Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

28. 08. 2015.

Izvor: Opština Šid

Drugi ponovljeni Javni poziv opštine Šid za sufinansiranje medijskih projekata

Javni poziv

Na osnovu člana 17. i člana 19. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 83/14 i 58/14), člana 4. stav 1. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 126/14), člana 59. stav 1. tačka 6. Statuta opštine Šid („Službeni list opština Srema“ br. 25/08, 19/10 – ispravka, 5/12 i „Službeni list opštine Šid“, br. 3/13) Odluke o budžetu opštine Šid za 2015. godinu („Službeni list opštine Šid“, br. 19/2014) i Odluke o raspisivanju drugog ponovljenog Javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Šid radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini, broj 345-5/III-15 od 24.08.2015. godine, Opštinsko veće opštine Šid r a s p i s u j e

DRUGI PONOVLjENI JAVNI POZIV

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE ŠID RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2015. GODINI

I

Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa

         Drugi ponovni Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Šid u 2015. godini (u daljem tekstu: Konkurs) se raspisuje za sufinansiranje projekata:

 1.    1.) Proizvodnje medijskih sadržaja na teritoriji opštine Šid

Ciljevi Konkursa:

-podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje;

-razvoj medijskog pluralizma;

-podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;

-podrška medijskog stvaralaštva i ostvarivanja prava na informisanje u svim oblastima javnog života  posebnih, a naročito zaštićenih grupa.

II

Iznos sredstava koja su opredeljena za Konkurs

Visina sredstava predviđenih za projekte proizvodnje medijskih sadržaja iznosi 2.100.000,00 dinara.

Iznos budžetskih sredstava naveden u prethodnom stavu, namenjen je sufinansiranju projekata proizvodnje medijskih sadržaja, i to za:

- elektronske medije – 2.100.000,00 dinara (dvamilionastohiljada dinara)

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat može u toku iste kalendarske godine da učestvuje i na drugom konkursu za sufinansiranje, sa istim projektom, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

III

Pravo učešća na Konkursu

Na konkursu mogu učestvovati:

 • izdavač medija koji je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
 • pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu. Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

Projekat, u smislu Zakona, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovski i vremenski) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

IV

Kriterijumi za učešće na Konkursu

Projekti prijavljeni na konkurs ocenjuju se prema meri u kojoj su predložene projektne aktivnosti podesne da ostvare opšti javni interes u oblasti javnog informisanja, u skladu sa članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima, i prema meri u kojoj, na osnovu podnete dokumentacije, učesnik na konkursu pruža veću garanciju privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Specifični kriterijumi:

 • Značaj projekta sa stanovišta javnog interesa
 • Tehnička i kadrovska opremljenost na teritoriji opštine Šid
 • Teritorija realizacije projekta na teritoriji opštine Šid

V

Prijava na Konkurs

 Prijava na konkurs se podnosi na obrascu „Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja“, koji je objavljen u Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 126/14).

           Uz navedenu prijavu, podnosilac projekta je dužan da obavezno priloži i:

 1. Predlog projekta (Obrazac 1)
 2. Budžet projekta (u skladu sa Obrascem 1, Tabela br. 1)
 3. Dokaz o registraciji (fotokopija izvoda iz APR-a)
 4. Rešenje o poreskom identifikacionom broju (fotokopija PIB-a)
 5. Dokaz o posedovanju frekvencije (za elektronske medije)
 6. Izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima
 7. Narativni izveštaj o realizovanim ugovorima sa Opštinom Šid u prethodnim godinama sa brojem i vrstom realizovanih medijskih sadržaja.
 8. Za pravno lice, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Šid www.sid.rs /mora biti vidljiv i dostupan javnosti sve vreme trajanja konkursa/ i nedeljnom listu „Sremske novine“.

Prijave se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

            Prijave na konkurs se podnose Komisiji za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja (u daljem tekstu: Komisija), u štampanom obliku i na CD-u, i to predajom na Pisarnici Opštinske uprave opštine Šid ili poštom- na adresu: Opštinska uprava opštine Šid, Karađorđeva 2, 22240 Šid, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava po Drugom Javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Šid radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini“ i sa naznakom „NE OTVARATI“.

            Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i objašnjenja.

            Neblagovremene prijave na konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, navedena Komisija neće ni razmatrati.

            Učesnik konkursa koji je podneo nepotpunu odnosno nepreciznu prijavu ili dokumentaciju, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku. 

            U slučaju nepoštovanja naknadno određenog roka, prijava se neće ni razmatrati.

            Učesniku konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u Javnom pozivu za učešće na konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se navedeno obaveštenje, i njegov projekat se ne razmatra.

            Odeljenje za društvene delatnosti sačinjava zapisnik o ispunjenosti uslova za učešće na konkursu, za sve pristigle projekte i dostavlja zapisnik članovima Komisije.

            Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi – Snežana Bunić, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti, na broj telefona 022/712-122 lok. 119 i to u vremenu od 07.00 do 15.00 h svakog radnog dana.

VI

Odluka o izboru projekta

U skladu sa odredbama člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima i člana 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, odluku o izboru projekata u oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta Opštine Šid donosi Predsednik opštine Šid, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije – i to najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Obrazloženi predlog Komisije potpisuju svi članovi Komisije.

Odluka o izboru projekata biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Opštine Šid – www.sid.rsi dostavljena svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Navedena odluka se donosi u obliku Rešenja, sa obrazloženjem.

Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Nakon donošenja Rešenja, Opština Šid zaključuje Ugovor o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja.

VI

Komisija za ocenjivanje projekta u oblasti javnog informisanja

Stručna Komisija će biti sastavljena od 3 (tri) člana. Ukoliko na raspisani Konkurs pristigne više od pedeset projektnih prijava, konkursna komisija će imati pet članova.

Članove Komisije imenuje Opštinsko veće opštine Šid, od kojih je većina iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika, koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

Članovi Komisije se imenuju na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko predložena lica ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Komisija na prvoj sednici bira predsednika komisije.

O radu komisije vodi se zapisnik.

Sastav Komisije se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Šid – www.sid.rs

VII

Poziv novinarskim i medijskim udruženjima i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u Komisiji

Pozivamo novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u Komisiji da dostave predlog za članove Komisije. Rok za dostavljanje predloga za članove Komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.

VII

Obaveza izveštavanja o realizaciji projekta

            U skladu sa odredbama potpisanog Ugovora o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja, učesnik konkursa koji je dobio budžetska sredstva je u obavezi da dostavi narativni i finansijski izveštaj o utrošku tih sredstava- na Obrascu za izveštaj (Obrazac 2) propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 126/14), i to najkasnije mesec dana po isteku predviđenog roka za realizaciju projekta.

            Uz narativni izveštaj, dostavljaju se i emitovani prilozi u elektronskom obliku odnosno isečci iz novina, publikacija, kopije sadržaja sa portala. Uz navedene priloge, učesnik konkursa koji je dobio budžetska sredstva je dužan da dostavi izveštaj o emitovanim prilozima, objavljenim novinskim člancima, objavljenim tekstovima na sajtu – koji će sadržati za svaki prilog sledeće informacije:

 1. redni broj kompakt diska (CD)/ isečka iz novina,
 2. naziv priloga/ teksta,
 3. tema priloga/ teksta,
 4. učesnici priloga,
 5. emisija u kojoj je prilog emitovan/ rubrika u novinama u kojoj je tekst objavljen.

            Na sve obaveze koje nisu navedene u ovom Javnom pozivu, primenjuju se odgovarajuće odredbe navedenog Zakona o javnom informisanju i medijima i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

    Broj: 345-5/III-15

    Dana: 24.08.2015. godine                                                   

    Šid

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE ŠID

PREDSEDNIK

Nikola Vasić

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten