Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

17. 08. 2015. Despotovac

Izvor: UNS

Ispravljen konkurs opštine Despotovac za sufinansiranje medijskih projekata

Opština Despotovac je, nakon reakcije Koalicije novinarskih i medijskih udruženja, javni poziv za sufinansiranje medijskih projekata ispravila i uskladila sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Ispravljen javni poziv pogledajte u prilogu.

Na osnovu člana 20. i  člana 44.  Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.129/2007), člana 17, 18, 19,  i 20  Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.83/2014), Odluke o budžetu Opštine Despotovac za 2015. godinu („Službeni glasnik opštine Despotovac“ br.12/2014 i 3/2015), člana 4. stav 2. Pravilnika o sufinasiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasni javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.126/2014) Predsednik opštine Despotovac,  raspisuje

J A V N I   P O Z I V 

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE DESPOTOVAC U 2015.GODINI

I

NAMENA SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA I NjIHOV IZNOS

Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Despotovac u 2015.godini se raspisuje za sufinansiranje projekata:

1.)    Proizvodnje medijskih sadržaja na teritoriji opštine Despotovac

Predlozi projekata treba da su namenjeni javnom informisanju o dešavanjima na lokalnom nivou, privredi, preduzetništvu, obrazovanju, zdravstvu, kulturi, sportu, turizmu, poljoprivredi, zaštiti životne sredine, zaštiti dece i omladine, o ljudskim pravima, informisanju osoba sa invaliditetom i manjinskih grupa, kao i zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života .

Visina sredstava utvrđena je Odlukom o budžetu opštine Despotovac  za 2015. godinu, u Razdelu 1- Skupština opštine, program 15 - Lokalna samouprava, Programska aktivnost  – Informisanje, pozicija 19, ekonomske klasifikacije 423 - Usluge po ugovoru u iznosu od 1.600.000,00 dinara.

II

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Na konkurs mogu uzeti učešće sva lica koja uspunjavaju uslove u skladu sa članom 11. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.83/2014).

Na javni konkurs mogu se prijaviti štampani i elektronski mediji koji emituju svoj program na teritoriji opštine Despotovac. Pored toga, potrebno je da ispunjavaju i sledeće uslove: 

 • da je medij upisan u Registar medija, koji se vodi u agenciji za privredne registre ( čl. 39 i 141 Zakona o javnom informisanju i medijima) ;
 • pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
 • pravo učešća nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
 • da raspolaže važećom dozvolom za emitovanje, u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim sa emiterom;

III

KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 

 • Pravo učećša na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom finansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.
 • Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu. Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine ( žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa zakonom. Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, može na Konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.
 • Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog Konkursom.
 • Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat može u toku iste kalendarske godine da učestvuje i na drugom konkursu za sufinansiranje sa istim projektom, s tim da ukupno dodeljena sredsta ne prelaze 80% vrednosti projekta.
 • Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija ne može biti duža od tri godine.
 • Učesnik Konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projekta čija je realizacija duža od godinu dana, dostavlja narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta za svaku kalendarsku godinu, do kraja te godine, organu koji mu je odobrio sredstva.

IV

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se vršiti ocenjivanje projekata prijavljenih na Konkurs su:

1.)           mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja. Ovaj kriterijum se bliže definiše kroz:

 • u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa.
 • u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja  (mogu se utvrditi  na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs).
 •  u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

2.)           mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima. Ovaj kriterijum se bliže definiše kroz:

 • da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
 • dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

3.)           Kadrovski potencijal i tehnička opremljenost neophodna za realizaciju projekta

4.)           Mere pružanja garancije da će se proizvoditi programski sadržaj za ostvarivanje javnog interesa na lokalnom nivou.

V

ROKOVI

Konkurs će biti objavljen na sajtu www.despotovac.rs i u dnevnom listu „Danas“.

Rok za podnošenje prijava i projekata je do 24.08.2015.godine do 12:00 časova.

Proveru dokumentacije podnete na Konkurs, odnosno ispunjenost uslova za učešće na Konkursu i poštovanje rokova vršiće stručne službe Opštinske uprave opštine Despotovac.

Učesnik Konkursa koji je podneo projekt sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku. Ukoliko i u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, ne razmatra se.

Učesnik Konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na Konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se obaveštenje iz ovog člana i njegov projekat se ne razmatra.

Projekat koji je dostavljen nakon isteka propisan roka za podnošenje, ne razmatra se.

Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem u formi rešenja, donosi na osnovu predloga Komisije, Predsednik opštine. Rok za donošenje rešenja je 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

Organ koji je raspisao Konkurs dostavlja skenirano rešenje svakom učesniku Konkursa u elektronskoj formi i objavljuje ga na sajtu www.despotovac.rs.

Pored rešenja, na sajtu opštine Despotovac biće objavljene i informacije za sve učesnike Konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

Na osnovu rešenja zaključuje se ugovor, koji je osnov za praćenje sufinansiranog projekta.

Učesnik Konkursa kome su odobrena sredstva, bez odlaganja dostavlja potpisan i overen ugovor organu koji je raspisao Konkurs.

Ukoliko učesnik konkursa kome su odobrena sredstva ne dostavi ugovor, smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.

VI

DOKUMENTACIJA KOJU PODNOSI PODNOSILAC PROJEKTA

Učesnici koji se prijave na javni konkurs, dužni su da prilože sledeće:

 • popunjen i overen obrazac prijave (obrazac 1.1, koji se  može s preuzeti sa sajta opštine Despotovac);
 • popunjen i overen obrazac budžet projekta (obrazac 1.2);
 • rešenje o upisu u Registar medija Agencije za privredne registre;
 • dokaz o registraciji – fotokopija izvoda iz APR-a
 • rešenje o poreskom identifikacionom broju – fotokopija PIB-a
 • dokaz o posedovanju frekvencije za elektronske medije
 • izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima
 • overenu izjavu/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • uverenje Ministarstv finansija RS-Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda u skladu sa propisima Republike Srbije
 • uverenje odeljenja lokalne poreske administracije grada/opštine na čijoj teritoriji je sedište medija o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih javnih prihoda
 • podatke o odgovornoj osobi za realizaciju programske aktivnosti;

Prijave se popunjavaju na računaru i moraju sadržavati sve tražene elemente.

Propisana dokumentacija predaje se putem pošte ili  na pisarnici Opštinske uprave opštine Despotovac, ulica Milosava Zdravkovića Resavca br. 4, 35213 Despotovac, u zatvorenoj koverti sa naznakom: Opština Despotac „Prijava po javnom konkursu za  sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (ne otvarati)“.

VII

POZIV NOVINARSKIM I MEDIJSKIM UDRUŽENjIMA I MEDIJSKIM STRUČNjACIMA ZAINTERESOVANIM ZA RAD U KOMISIJI

          Na osnovu člana 24 stav 3-5 Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br.83/14) i člana 9 i člana 21 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ br. 126/14), Predsednik opštine upućuje Javni poziv novinarskim i medijskim udruženjima i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u Komisiji da dostave svoje predloge za članove Komisije za ocenu projekata i dodelu sredstava po javnom pozivu za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Despotovac za 2015. godinu.

Za člana Komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik i ne sme biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije. Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa.

Rok za podnošenje predloga kandidata je  do 24.08.2015.godine do 12:00 časova.

Predloge dostaviti u pisanoj formi na adresu: Opština Despotovac, Milosava Zdravkovića Resavca 4, 35213 Despotovac, sa naznakom: Prijava po javnom konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (ne otvarati)- predlog za Komisiju, ili predati lično na šalteru  Opštinske uprave opštine Despotovac.

 

OPŠTINA DESPOTOVAC

PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 400-350/15-03 od 14.08.2015. godine

Predsednik opštine

Dejan Nenadović

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten