Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

11. 02. 2019.

Konkurs Grada Šapca za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu članova 18. i 19, stav 1. i 2. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15, 12/16), članova 87. i 95 - 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), člana 8. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016 i 8/2017), člana 7. Odluke o budžetu grada Šapca za 2019. godinu (,,Službeni list Grada Šapca”, br. 29/2018) i Odluke načelnika Gradske uprave grada Šapca broj 020-00-61/2019-16 od 08.02.2019. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Šapca u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

 

Javni konkurs se raspisuje za projekte iz oblasti javnog informisanja koji se realizuju u 2019. godini, za koje su obezbeđena sredstva Odlukom o budžetu Grada Šapca za 2019. godinu ("Službeni list Grada Šapca", br. 29/2018), u iznosu od 32.000.000,00  dinara, i to za:

1)      projekte proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, definisanog članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima. Javni interes u oblasti javnog informisanja je: istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje građana Republike Srbije; istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje na maternjem jeziku građana Republike Srbije pripadnika nacionalnih manjina; informisanje na srpskom jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive van teritorije Republike Srbije; očuvanje kulturnog identiteta srpskog naroda i nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije; informisanje inostrane javnosti na stranim jezicima kada je to od interesa za Republiku Srbiju; informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa; podrška proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, razvoja sporta i fizičke kulture i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma i

2)      projekte organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

            Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu je 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koji se odobrava po projektu je 23.000.000,00 dinara.

            Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

            Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta. Projektima proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014).

 

II  PRAVO UČEŠĆA

 

            Na Konkursu može učestvovati:

 

1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija;

3) pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Izuzetno od tačke 3), ne može se sufinansirati projekat izdavača medija, koji nije upisan u Registar medija.

        Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

        Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

            Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu. Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa zakonom. Ako je učesnik konkursa  izdavač više medija,  može na  konkursu  učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

        Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.  

 

III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 

            Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

            Na osnovu kriterijuma iz tačke 1), posebno se ocenjuje:

1. Značaj projekta sa stanovišta:

- ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

- ostvarivanje namene konkursa;

- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

- identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

- zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

- usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

- stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

- merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

- stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3. Kapaciteti sa stanovišta:

- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

- neophodnih resursa za realizaciju projekta;

- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

- preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

- ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

            Na osnovu kriterijuma iz stav 1. tačke 2) posebno se ocenjuje:

1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda(podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

            Pored navedenih kriterijuma projekat će se vrednovati i na osnovu sledećih specifičnih kriterijuma:

 

ñ  Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju:

 

 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji grada Šapca;
 2. da se radi o emisijama od socijalno - kulturne važnosti;
 3. da se televizijski program proizvodi u Republici Srbiji;
 4. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 5. da je usmeren na pružanje podrške srpskoj kulturi;
 6. da predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa;
 7. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi afirmaciji multikulturalnosti.

◦   Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i projekata unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja:

 1. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju i promociji medijskog i novinarskog profesionalizma, novinarske autonomije i samoregulacije;
 2. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi jačanju stručnih kapaciteta  medijskih poslenika (novinara, menadžera, istraživača, stručnjaka iz oblasti medijskog prava i sl);
 3. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi upoznavanju javnosti sa razvojem i novim dostignućima u medijskom sektoru;
 4. mera u kojoj projekta doprinosi unapređenju medijske pismenosti.

                                                                  IV  ROKOVI

            Prijave na Konkurs mogu se podneti zaključno sa 28. februarom 2019. godine.

            Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

            Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi u roku od 15 dana od završetka projekta.

 

 DOKUMENTACIJA

 

            Učesnik konkursa je obavezan da popunjen i overen Obrazac 1. (prijava i budžet) za učešće na Konkursu dostavi u dva primerka. Obrazac 1. (prijava i budžet) se preuzima sa sajta grada (www.sabac.rs).

            Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
 2. rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
 3. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 4. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 5. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
 6. Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
 7. Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu.

Dokumentacija iz tačaka 3, 4, i 5. nije potrebna u slučaju konkurisanja sa projektimaorganizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i projekata unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

 

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 

            Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate, Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Šapca. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije. Predlozi za članove komisije se dostavljaju najkasnije 20 dana od dana objavljivanja konkursa.

            Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

 

 

 

 

VII OPŠTE INFORMACIJE

            Konkurs i Obrazac 1 (prijava i budžet) objavljuju se i na sajtu grada (www.sabac.rs), gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa. Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na sajtu grada (www.sabac.rs) i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi. Konkursni materijal se ne vraća. Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu:

Gradska uprava grada Šapca,

Odeljenje za društvene delatnosti,

ul. Gospodar Jevremova br. 6, 15000 Šabac,

sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini.

            Sve dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 08:30 do 15:30 časova na telefon: 015/364-118.

 

                                                                                

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE

                                                          Broj 111-00-4/2019-16                                          

                                                                                  

 

 

                                                                                              NAČELNIK

                                                                                             GRADSKE UPRAVE

                                                                                             GRADA ŠAPCA

                                                                                             Milan Vasić

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten