Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

11. 03. 2017.

Opština Ada objavila konkurs za projekte u javnom informisanju

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члан 4, 5 и 6. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 16/2016 и 8/2017), члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 10/2014 – пречишћен текст),

Општинско веће општине Ада на својој седници одржаној дана 21.02.2017. године:

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области

jавног информисања на територији општине Ада у 2017. години

 

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Ада; заштити и развоју људских права и демократије; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Ада за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Ада у 2017. години, опредељена су чланом 6. Одлуке о расписивању конкурса о суфинансирању пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса(„Службени лист општине Ада“, број 5/2017) у износу од 450.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 450.000,00 динара.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу може учествовати:

1.издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Ада;

2.правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Ада.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

Учесник конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио не прелази 80% вредности пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1.Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

1.1.Значај пројекта са становишта:

∙ остваривања јавног интереса у области јавног информисања; ∙ остваривање намене конкурса;

∙ усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

∙ идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

∙ заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2.Утицај и изводљивост са становишта:

∙ усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима

ипотребама циљних група;

∙степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

∙мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

∙разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

∙степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3.Капацитети са становишта:

∙степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

∙неопходних ресурса за реализацију пројекта;

∙стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4.Буџет и оправданост трошкова са становишта:

∙прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

∙економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2.Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

2.1.да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етичких стандарда;

2.2.доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

1.да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Ада;

2.мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;

3.актуелност теме и доступност већем броју корисника;

4.мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група;

5.мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености.

IV РОКОВИ

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“: од 24.02.2017. године до 11.03.2017. године.

Датум објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“ биће објављен на сајту Општине Ада.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу достави у четири примерка. Образац се преузима са сајта Општине Ада www.ada.org.rs (Образац 1– пријава и Образац 1 – табела).

Учесник конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

1.решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;

2.решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

3.дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

4.оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

5.визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије, која уз предлог за чланове комисије, подносе и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије Општини Ада. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“: од 24.02.2017. године до 11.03.2017. године.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту општине Ада, www.ada.org.rsгде су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Ада у 2017. години”.

Образац 1 (пријава и табела) са јасним називом подносиоца пројекта, доставити и на CD-у.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће обjављено на сајту општине Ада www.ada.org.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/582-106, локал 217.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА

Број: 020-6-18/2017-03                                                                                   ПРЕДСЕДНИК,

Ада, дана 21.02.2017. године                                                                    Билицки Золтан с.р.

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten