Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

04. 05. 2018.

Konkurs Opštine Prokuplje za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 17. i člana 19. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 83/14, 58/15 12/16 – autentično tumačenje), člana 4. stav 1. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 16/16 i 8/17), člana 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Rešenja Komisije za državnu pomoć br.401-00-00072/2018-01 od 19.4.2018, Odluke o budžetu opštine Prokuplje za 2018. godinu („Službeni list Opštine Prokuplje ) i Rešenja o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Prokuplje za 2018. godinu br. 400-147/2018. predsednik Opštine Prokuplje raspisuje 30. 4. 2018. godine

JAVNI POZIV

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE PROKUPLjE RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2018. GODINU

 

 

Predmet konkursa je izbor projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Prokuplje koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta Opštine Prokuplje za 2018. godinu u ukupnom iznosu od  3.400.000,00 dinara.

 

Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Prokuplja; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije;  unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Prokuplja za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

 Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta. Odnosno  3.400.000,00 dinara dok je najmanji iznos koji se može dodeliti po projektu 50.000 dinara.

Konkurs se raspisuje radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, koji je definisan članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS, broj 83/14, 58/15 12/16 – autentično tumačenje).

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacija ne može biti duža od kalendarske godine.

Konkurs je objavljen na zvaničnoj VEB prezentaciji opštine Prokuplje na internet adresi www.prokuplje.org.rs i dnevnom listu „Kurir“.

 

Na Konkursu može učestvovati:

- izdavač medija čiji  je medij upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

- pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

- Na konkursu se može učestvovati samo jednim projektom.

- Izdavač više medija može konkurisati jednim projektom za svaki medij.

- Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

- Projekat, u smislu Zakona, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovski i vremenski) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

-Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata propisani su članom 18. Pravilnika o sufinansiranju projekata za  ostvarivanje javnog interesa  u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17).

Projekti prijavljeni na konkurs biće ocenjeni prema meri u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i meri u kojoj učesnik na konkursu pruži veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

 

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 

  1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Prokuplje;
  2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
  3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
  4. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
  5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;
  6. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

 

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjenu prijavu za učešće na konkursu na obrascima koji je se mogu naći na zvaničnoj VEB prezentaciji opštine Prokuplje na internet adresi www.prokuplje.org.rs ili svakog radnog dana od 8 do 15 sati u Službi za odnose sa javnošću Opštine Prokuplje (kancelarija broj 4 u zgradi Opštine Prokuplje).

- Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

- Obrazac 1-  Budžet projekta

Obrasci se podnose u četiri primerka, a ostala obavezna dokumentacija u jednom primerku:

- fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

- dokaz o registraciji u Registru medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

- fotokopija rešenja Regulatornog tela o izdavanju dozvole za emitovanje programa za elektronske medije;

- overena izjava/saglasnost medija koji je upisan u Registar medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja);

 

-fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u;

- sinopsis predloženog medijskog sadržaja;

- izjava učesnika na konkursu da se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja.

Ukoliko je prijava nepotpuna ili neprecizna Komisija će  od podnosioca projekta tražiti da u datom roku  dopuni prijavu ili otkloni nedostatke. Ukoliko učesnik konkursa to ne učini u datom roku prijave se neće razmatrati.

Prijave slati na adresu: Opština Prokuplje,ul Nikodija Stojanovića Tatka broj 2, Prokuplje 18 400, sa naznakom ,,Prijava po javnom konkursu za sufinansiranje projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja“ – (ne otvarati do kraja konkursa).  Obrazac 1 (prijava  i tabela) sa jasnim nazivom podnosioca projekta slati i u elektronskoj formi , na adresu : pr.sluzba@prokuplje.org.rs
Prijave slati isključivo na propisanim obrascima koji su objavljeni na zvaničnoj VEB prezentaciji opštine Prokuplje na internet adresi www.prokuplje.org.rs . Konkursni materijal se ne vraća.

Javni konkurs je otvoren 8  dana od dana objavljivanja u dnevnom listu“Kurir“
Prijave slati isključivo na propisanim obrascima. Zainteresovana javna glasila su dužna da predloge projekata dostave u navedenom roku.

Ocenu projekata podnetih na Konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava ( u daljem tekstu: komisija).
Članove stručne komisije imenuje predsednik Opštine Prokuplje iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.
Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.
Pravo na predlaganje članova komisije imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa. Opština Prokuplje ovim javnim pozivom obaveštava novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre dana raspisivanja konkursa, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u stručnoj komisiji da dostave predlog za članove stručne komisije.

Predloge dostaviti u pisanoj formi putem pošte na adresu ul. Nikodija Stojanovića Tatka broj 2 , Prokuplje 18 400 ili lično preko pisarnice opštine Prokuplje, sa naznakom ,,Javni poziv za prijavu članova stručne Komisije radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini”- (ne otvarati do kraja konkursa).

Rok za dostavljanje predloga za članove stručne komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs, odnosno 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Kurir“.

Odluku o raspodeli sredstava donosi predsednik opštine Prokuplje na osnovu obrazloženog predloga Komisije. Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa. Odluka se donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem. Rešenje o izboru medijskih projekata  i raspodeli sredstava objavljuje se na sajtu Opštine Prokuplje.

Rešenje predstavlja osnov za zaključenje ugovora sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti. Ugovorom će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.

Rešenje  je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

 

 

 

 

Broj :   400-147/2018

 30. 4. 2018. godine

 

 

PREDSEDNIK OPŠTINE PROKUPLjE

ALEKSANDAR SIMONOVIĆ

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten