Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

02. 08. 2018.

Konkurs Opštine Aranđelovac za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), član 7. Odluke o Opštinskom veću opštine Aranđelovac („Službeni glasnik opštine Aranđelovac“, br. 9/08) i Odluke o raspisivanju konkursa za medije br. 06-745/2018-01-3 od 31.07.2018. godine Opštinsko veće opštine Aranđelovac raspisuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE ARANĐELOVAC U 2018. GODINI

  1. 1.    Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa

Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Aranđelovac u 2018. godini ( u daljem tekstu: Konkurs) se raspisuje za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na teritoriji opštine Aranđelovac.

Opština Aranđelovac će na osnovu ovog javnog poziva sufinansirati projekte radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnosi na:

-       istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana opštine Aranđelovac;

-       informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa;

-       podrška proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, razvoja sporta i fizičke kulture i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

 

  1. 2.    Iznos sredstava koja su opredeljena za Konkurs

Visina sredstava namenjenih za sufinsiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja putem ovog Konkursa iz budžeta opštine Aranđelovac iznosi  8.000.000,00 (osammiliona) dinara.

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekta čija realizacija ne može biti duža od tri godine.

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansirnje projekta u iznosu od najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

Najmanji iznos sredstava koji se odobravaju po projektu je 50.000,00 (pedesethiljada) dinara a najviši iznos sredstava koji se odobravaju po projektu je 5.000.000,00 (petmiliona) dinara.

  1. 3.    Pravo učešća na Konkursu

Na Konkursu mogu učestvovati:

-       izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Aranđelovac;

-       pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji se emituje na teritoriji opštine Aranđelovac;

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu. Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom. Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

  1. 4.    Kriterijumi za ocenu projekata

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja.

Na osnovu ovog kriterijuma posebno se ocenjuje:

1. Značaj projekta sa stanovišta:

- ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

- ostvarivanje namene konkursa;

- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

- identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

- zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

- usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

- stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

- merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

- stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3. Kapaciteti sa stanovišta:

- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

- neophodnih resursa za realizaciju projekta;

- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

- preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

- ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu ovog kriterijuma posebno se ocenjuje:

1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda(podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata:

-       da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Aranđelovac;

-       pokrivenost na teritoriji opštine Aranđelovac;

-       učešće finansijskih sredstava iz budžeta opštine Aranđelovac u planiranom ukupnom budžetu učesnika konkursa u 2018. godini;

-       kadrovski kapacitet i tehnička opremljenost;

-       iskustvo i kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja definisanih Konkursom;

-       zastupljenost medijskih sadržaja definisanih Konkursom u predloženom projektu (dužina radio i tv programa, broj stranica sa tekstovima u novinama i sl.)

 

  1. 5.    Rokovi

Javni poziv za dostavljanje projekata otvoren je do 15.08.2018. godine do 14:00 časova.

Odluku o raspodeli sredstava donosi predsednik opštine Aranđelovac najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa, a na osnovu obrazloženog predloga konkursne komisije,

Odluka o raspodeli sredstava se donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem.

Rešenje o raspodeli sredstava objavljuje se na veb-sajtu opštine Aranđelovac i dostavlja se svakom učesniku Konkursa u elektronskoj formi.

Na osnovu rešenja o raspodeli sredstava zaključuje se ugovor, kojim će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana i koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta.

  1. 6.    Dokumentacija

Učesnici Konkursa su obavezni da dostave:

-       prijavu na Konkurs na obrascima propisanim od strane Ministarstva kulture i informisanja ( a koji se mogu preuzeti sa sajta opštine Aranđelovac www.arandjelovac.rs);

-       overenu fotokopiju Rešenja o upisu u Registar medija;

-       overenu fotokopiju Rešenja Regulatornog tela za elektronske medije (REM) o izdavanju dozvole za emitovanje programa;

-       overena izjava medija da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju;

-       overena izjava, data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da učesnik konkursa nema izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

-       overenu izjavu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da će učesnik realizovati projekat sopstvenim kadrovskim i tehničkim kapacitetima ili overeni izjavu da će ukoliko ne raspolaže sopstvenim odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetom obezbediti neophodan kapacitet za realizaciju projekta na drugi način.

 

Prijave se podnose najmanje u jednom primerku, u štampanom obliku i na CD-u.

Prijave slati ili predavati na prijemnom šalteru Uprave opštine Aranđelovac, u zapečaćenim kovertama overenim pečatom sa naznakom „KONKURS ZA MEDIJE - NE OTVARATI“ na adresu: Uprava opštine Aranđelovac, ul. Venac Slobode br. 10, 34 300 Aranđelovac.

  1. 7.    POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pismenim putem obrate Upravi opštine Aranđelovac, ul. Venac Slobode br. 10, 34 300 Aranđelovac.

Uz predlog za članove komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije, a novinarska i medijska udruženja uz predlog za članove komisije pored kratkih biografija predloženih članova podnose i dokaz o registraciji. Predloge slati do zaključenja Konkursa 15.08.2018. godine do 14:00 časova.

Predlozi se predaju u pismenoj formi tako što se šalju poštom ili predaju lično na prijemnom šalteru Uprave opštine Aranđelovac u zapečaćenim kovertama sa naznakom „Konkurs za medije – Predlog za člana Komisije – NE OTVARATI“.

  1. 8.    Opšte informacije

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „NOVOSTI“.

Konkurs i Obrasci za prijavu objavljuju se na veb-sajtu opštine Aranđelovac, na adresi: www.arandjelovac.rs , gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

Konkursni materijal se ne vraća.

Nosioci projekta koji budu učestvovali na Konkursu nemaju pravo na refundaciju troškova.

Opština Aranđelovac zadržava pravo da u bilo kom trenutku obustavi postupak.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 12 do 14 časova na telefon: 713-886 i  711-722.

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten