Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

27. 08. 2015.

Izvor: Opština Lazarevac

Opština Lazarevac raspisala konkurs za sufinansiranje medija

Javni poziv

Na osnovu člana 17 i 19. stav 1. Zakona o informisanju i medijima („Sl. Glasnik RS“ broj 83/2014), člana 4 ,6 i 9.Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog ineresa u oblasti javnog informisanja („Sl. Glasnik RS“ broj 126/2014), člana 77 stav 1. tačka 28. Statuta Grada Beograda("Sl. list grada Beograda", br. 39/2008, 6/2010 i 23/2013),člana 46 .Statuta GO Lazarevac ("Sl. list grada Beograda", br. 43/2008, 15/2010 i 44/2013), a  u vezi sa članom 12 stav 1 tačka 28 Statuta GO Lazarevac, Odluke o budžetu GO Lazarevac za 2015.godinu („Sl. list grada Beograda“ broj 101/2014,12/15 i 32/15) o Odluke o raspisivanju javnog poziva Predsednik gradske opštine Lazarevac upućuje  

J A V N I   P O Z I V

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ZA 2015. GODINU NAMENjENIH ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG  INFORMISANjA

I  Predmet konkursa

Predmet konkursa je izbor projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Gradske opštine Lazrevac putem štampanih, radio, televizijskih i elektronskih medija radi  sufinansiranja projekata iz budžeta Gradske opštine Lazarevac za 2015. godinu za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, u cilju informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana Gradske opštine Lazarevac, o radu organa lokalne samouprave u oblasti kulturnog i umetničkog stvaralaštva, zaštite dece i mladih, obrazovanja, nauke, sporta, kulture, turizma, privrede, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina  i drugog javnog interesa u oblasti javnog informisanja u skladu sa Zakonom  koji će biti realizovani do kraja 2015. godine i to za projekte:

1. proizvodnje medijskih sadržaja

II Sredstva za sufinansiranje projekata

Sredstva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,  iznose 2.200.000,00 dinara , opredeljena su Odlukom o budžetu Gradske opštine Lazarevac za 2015.godinu(„Sl. list grada Beograda“ broj 101/2014,12/15 i 32/15), razdeo1-GO Lazarevac-Predsednik GO i Veće GO,Program -0602-Lokalna samouprava, Programska aktivnost-0006-informisanje funkcionalna klasifikacija 830-usluge emitovanja i štampanja,ekonomska klasifikacija 454-Subvencije privatnim prduzećima,a Odlukom o raspisivanju javnog poziva za učešće na konkursu za sufinsiranje  projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Gradske opštine Lazarevac u 2015. godini, I-01 broj  022-3/2015  od 14.08.2015.godine  raspoređena su za:

- projekte proizvodnje medijskih sadržaja u iznosu od  2.200.000,00 dinara

III Pravo učešća na konkursu

Pravo učešća na konkursu ima:

1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

2. pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija. 

Učesnik na Konkursu može podneti zahtev za sufinasiranje projekta u iznosu do najviše 80 % vrednosti projekta, odnosno do iznosa.

Izuzetno od stava 1. tačka 3. ne može se sufinansirati projekat izdavača medija koji nije upisan u Registar medija odnosno Registar javnih glasila.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.

Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina i deo celine               (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanje javnog interesa u skladu sa zakonom.

Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

IV Kriterijumi za ocenu projekata:

A) Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1. mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2. mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1. posebno se ocenjuje:

- u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

- u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja ( mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

- u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2. posebno se ocenjuje:

- da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

- dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

B) Dodatni  kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

*originalnost i značaj projekata za korisnike sa teritorije GO Lazarevac

*dostupnost medijskih sadržaja (pokrivenost frekvencijom i distribucijom) medijskih sadržaja većem broju korisnika prvenstveno na teritoriji GO Lazarevac

V Objavljivanje konkursa i rok za podnošenje prijave

Javni poziv, objavljen je na web sajtu Gradske opštine Lazarevac www.lazarevac.rs i u listu „Danas“,19.08.2015.godine.

Rok za podnošenje prijava je  31.08.2015.godine.

VI Prijava na konkurs

Prijava na konkurs podnosi se na obrascu propisanom Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 126/14) koji se mogu preuzeti sa sajta opštine: Obrazac 1(prijava i tabela)

- prijava (Obrazac  1.);

-tabela: budžet projekta (u skladu sa Obrascem 1, Tabela br. 1);

Uz prijavu  na konkurspodnosilac projekta dužan je da priloži :

- rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre-fotokopija rešenja;

- rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno registra javnih glasila u u Agenciji za privredne registre-fotokopija rešenja;

- dokaz o posedovanju frekvencije  - fotokopija dozvole za emitovanje radio i/ili tv programa izdata od regulatornog tela za za elektronske medije  ;

- dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija ( za pravno lice, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja) - overena izjava;

- dokaz da račun izdavača medija, odnosno pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je učesnik konkursa, nije blokiran- overena izjava;

- overenu izjavu da nema izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana,zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda,odnosno overena izjava da su nakon izricanja kazni i mera preduzete aktivnosti kojom garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

- izjava da tokom 2015. godine za projekat kojim konkuriše nije dobijao budžetska  sredstva od strane Republike, autonimne pokrajine odnosno jedinice lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 80 % vrednosti projekta, a ukoliko jeste potrebno je navesti tačan procenat ostvarenih sredstava po tom osnovu.

- uzjava da je Podnosilac prijave na konkurs u prethodnom periodu izvršio obaveze podnošenja narativnog i finasijskog izveštaja po osnovu ostvarenog projektnog sufinasiranja.

Prijava sa svom potrebnom dokumetacijom podnosi se u zatvorenoj koverti u štampanom izdanju i na CD-u na pisarnici Uprave gradske opštine Lazarevac, Kabinet predsednika gradske opštine, Karađorđeva 42, 11550 Lazarevac, sa naznakom „„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA KONKURS PO JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ BUDžETA  GO LAZAREVAC  RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2015.GODINI“ ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i objašnjenja.

Neblagovremene prijave na konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, navedena Komisija neće razmatrati.

Učesnik konkursa koji je podneo nepotpunu odnosno nepreciznu prijavu ili dokumentaciju, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku.

U slučaju nepoštovanja naknadno određenog roka, prijava se neće razmatrati.

Učesniku konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u Javnom pozivu za učešće na konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se navedeno obaveštenje, i njegov projekat se ne razmatra.

VII Poziv za predlaganje članova konkursne komisije

Obaveštavaju se novinarska i medijska udruženja kao i medijski stručnjaci zainteresovani za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisija do 31.08.2015.godine, na adresu Uprave gradske opštine Lazarevac, Kabinet predsednika gradske opštine, Karađorđeva 42, 11550 Lazarevac sa naznakom „PREDLOZI ZA ČLANOVE KOMISIJE ZA KONKURS PO JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ BUDŽETA  GO LAZAREVAC  RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2015.GODINI “.

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje 3 godine pre datuma raspisivanja Javnog poziva.

VIII Ocenu projekata podnetih na Konkurs vršiće stručna Komisija od tri člana koju imenuje Predsednik gradske opštine Lazarevac i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa u formi rešenja sa obrazloženjem.

Obrazloženo Rešenje o raspodeli sredstava doneće Predsednik gradske opštine Lazarevac na osnovu obrazloženog predloga Komisije.

Navedeno Rešenje će biti objavljeno na web sajtu Gradske opštine Lazarevac www.lazarevac.rs

Rešenje će biti dostavljeno svakom učesniku Konkursa.

Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.Na osnovu obrazloženog Rešenja Predsednik gradske opštine Lazarevac zaključuje Ugovor sa učesnikom Konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti

Dodatne informacije mogu se dobiti na  telefone 8120-690 i 8120-371,u vremenu od 08 do 14 časova svakog radnog dana.

 

I-01 broj : 022-3/2015  od 14.08.2015.godine

PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE 

Dragan Alimpijević

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten