Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

01. 02. 2019.

Konkurs Opštine Ćuprija za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu članova 15. 17. i 18. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/2014, 58/15 i 12/2016), člana 60. Statuta opštine Ćuprija, („ Sl. glasnik opštine Ćuprija“ br. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 i 23/13), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 16/2016 i 8/17) i člana 8. Odluke o budžetu Opštine Ćuprija za 2019. godinu (,,Službeni glasnik opštine Ćuprija“ br. 26/18), Opštinsko veće opštine Ćuprija raspisuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA

RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA

U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2019. GODINI

 

Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa, tj. javni interes koji će se  konkursom sufinansirati

 

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini se raspisuje za projekte:

1)      proizvodnje medijskih sadržaja

 

Opština Ćuprija će na osnovu ovog javnog poziva sufinansirati projekte proizvodnje medijskih sadržaja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnose na javno informisanje od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o javnom informisanju.

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacija ne može biti duža od tri godine.

Učesnik konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projekta čija je realizacija duža od godinu dana, dostavlja narativni i finansijski  izveštaj o realizaciji projekta  za svaku kalendarsku godinu, do kraja te godine, organu koji mu je odobrio sredstva.

Narativni i finansijski izveštaj, podnosi se na Obrascu 2. koji je propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za  ostvarivanje javnog interesa  u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 16/2016 i 8/17).

Nastavak realizacije projekta odobrava se za svaku kalendarsku godinu, na osnovu  pozitivno ocenjenog izveštaja i ispunjenosti ugovorom preuzetih obaveza.

 

Iznos sredstava koja su opredeljena za  konkurs

 

Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta Opštine Ćuprija iznosi 15.000.000,oo  dinara.

Minimalni iznos po odobrenom projektu je 50.000,oo a maksimalni po odobrenom projektu 15.000.000,oo dinara.

 

 

Pravo učešća na konkursu

 

Pravo učešća na konkursu ima:

1) izdavač medija koji je upisan u registar medija;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija;

3) pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja. 

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda kao i izdavači medija koji nije upisan u Registar medija.

Pravo učešća na konkursu imaju izdavači medija, odnosno pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja koji prilože dokaz o postojanju tehničko kadrovskog kapaciteta za realizaciju ovog projekta na teritoriji opštine Ćuprija.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.

 

Uslovi za učešće na projektu

 

Na konkursu se može konkurisati samo s jednim projektom. Ako je učesnik konkursa  izdavač više medija,  može na  konkursu  učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ćuprija.

Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom.

 

Kriterijumi za ocenu prijava na konkurs

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:

1. Značaj projekta sa stanovišta:

- ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

- ostvarivanje namene konkursa;

- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 

- identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

- zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.   

2. Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:

- usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

- stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

- merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

- stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3.Kapaciteti sa stanovišta:

- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

- neophodnih resursa za realizaciju projekta;

- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4.Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

- preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

- ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

            1. da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

            2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Za svaki raspisani konkurs, u okviru javnog poziva, organ koji raspisuje konkurs, može utvrditi  i   bliže kriterijume za ocenjivanje projekta (kao što je određivanje prioritetnih tema i sl.).

 

Rok za prijavljivanje na konkurs

 

Javni poziv za dostavljanje projekata otvoren je od 25.01.2019. godine do 11.02.2019.godine.

Prijava na konkurs podnosi se na adresu: Opštinsko veće opštine Ćuprija. 13. oktobra br.7, 35230 Ćuprija, sa naznakom: Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini  i predaje se na šalteru Uslužnog centra Opštinske uprave opštine Ćuprija neposredno ili preporučeno poštom.

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefon 035- 8470-631, lokal 119.

 

 

Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta

 

Učesnici konkursa su obavezni da dostave:

- prijavu na konkurs na obrascu 1., koji je propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,

- fotokopiju Rešenja APR o upisu u registar javnih glasila,

- fotokopija Izvoda iz registra privrednog subjekta,

- precizne pokazatelje i dokaze o ukupnim sredstvima učesnika konkursa u 2019. godini, o procentu učešća sredstava Opštine Ćuprija u ukupnim sredstvima učesnika konkursa u 2019. godini, kao i podatke o prihodima koje su sami ostvarili u prethodnoj godini.

 

Konkursna komisija

 

Ocenu projekata podnetih na konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava (u daljem tekstu: Komisija).

Članove stručne komisije imenuje predsednik Opštine Ćuprija i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.

 

Poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima  zainteresovanim za rad u komisiji

 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne komisije.

Pozivaju medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate opštini Ćuprija.

Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Novinarska i medijska udruženja  uz predlog za članove komisije podnose i dokaz o registraciji.

Rok za dostavljanje predloga za članove komisije je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Odluka o raspodeli sredstava

 

Odluku o raspodeli sredstava donosi Opštinsko veće opštine Ćuprija a na osnovu obrazloženog predloga Komisije.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Odluka se donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem.

Rešenje o raspodeli sredstava objavljuje se na veb-sajtu opštine Ćuprija i dostavlja se svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

 

Ugovor o dodeli sredstava

 

Rešenje predstavlja osnov za zaključenje ugovora sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

Ugovorom o dodeli sredstava će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.

Ugovor sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti zaključuje Predsednik Opštinskog veća opštine Ćuprija.

 

Izveštaj o sprovedenim aktivnostima

 

Učesnici konkursa koji su dobili sredstva,  izveštaj o realizaciji projekta dostavljaju organu koji je dodelio sredstva, u formi narativnog i finansijskog izveštaja, a u skladu sa  zakonom i zaključenim ugovorom.

Izveštaj mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom.

Uz izveštaj se dostavlja i dokaz o realizaciji projekta.

 

Prilog:

-Obrazac 1. Prijava na konkurs,

-Obrazac 2. Narativni i finansijski izveštaj. 

 

 

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE ĆUPRIJA

 BROJ06-6-9/2019-01-1 od _________________25.01.2019.  GODINE

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten