Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

25. 07. 2018.

Konkurs Opštine Projepolje za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“ broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016), člana 2.,3. i 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (''Službeni glasnik RS'', broj 16/16), člana 2. i 6. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (''Službeni glasnik opštine Prijepolje'', broj 3/2016 i 3/2017), i člana 59.Statuta Opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“ broj 4/09 i 12/2014 i 19/16), Opštinsko veće raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI

JAVNOG INFORMISANjA IZ BUDžETA OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU

1.       PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa: dodela sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

2. SREDSTVA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA

Visina budžetskih sredstava predviđena za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Prijepolje u 2018. godini iznosi 7.000.000, 00 dinara.

Projekti se moraju  realizovati do 31.12.2018. godine.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% od vrednosti projekta.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 3.000.000,00 dinara.

3. PROJEKTI U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDžETA OPŠTINE PRIJEPOLjE

- Projekti za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, koji se sufinansiraju iz Budžeta opštine Prijepolje su:

               - Projekti proizvodnje medijskih sadržaja koji se bave istinitim, nepristrasnim, pravovremenim i potpunim informisanjem javnosti o aktivnostima lokalne samouprave;

 - Projekti proizvodnje medijskih sadržaja koji imaju za cilj promociju poljoprivrednih potencijala opštine, turističkih potencijala opštine, energetskih potencijala i dr. ;

- Projekti proizvodnje medijskih sadržaja u cilju razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih i podizanje nivoa uključenosti i informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina opštine;

- Projekti proizvodnje medijskih sadržaja u cilju razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva na teritoriji opštine Prijepolje;

- Projekti proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti obrazovanja, razvoja sporta i fizičke kulture, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi na teritoriji opštine; 

- Projekti vezani za  organizovanje i učešće na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjeno je 95 % opredeljenih sredstava.

Za sufinansiranje projekata vezanih  za  organizovanje i učešće na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u skladu sa Zakonom namenjeno  je 5 % opredeljenih sredstava.  

4. PRAVO UČEŠĆA

Na konkursu može učestvovati:

- izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija koji se vodi u APR, ukoliko se medijski sadržaj emituje i distribuira na teritoriji opštine Prijepolje;

- pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja koji priloži dokaze da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija, a koji medijski sadržaj emituje distribuira na teritoriji opštine Prijepolje;

osnivači javnih glasila (novina, radio programa, televizijskih programa i internet veb portala), kao i privredna društva i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje delatnosti produkcije televizijskog i radio programa, pod uslovom da imaju zaključene ugovore sa lokalnim i regionalnim emiterima o obaveznom emitovanju projekata za koje podnose prijavu;

 Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Učesnik konkursa može na jednom konkursu konkurisati samo sa jednim projektom.

Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina i deo programske celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanje javnog interesa u skladu sa Zakonom.

Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

Učesnik koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio ne prelazi 80% vrednosti projekta.

Sredstva neće biti dodeljena subjektima koji su u prethodnom periodu dobili sredstva namenjena projektnom sufinansiranju a nisu u ugovorom određenom roku i propisanoj formi podneli narativni i finansijski izveštaj i subjekti za koje se utvrdi da su sredstva nenamenski trošili.

5. KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

            2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1. ovog člana, posebno se ocenjuje:

1. Značaj projekta sa stanovišta:

 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanja namene konkursa;
 • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
 • identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
 • zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa;

2.Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
 • stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3.Kapaciteti sa stanovišta:

 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih resursa za realizaciju projekta;
 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4.Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

 • preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti;

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2. ovog člana posebno se ocenjuje:

1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna komisija od Regulatornog tela za elektronske medije, a od Saveta za štampu za štampane i onlajn medije);

2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

6. OBJAVLjIVANjE KONKURSA I ROKOVI

Konkurs se objavljuje u nedeljnom listu " POLIMLjE" i na internet stranici opštine Prijepolje www.opstinaprijepolje.rs

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja .

            Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

            Na osnovu rešenja o dodeli sredstava opština i primalac sredstava zaključuju ugovor o sufinansiranju kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, u roku od 7 dana od dana donošenja rešenja.

            Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava  dostavi u  roku i na način  koji će biti određen  Ugovorom o sufinansiranju projekta.

7. PRIJAVA NA KONKURS

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu propisanom Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog intersa (''Službeni glasnik RS'' broj 16/2016) koji se dostavlja u četiri primerka.

Obrazac prijave (Obrazac 1 prijave i Obrazac 1-tabela budžeta projekta) preuzima se sa veb-sajta opštine Prijepolje.

Uz prijavu podnosilac projekta dužan je da priloži:

1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

2. rešenje o upisu u Registar medija koji vodi Agencija za privredne registre;

       3. dozvola za emitovanje radio ili tv programa izdata od Regulatornih tela za elektronske medije;

4. overena izjava ili saglasnost izdavača medija (ili više njih) da će sufinansirani medijski sadržaj biti objavljen u tom mediju (obavezno za pravna lica, odnosno preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);

Prijave na konkurs sa pratećom dokumentacijom predaju se neposredno na pisarnici Opštinske uprave Prijepolje ili dostavljaju poštom na adresu:

Opština Prijepolje, Trg bratstva i jedinstva br. 1, 31300 Prijepolje, PRIJAVA NA KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA ZA 2018. GODINU, sa naznakom NE OTVARAJ –PRIJAVA NA KONKURS.

                        Ocenu projekata vršiće Stručna komisija od tri ili pet članova ,u zavisnosti od broja podnetih prijava, koju imenuje predsednik opštine Prijepolje iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika .

                        Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.

                        Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i objašnjenja.

                         Neblagovremene prijave na konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.

8. POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

                          Pozivaju se novinarska i medijska udruženja da predlože članove za stručnu komisiju.

                          Pozivaju se medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu Komisije da se pisanim putem obrate predsedniku opštine.

                          Uz predlog za članove Komisije dostaviti i kratke biografije.

                        Predloge slati pisanim putem na adresu :

                          Predsednik opštine Prijepolje, Trg Bratstva i jedinstva 1 , 31300 Prijepolje, sa naznakom -Predlozi za članove Stručne komisije za KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA ZA 2018.GODINU.

                           Rok za podnošenje prijave na konkurs je 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

                        Ukoliko predlozi za članove komisije ne budu dostavljeni u propisanom roku predsednik opštine imenuje Komisiju iz reda stručnjaka za medije i medijskih radnika.

9. OPŠTE INFORMACIJE

                 Konkurs, obrazac za prijavu i obrazac budžeta projekta objavljuju se na internet stranici opštine Prijepolje www.opstinaprijepolje.rs , gde su dostupni i vidljivi sve vreme dok traje konkurs.

                  Konkurs se objavljuje i u nedeljnom listu ’’Polimlje’’.

                 Odluku o raspodeli sredstava na osnovu obrazloženog predloga Komisije doneće predsednik opštine Prijepolje.

                 Odluka o raspodeli sredstava biće objavljena na internet stranici opštine Prijepolje www.opstinaprijepolje.rs

                   Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 

Opštinsko veće opštine Prijepolje

                                                                                                                                   P R E D S E D N I K

                                                                                                                                 Dragoljub  Zindović

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten