeni list opština Srema“, br. 06/2009, 38/2012 i 28/2014) i članom 6. Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Ruma radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini, broj 06-6-12/2013-II, od 13.02.2015. godine, načelnik Opštinske uprave opštine Ruma, raspisuje

JAVNI POZIV

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE RUMA RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2015. GODINI

PREDMET KONKURSA

            Predmet ovog Javnog poziva/Konkursa je sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Ruma u oblasti javnog informisanja, u cilju informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana Opštine Ruma – a posebno kroz podršku proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, sporta i fizičke kulture, kao i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

            Ukupan iznos sredstava koji će biti dodeljen ovim Javnim pozivom iznosi 5.000.000 (slovima: pet miliona) dinara. U pitanju su sredstva koja su bila dodeljena Rešenjem br. 401-11/2015-IV od 26.03.2015. godine, a koja je korisnik morao da vrati Opštini.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju:

1)      izdavači medija koji su upisani u Registar medija;

2)       pravna lica, odnosno preduzetnci, koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja, a koji prilože dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

            Pravo učešća nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda, kao ni korisnici kojima su već dodeljena sredstva u 2015. godini - Rešenjem br. 401-11/2015-IV od 26.03.2015. godine.

  Pod medijima se, u smislu Zakona o javnom informisanju i medijima, podrazumevaju dnevne i periodične novine, servis novinske agencije, radio program i televizijski program i elektronska izdanja tih medija, kao i samostalna elektronska izdanja (uređivački oblikovane internet stranice ili internet portali), koji su registrovani u Registru medija, u skladu sa Zakonom.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na Konkursu. Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki od medija.

Projekat, u smislu Zakona, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovski i vremenski) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Maksimalni iznos koji se može dodeliti po jednom projektu je 80% vrednosti projekta.

KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

            Projekti prijavljeni na Konkurs ocenjuju se prema meri u kojoj su predložene projektne aktivnosti podesne da ostvare opšti javni interes u oblasti javnog informisanja, u skladu sa članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima, i prema meri u kojoj, na osnovu podnete dokumentacije, učesnik na Konkursu pruža veću garanciju privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

SPECIFIČNI KRITERIJUMI:

Ÿ   značaj projekta sa stanovišta javnog interesa;

Ÿ   tradicija poslovanja podnosioca projekta

Ÿ   tehnička i kadrovska opremljenost;

Ÿ   obim i kvalitet pređašnje saradnje sa Opštinom Ruma u ostvarivanju javnog interesa građana;

Ÿ   teritorija realizacije projekta na teritoriji Opštine Ruma.

PRIJAVA NA KONKURS

 Prijava na Konkurs se podnosi na obrascu „Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja“, koji je objavljen u Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 126/14).

           Uz navedenu prijavu, podnosilac projekta je dužan da obavezno priloži i:

 1. predlog projekta (Obrazac 1);
 2. budžet projekta (u skladu sa Obrascem 1, Tabela br. 1);
 3. dokaz o registraciji (fotokopija izvoda iz APR-a);
 4. rešenje o poreskom identifikacionom broju (fotokopija PIB-a);
 5. dokaz o posedovanju frekvencije (za elektronske medije);
 6. izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima;
 7. narativni izveštaj o realizovanim ugovorima sa Opštinom Ruma u prethodnim godinama sa brojem i vrstom realizovanih medijskih sadržaja;
 8. za pravno lice, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave, kao i na zvaničnoj internet stranici Opštine Ruma, gde mora biti vidljiv i dostupan javnosti sve vreme trajanja Konkursa.

Prijave se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

            Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, naslovljenoj sa „Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Ruma radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini“ i sa naznakom „NE OTVARATI“, Komisiji za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja (u daljem tekstu: Komisija), u štampanom obliku i na CD-u, preko pisarnice Opštinske uprave, ili poštom na adresu: Orlovićeva br. 5, 22400 Ruma.

            Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i objašnjenja.

            Neblagovremene prijave na Konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, navedena Komisija neće ni razmatrati.

            Učesnik Konkursa koji je podneo nepotpunu odnosno nepreciznu prijavu ili dokumentaciju, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku.  U slučaju nepoštovanja naknadno određenog roka, prijava se neće ni razmatrati.

            Učesniku Konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u Javnom pozivu za učešće na Konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se navedeno obaveštenje, i njegov projekat se ne razmatra.

ODLUKA O IZBORU PROJEKATA

U skladu sa odredbama člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima i člana 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, odluku o izboru projekata u oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta Opštine Ruma donosi Predsednik opštine Ruma, na osnovu obrazloženog predloga Komisije – i to najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

Obrazloženi predlog Komisije potpisuju svi članovi Komisije.

Odluka o izboru projekata biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Opštine Ruma –www.ruma.rs i dostavljena svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Navedena odluka se donosi u obliku Rešenja, sa obrazloženjem.

Protiv rešenja se može podneti žalba, u roku od 8 dana od dana dostavljanja u elektronskoj formi. O žalbi odlučuje Opštinsko veće opštine Ruma.

Nakon donošenja Rešenja, Opština Ruma će sa podnosiocima izabranih projekata zaključiti Ugovor o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja.

KOMISIJA ZA OCENjIVANjE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

Stručna komisija je sastavljena od 3 (tri) člana, od kojih je većina iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika, koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju, Rešenjem br. 401-11-14/2015-IV od 19.03.2015. godine. Ukoliko na raspisani Konkurs pristigne više od pedeset projektnih prijava, stručna komisija će imati pet članova.

O radu Komisije vodi se zapisnik.

Sastav Komisije je objavljen na zvaničnoj internet stranici Opštine Ruma,  www.ruma.rs.

OBAVEZA IZVEŠTAVANjA O REALIZACIJI PROJEKTA

            U skladu sa odredbama potpisanog Ugovora o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja, učesnik Konkursa koji je dobio budžetska sredstva je u obavezi da dostavi narativni i finansijski izveštaj o utrošku tih sredstava - na Obrascu za izveštaj (Obrazac 2) propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 126/14), i to najkasnije mesec dana po isteku predviđenog roka za realizaciju projekta.

            Uz narativni izveštaj, dostavljaju se i emitovani prilozi u elektronskom obliku odnosno isečci iz novina, publikacija, kopije sadržaja sa portala. Uz navedene priloge, učesnik Konkursa koji je dobio budžetska sredstva je dužan da dostavi izveštaj o emitovanim prilozima, objavljenim novinskim člancima, objavljenim tekstovima na sajtu, koji će sadržati za svaki prilog sledeće informacije:

 1. redni broj kompakt diska (CD)/ isečka iz novina,
 2. naziv priloga/ teksta,
 3. tema priloga/ teksta,
 4. učesnici priloga,
 5. emisija u kojoj je prilog emitovan/ rubrika u novinama u kojoj je tekst objavljen.

            Na sve obaveze koje nisu navedene u ovom Javnom pozivu, primenjuju se odgovarajuće odredbe navedenog Zakona o javnom informisanju i medijima i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

U Rumi,  29.07.2015. godine

NAČELNIK

OPŠTINSKE UPRAVE

Dušan Ljubišić

Broj: 401-11-15/2015-IV

Dana: 29.07.2015. godine

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten