Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

02. 07. 2018.

Konkurs Opštine Raška za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu članova 17. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br.83/14) , član 2. Odluke o budžetu opštine Raška za 2018.godinu, i člana 4. i 8. Pravilnika o sufinasiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS br.16/16), načelnik Opštinske uprave Raška, dana 28.juna 2018.godine raspisuje

Javni poziv za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine raška radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u medijima za 2018.godinu

1. PREDMET KONKURSA

Predmet ovog javnog konkursa je sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Raška radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Raška putem medija o zbivanjima na lokalnom nivou, odnosno radu organa Opštine Raška kao lokalne samouprave vezano za projektnu tematiku, o aktuelnostima u obrazovanju, zdravstvu, kulturi, sportu, turizmu, poljoprivredi, privredi, preduzetništvu, o ljudskim pravima, verskim pravima, zaštiti životne sredine, zaštiti dece i omladine i umetničkom stvaralaštvu.
Konkurs za sufinasiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja se raspisuje za projekte proizvodnje medijskih sadržaja.
Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata u periodu od 01.jula do 31.decembra 2018.godine.
Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinasiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u medijima iznosi 10.215.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava iz budžeta Opštine Raška koji se može odobriti po jednom projektu je 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava iz budžeta Opštine Raška koji se može odobriti po jednom projektu je 6.000.000,00 dinara, uz uslov da maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti po jednom projektu iznosi 80% od ukupne vrednosti projekta.

2. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu ima:
1. Izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre.
2. Pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u registar medija.
Pravo učešća nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

3. KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Osnovni kriterijum za ocenjivanje projekta:
- mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja
- mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima
Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekta:
- značaj projekta sa stanovišta ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja,ostvarivanje namene konkursa, usklađenost projekta sa realnim problemima, usklađenost projekta sa realnim problemima potrebama i prioritetima ciljnih grupa
- usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa
- stepen uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe
- merljivost indikatora koji omugućavaju praćenje projekta
- razrađenost i izvodljivost plana realizacije projekta
- stepen organizacionih sposobnosti predlagača projekta i neophodnih kadrovskih i tehničkih preduslova za realizaciju projekta
- preciznost i razrađenost budžeta projekta koji pokazuje usklađenost predviđenih troškova sa projektnim aktivnostima
- ekonomska opravdanost predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti
Posebno se ocenjuje:
- da li su učesniku konkursa izrečene od strane državnih organa, regulatornih tela ili samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja profesionalnih i etničkih standarda
- dokaz o tome da su posle izrečenih mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti
Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekta: 
- projekat, u smislu ovog konkursa, treba da podrazumeva zaokruženu programsku celinu, ili deo celine (žanrovska ili vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa
- realizacija projekata na teritoriji opštine Raška i mogućnost da se realizacijom projekta doprinese da šanse svakog stanovnika opštine Raška, na pravovremenu i tačnu informaciju budu jednake
- usmeravanje madijskog stvaralaštva i ostvarivanje prava na informisanje u svim oblastima javnog života
- tradicija poslovanja podnosioca projekta, veća i lakša dostupnost auditorijumu, multimedijalnost, ekonomična distribucija sadržaja, lakša ispravka i dopuna informacija
- brža i bolja interakcija sa korisnicima

4. PRIJAVA NA KONKURS
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu 1 „Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja“ koji je objavljen u Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, na sajtu Ministarstva kulture i informisanja ili na sajtu Opštine Raška.
Uz navedenu prijavu, podnosilac projekta dužan je da obavezno priloži i 
1. Predlog projekta (obrazac 1)
2. Tabelu za procenu ispunjenosti formalnih uslova (odštampati i odvojiti od prijave)
3. Tabelu budžet projekta 1
4. Dokaz o registraciji (fotokopija APR-a)
5. Rešenje o preskom identifikacionom broju (fotokopija PIB-a)
6. Dokaz o posedovanj frekvencije, dozvola za emitovanje programa od regulatornog tela
7. Dokaz o upisu u registar medija ( za izdavča medija)
8. Izjavu o raspolaganju odgovarjućim tehničkim i kadrovski kapacitetima
9. Dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u registar medija za pravno lice odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja
10. Narativni izveštaj o realizovanim ugovorima sa Opštinom Raška u prethodnim godinima (ako je takvih ugovora bilo)
Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj intrnet stranici Opštine Raška www.raska.gov.rs i u dnevnom listu „Danas“.
Javni poziv za dostavljanje projekata otvoren je od 28.juna do 13.jula 2018.godine
Prijava na konkurs se podnosi Komisiji za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja ( u daljem tekstu: Komisija) neposredno na pisarnici Opštinske uprave Raška ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava Raška, Predraga Vilimonovića broj 1, 36350 Raška, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekta radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u medijima za 2018.godinu“
Neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Učesnik konkursa koji je podneo nepotpunu odnosno nepreciznu prijavu ili dokumentaciju, obaveštava se da nedostatak otkloni u određenom roku.
U slučaju nepoštovanja naknadno određenog roka, prijava se neće razmatrati.

5. ODLUKA O IZBORU PROJEKTA

U skladu sa članom 25. Zakona o javnom informisanju i medijima i članom 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, odluku o izboru projekata u oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta opštine Raška donosi načelnik Opštinske uprave, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije i to najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključivanja konkursa.
Obrazloženi predlog Komisije potpisuju svi članovi Komisije
Odluka o izboru projekta biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Opštine Raška i dostavljena svakom učesniku konkursa. Navedena odluka se donosi u formi rešenja sa obrazloženjem. Rešenje je konačno i pritiv njega se može pokrenuti upravni spor.
Nakon donošenja rešenja Opštinska uprava zaključuje ugovor o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja.

6. KOMISIJA ZA OCENjIVANjE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

Ocenu projekta vrši stručna komisija koja će biti sastavljena od 3 (tri) člana.
Članove Komisije imenije načelnik Opštinske uprave od kojih je većina iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne objavljaju javnu funkciju.
Članovi komisije mogu se imenovati na poziv novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.
Komisija na prvoj sednici bira predsednika Komisije.
O radu komisije vodi se zapisnik.
Sastav Komisije se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Raška www.raska.gov.rs
Pozivamo novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u Komisiji da dostave predlog za članove Komisije. Uz predlog za člana Komisije novinarska i medijska udruženja prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja.
Rok za dostavljanje predloga za članove Komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.

7. OBAVEZA IZVEŠTAVANjA O REALIZACIJI PROGRAMA

U skladu sa odredbama potpisanog ugovora o sufinansiranju projekata u oblasti javnog informisanja, učesnik konkursa koji je dobio budžetska sredstva u obavezi je da dostavi narativni i finansijski izveštaj o utrošku tih sredstava na Obrascu 2 sa specifikacijom utrošenioh sredstava po ugovoru propisan Pravilnikom o sufinansiranja projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Uz narativni izveštaj dostavljaju se i emitovani programi odnosno prilozi u elektronskom obliku kao i da dostavi izveštaj emitovanim prilozima, tekstovima na sajtu.

OPŠTINSKA UPRAVA RAŠKA
Broj: 
Dana 28.06.2018.godine
RAŠKA NAČELNIK
Spasoje Andrić

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten