Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

15. 05. 2019.

Konkurs Opštine Bački Petrovac za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br.83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje),Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br.401-00-00073 od 12.04.2019.godine, članova 87. i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), člana 8. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na nivou opštine Bački Petrovac, člana 16. stav 1. tačka 37. i člana 62. Statuta opštine Bački Petrovac („Sl. list opštine Bački Petrovac“, br.3/2019) i Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2019. godinu (,,Sl. list opštine Bački Petrovac“, br.10a/2018), Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, na svojoj 82. sednici održanoj 13.05.2019. godine

r a s p i s u j e

KONKURS

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC U 2019. GODINI

I
  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Bački Petrovac; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece irazvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana teritorije opštine Bački Petrovac za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Visina sredstava predviđenih za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2019. godini, iznosi 5.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 1.500.000,00 dinara.

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija će realizacija trajati do 31.12.2019. godine.

 II  PRAVO UČEŠĆA

 Na Konkursu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Bački Petrovac;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Bački Petrovac.

 Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik Konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranjuu oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

 III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

 1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja: 

1.1.Značaj projekta sa stanovišta:

*         ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

*         ostvarivanje namene konkursa;

*         usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

*         identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

*         zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

1.2.  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

*         usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama  ciljnih grupa;

*         stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

*         merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

*         razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

*         stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3.  Kapaciteti sa stanovišta:

*         stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

*         neophodnih resursa za realizaciju projekta;

*         stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

*         preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

*         ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

 1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
 2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Bački Petrovac;
 2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 3. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju slovačkog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 4. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
 5. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom;
 6. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;
 7. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

 IV  ROKOVI

 Prijave na Konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“: od 14.05.2019.godine  do 03.06.2019.godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana raspisivanja Konkursa.

 V  DOKUMENTACIJA 

 Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi:

 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na Konkursu, u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs:
 • Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i
 • Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
 • Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
 • Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
 • Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih)da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
 • Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoću tekućoj fiskalnoj godini po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;
 • Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).
 1. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa da predlože članove konkursne komisije.

Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove  konkursne komisije. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.

Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

VII NAČIN PRIJAVLjIVANjA

 Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu Opštine Bački Petrovac, www.backipetrovac.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

Prijave projekata slati na adresu: Opština Bački Petrovac, ul. Kolarova br.6, 21470 Bački Petrovac, sa naznakom: „Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2019.godini”.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu,neće biti razmatrane.

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom Konkursu, biće objavljeno na internet stranici Opštine Bački Petrovac, www.backipetrovac.rs, i dostavljeno svim učesnicima Konkursa u elektronskoj formi.

VIII  OPŠTE INFORMACIJE

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 11 do 13 časova na telefon:  021/780-378 ( lokal br. 110 ).

 

                                                            REPUBLIKA SRBIJA

                                            AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

                                                    OPŠTINA BAČKI PETROVAC

                                    OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

Broj: 016-4/76-2019

Dana: 13.05.2019. godine

Bački Petrovac

 

                                                                                                PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                                                  Srđan Simić S.R.

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten