Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

14. 11. 2017.

Konkurs opštine Bojnik za medijske projekte

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Sl. glasnikRS'',br.129/07, 83/2014 – dr. zakon i 101/2016), člana 17. i 18. Zakona o javnominformisanju i medijima (''Sl.glasnik RS'', br.83/14,58/15 i 12/16-autentičnotumačenje), člana 58. Statuta opštine Bojnik (''Sl.glasnik grada Leskovca''br.11/08, 23/08, 3/09 i 21/15, 1/16), člana 7. Odluke o budžetu opštine Bojnik za2017. godinu ('' Sl.glasnik grada Leskovca br. 53/16), člana 4. Pravilnika osufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnoginformisanja (''Sl. glasnik grada Leskovca'', br.83/14, 58/15 i 12/16- autentičnotumačenje), člana 24.Poslovnika Opštinskog veća opštine Bojnik (''Sl. glasnikgrada Leskovca'', br.17/2012), Opštinsko veće opštine Bojnik, dana06.11.2017.godine, raspisuje

KONKURS / JAVNI POZIV

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanjejavnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bojnikza 2017. godinu

I PREDMET KONKURSA / JAVNOG POZIVA, NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Od izdvojenih novčanih sredstava Odlukom o budžetu opštine Bojnik za2017.godinu 02 broj: 06-29-1/16 od 16.12.2016.godin, sredstva u iznosu od650.000,00 dinara, opredenjena su za konkurs / javni poziv za sufinansiranjeprojekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa uoblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bojnik za 2017.god. razdeo 5 ,glava 12 , program 13 informisanje funkcija 820 , ekonomska klasifikacija 481 ,pozicija 132, izvor finansiranja 01 .

Najniži iznos opredeljen za ove svrhe iznosi 50.000,00 dinara, a najviši500.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju za sufinansiranje programskih sadržaja uštampanim i elektronskim medijama, koji se distribuiraju ili emituju nateritoriji opštine Bojnik, a od posebnog su značaja za javno informisanje građanana teritoriji opštine Bojnik, uključujući i internet stranice upisane uregistar medija.

 Predmet konkursa / javnog poziva je sufinansiranje projekata proizvodnjemedijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa iz oblasti javnog informisanjana teritoriji opštine Bojnik, koji doprinose istinitom, nepristrasnom,pravovremenom i potpunom informisanju svih građana na teritoriji opštineBojnik; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne isocijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštite dece i mladih; razvojuprivrednih aktivnosti, kulturnog i umetničkog stvaralaštva, izveštavanju o značajnim privrednim, kulturnim, sportskim i drugim aktivnostima u opštiniBojnik; negovanju prijateljstva sa ostalim zemljama u regionu; razvoju obrazovanja,nauke, sporta (sportske manifestacije) i fizičke kulture; razvoju poljoprivrede, zaštite životne sredine (zaštiti od ambrozije, deratizacija i dezinsekcija ) izdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalihmedijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana zainformacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije,medijske pismenosti, razvijanja tolerancije i ravnopravnosti, kao i podizanja kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina.

 II PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU / JAVNOM POZIVU 

Predloženi projekat se mora realizovati preko registrovanih medija. 

Na konkursu / javnom pozivu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u registar medija koji se vodi u Agencijiza privredne registre, 

2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskihsadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovanputem medija koji je upisan u Registar medija. 

Pravo učešća na konkursu /javnom pozivu nemaju izdavači medija koji sefinansiraju iz javnih prihoda. Učesnik konkursa /javnog poziva može konkurisati samo sa jednim projektomna jednom javnom konkursu. Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, možeučestvovati sa jednim projektom za svaki medij, čiji je izdavač.

 Učesnik konkursa / javnog poziva može podneti zahtev za sufinansiranjenajviše do 80% vrednosti predloženog projekta.

 Učesnik konkursa /javnog poziva koji je u tekućoj kalendarskoj godini većkoristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnoginformisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, možeučestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u tojgodini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednostiprojekta.
                                           III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni nakonkurs su :

1. mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javniinteres u oblasti javnog informisanja;

2. mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkimmedijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1. posebno se ocenjuje:

1) Značaj projekta sa stanovišta:- ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

- ostvarivanja namene konkursa;

- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetimaciljnih grupa;

- identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;- zastupljenost inovativnog elementa u projektu i novinarskogistraživačkog pristupa.

2) Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

- usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatimai potrebama ciljnih grupa;

 - stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

 - merljivost indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; 

- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; 

- stepen razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3. Kapaciteti sa stanovišta:

- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

- neophodnih resursa za realizaciju projekta

- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovarajupredloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

- preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenostpredviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

- ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektneaktivnosti. 

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2. posebno se ocenjuje:

- da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbogkršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručnaslužba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, aod Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije):

- dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnostikoje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

IV OBJAVLJIVANJE KONKURSA / JAVNOG POZIVA I ROKOVI

 Konkurs / javni poziv se objavljuje u dnevnom listu Informer i na internetstranici opštine Bojnik : www.bojnik.rs .

 Prijave na Konkurs / javni poziv podnose se u roku od 8 dana od danaobjavljivanja u dnevnom listu Informer i na internet stranici opštine Bojnik. 

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 8 dana od danazaključenja konkursa.

 Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstavadostavi do 15.01.2018.godine. Učesnici konkursa koji su dobili sredstva,narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta na Obrascu 2 dostavljaju Opštinskom veću opštine Bojnik. Obrazac narativnog i finansijskog izveštajaje propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnoginteresa u oblasti javnog informisanja (''Sl.glasnik RS, br. 16/16), i preuzima sesa veb sajta opštine Bojnik.

V DOKUMENTACIJA 

Prijava na konkurs/javni poziv podnosi se na obrascu propisanomPravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa uoblasti javnog informisanja ( ''Sl.glasnik RS. Br.16/16), koji se dostavlja u 4primerka (obrazac 1 – Prijava za projektno sufinansiranje sa budžetom projekta iizjavom, preuzima se sa veb sajta opštine Bojnik). 

Uz prijavu podnosilac projekta, učesnik konkursa /javnog poziva je dužan dapriloži kopije sledećih dokumenata:

- fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajućem registru;

- fotokopija rešenja o registraciji javnog glasila u Registru javnih glasila,odnosno registraciji medija u Registru medija, pri Agenciji za privredne registre;

- fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju PIB-u;

- fotokopiju dozvole za emitovanje radio i /ili TV programa izdate od Regulatornog tela za elektronske medije;

- ugovor ili overenu izjavu izdavača medija, u kojima će programski sadržajibiti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane zaprodukciju televizijskog ili radio programa); 

- vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja; 

- dokaz da račun izdavača medija, odnosno pravnog lica, odnosno preduzetnikakoji je učesnik konkursa nije blokiran.

 Za elektronske medije dostaviti još:

- dokaz o teritorijalnoj pokrivenosti emitovanja;

- programsku šemu.

 Za pravno lice, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskihsadržaja, overena izjava / saglasnost medija ili više njih) da će programskisadržaj biti emitovan / objavljen u tom mediju.

 Prijave na konkurs /javni poziv sa pratećom dokumentacijom predaju seneposredno Uslužnom centru Opštinske uprave Bojnik, Trg slobode 2-4 , ilidostavljaju poštom na adresu: Opštinsko veće opštine Bojnik, Trg slobode 2-4, uzatvorenoj koverti sa naznakom '' Ne otvarati''- Prijava na konkurs /javni poziv zaizbor projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa uoblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bojnik za 2017.godinu.''

VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja da predlože članove konkursnekomisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radukomisije da se pisanim putem obrate Opštinskom veću opštine Bojnik. Uzpredlog za članove Komisije dostaviti i kratke biografije. Predloge slati dozaključenja konkursa na adresu: Opštinsko veće opštine Bojnik, Trg slobode 2-4,sa naznakom ''Predlozi za članove komisije za Konkurs za sufinansiranjeprojekata proizvodnje medijskih sadržaja''. Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja suregistrovana najmanje 3 godine pre datuma raspisivanja Konkursa. Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnufunkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

VII KOMISIJA

 Podnete prijave po konkursu /javnom pozivu razmatra i donosi predlog ododeli sredstava Konkursna komisija koju rešenjem imenuje Predsednik opštinei Opštinsko veće opštine Bojnik.

 Za člana odnosno članove (u zavisnosti od broja prispelih prijava )komisije imenuje se lice koji je nezavisni stručnjak za medije ili je medijskiradnik i koje nije podnelo prijavu na konkurs /javni poziv za dodelu sredstava zasufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa iz oblasti javnoginformisanja.
 Komisija neće razmatrati:

- prijave podnosilaca koji nemaju pravo učešća na konkursu,

- neblagovremeno podnete prijave,

- projekte koji nisu u skladu sa utvrđenom namenom i

- prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu.

VIII DODELA SREDSTAVA 

Komisija će razmotriti pristigle prijave i sačiniti listu zasufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnoginteresa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bojnik za 2017.godinu, koja će se objaviti na zvaničnoj internet stranici Opštinske upraveopštine Bojnik i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Bojnik.

 Na listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji od 3 dana oddana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

 O dodeli sredstava, na predlog Konkursne komisije, odlučuje Opštinskoveće opštine Bojnik rešenjem. Rešenje Opštinskog veća opštine Bojnik jekonačno, a protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Po donošenju rešenja Opštinskog veća opštine Bojnik o projektima proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bojnik za 2017. godinu, rezultati konkursabiće objavljeni na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Bojnik .

IX OPŠTE INFORMACIJE

- Konkursni materijal se ne vraća.

- Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, nećebiti razmatrane.

- Konkurs/javni poziv se objavljuje u dnevnom listu Informer i na internetstranici opštine Bojnik.

- Konkurs /javni poziv je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Informer i na internet stranici opštine Bojnik.

- Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom konkursu /javnom pozivu,skenirano biće dostavljeno svakom učesniku konkursa u elektronskoj formii biće objavljeno na internet stranici opštine Bojnik: www.bojnik.rs .

03 Broj: 235-59-7/2017 B o j n i k,

06.11 .2017. godine 

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BOJNIK

 PREDSEDNIK Nebojša Nenadović

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten