Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

10. 01. 2018.

Konkurs Opštine Odžaci za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 17. i člana 18. Zakona o javnom informisanju i medijima (“Službeni glasnik RS ”, br. 83/14, 58/2015 i 12/2016-autentično tumačenje), člana 4, stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata zaostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (“Službeni glasnik RS” broj 16/16 i 8/17) člana 60. stav 1. tačka 11. Statuta opštine Odžaci (“Službeni list opštine Odžaci” br. 17/08 i 27/10) , i člana 35. stav 2. Odluke o budžetu opštine Odžaci za 2018. godinu (“Službeni listopštine Odžaci” br. 25/17 ), Opštinsko veće opštine Odžaci je na 25. sednici održanoj dana 29.12.2017. godine raspisalo:

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE

MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA DO 31.12.2018. GODINE

I

Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa

Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Odžaci do 31.12.2018. godine               (u daljem tekstu: Konkurs) se raspisuje za sufinansiranje projekta:

-          Proizvodnje medijskih sadržaja na teritoriji opštine Odžaci

Visina sredstava predviđenih za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Odžaci u oblasti informisanja, radi ostvarivanja javnog interesa do 31.12.2018. godine, iznosi 7.300.000,00 dinara, opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Odžaci za 2018. godinu (“Službeni listopštine Odžaci” br. 25/17 ),  u razdelu 5 – Opštinska uprava,  programska aktivnost 1201-0004 –ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, pozicije 160 , ekonomska klasifikacija 423 – usluge po ugovoru-projektno finansiranje medija.

Cilj konkursa:

Cilj konkursa je istinito, pravovremeno, nepristrasno i potpuno informisanje svih

građana,informisanje osoba  sa invaliditetom i manjinskih grupa  o zbivanjima i događajima na teritoriji opštine Odžaci. Podrška proizvodnji medijskihsadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava, zatim podsticanje raznovrsnosti medijskih sadržaja, slobode izražavanja ideja i mišljenja, medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije,slobodnog razvoja nezavisnih i profesionalnih medija, odnosno svega o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

II

Iznos sredstava koja su opredeljena

Visina sredstava predviđenih za projekte proizvodnje medijskih sadržaja do 31.12.2018.

godine iznosi 7.300.000,00 dinara. Najmanji iznos koji se odobrava po projektu iznosi 20.000,00 dinara, a najveći iznos 7.000.000,00 dinara;

Učesnik konkursa kome su dodeljena sredstva za jedan od projekata može u toku iste

kalendarske godine da učestvuje i na drugom konkursu za sufinansiranje, sa istim projektom, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80 % vrednosti projekta.

III

Pravo učešća na Konkursu

Na konkursu može učestvovati:

 • · Izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
 • · Pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija;
 • · Pravno lice, odnosno preduzetnik koji poseduje važeću dozvolu regulatornog tela za elektronske medije.

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.

Pravo učešća na konkursu NEMAJU izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na konkursu NEMAJU lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva

namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu blagovremeno do 31.12.2017godine u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj Odeljenju za finansije i privredu Opštinske uprave opštine Odžaci. Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa zakonom.

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija ne može biti duža od tri godine. Učesnik konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projekta čija je realizacija duža od godinu dana, dostavlja narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta za svaku kalendarsku godinu, do kraja te godine, organu koji mu je ta sredstva odobrio.

IV

Kriterijumi za ocenu projekata na osnovu kojih će se dodeljivati sredstva

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs (za svaku

kategoriju posebno) su:

1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim

standardima;

3. Kadrovski potencijal i tehnička opremljenost za realizaciju projekta.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

 Značaj projekta sa stanovištta:

- ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

- ostvarivanje namene konkursa;

- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i pioritetima ciljnih grupa;

- identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

- zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinrsko istraživačkog pristupa;

 Uticaj i izvodljivost sa stanovništva:  

- usklađenosti planiraih aktivnosti sa ciljevima,očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

- stepena uticaja projekata na kvalitet informisanja ciljne grupe;

- merljivost indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta ;

- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta ;

- stepena razvojne i finansijske održivosti projekta(pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška)

 Kapaciteti sa stanovišta:

- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

- neophodnih resursa za realizacju projekta;

- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta; 

 Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

- preciznost i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

- ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti;

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

(1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od stane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije , aodSaveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

(2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

V

Rokovi u kojima se sprovodi konkurs

Konkurs će biti objavljen na sajtu www.odzaci.rs , i u listu “Naše novine”.

Rok za podnošenje prijava i projekata je 20 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu opštine Odžaci www.odzaci.rs , od 29.12.2017. godine do 18.01.2018godine.

Proveru dokumentacije podnete na konkurs, odnosno ispunjenost uslova za učešće na konkursu i poštovanje rokova vrši Odeljenje za finansije i javne prihode.

Učesnik konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku. Projekat učesnika konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi treženu dokumentaciju, ne razmatra se.

Učesniku konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se obaveštenje iz stava 4. ovog člana i njegov projekat se ne razmatra.

Projekat koji je dostavljen nakon propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se.

Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem, u formi rešenja, donosi na osnovu predloga komisije, Opštinsko veće opštine Odžaci. Rok za donošenje rešenja je 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Organ koji je raspisao konkurs dostavlja skenirano rešenje svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi i objavljuje ga na sajtu www.odzaci.rs . Pored rešenja, na sajtu opštine Odžaci biće objavljene i informacije za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima,odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

Na osnovu rešenja zaključuje se ugovor, koji je uslov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta, a koji Kabinet predsednika opštine Odžaci dostavlja u najkraćem mogućem roku učesnicima konkursa kojima su odobrena sredstva. Učesnik konkursa, kome su odobrena sredstva, bez odlaganja dostavlja potpisan i overen ugovor organu koji je raspisao konkurs. Ukoliko učesnik  konkursa kome su odobrena sredstva ne dostavi ugovor smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.

VI

Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta

Prijava se podnosi putem jedinstvenih obrazaca koji su objavljeni na sajtu www.odzaci.rs

 • · Obrazac 1. (Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja);
 • · Obrazac 2. (Tabele za projektno sufinansiranje iz objasti javnog informisanja);

Uz gore navedene obrazce neophodno je priložiti i :

 • · fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
 • · fotokopiju rešenja o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
 • · dozvolu za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od strane Regulatornog tela za elektronske medije;
 • · kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
 • · overenu izjavu o tehničkoj opremljenosti za realizaciju projekta;
 • · overenu izjavu da učesnik konkursa nema izrečene mere od strane državnih organa ili da se protiv njih ne vodi postupak, od strane regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
 • · overenu izjavu javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju

televizijskog i radijskog programa).

Prijava na konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti na adresu:

Opština Odžaci, Knez Mihajlova 24. 25250 Odžaci, sa naznakom: za Javni poziv za učešće na

konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, ili predati lično napisarnici opštine Odžaci , Knez Mihajlova 24.

Konkursni materijal se ne vraća.

VII

Poziv novinarskim i medijskim udruženjima i medijskim stručnjacima zainteresovanim za

rad u Komisiji

Na osnovu člana  24. stav 3-5 Zakona o javnom informisanju i medijima (“Službeni glasnik RS ”, br. 83/14, 58/2015 i 12/2016- autentično tumačenje), člana 19. 20 .i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (“Službeni glasnik RS” broj 16/16 i 8/17) , Predsednik Opštinskog veća opštine Odžaci upućuje  Javni poziv za učešće na konkursu   novinarskim i medijskim udruženjima  i medijskim stručnjacima  zainteresovanim za rad u komisiji, da u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa,  dostave svoje predloge za članove komisije za ocenu projekata i dodelu sredstava po Javnom pozivu za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja do 31.12.2018. godine. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije.

Za člana komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik i ne sme biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa i koja uz predlog za članove komisije podnose i dokaz o registraciji.

Rok za podnošenje predloga kandidata je 18.01.2018.godine.

Predloge dostaviti u pismenoj formi na adresu: Opština Odžaci, Knez Mihajlova 24. 25250 Odžaci, sa naznakom: za Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja predlog za Komisiju, ili predati lično na pisarnici opštine Odžaci , Knez Mihajlova 24.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE ODžACI

 

Broj:06-77-1/2017-III                                                                   Predsednik Opštinskog veća

Dana:29.12.2017.godine                                                                   mr Latinka Vasiljković

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten