Zakon o javnom informisanju I medijima

I. OSNOVNE ODREDBE

Javno informisanje i mediji

Član 1.

Javno informisanje ostvaruje se putem medija.

Cilj zakonskog regulisanja

Član 2.

Pravila o javnom informisanju obezbeđuju i štite iznošenje, primanje i razmenu informacija, ideja i mišljenja putem medija u cilju unapređivanja vrednosti demokratskog društva, sprečavanja sukoba i očuvanja mira, istinitog, blagovremenog, verodostojnog i potpunog informisanja i omogućavanja slobodnog razvoja ličnosti.

Zakon o oglašavanju

(Službeni glasnik RS, br. 79/2005)

 

I OSNOVNE ODREDBE

1. Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način oglašavanja, prava i obaveze oglašivača, proizvođača i prenosilaca oglasnih poruka, kao i prava primalaca oglasnih poruka.

Zakon o radiodifuziji

(Službeni glasnik RS, br. 42/2002, 97/2004, 76/2005 i dr. zakon, 62/2006, 85/2006, 86/2006 – ispravke i 41/2009)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom se: uređuju uslovi i način obavljanja radiodifuzne delatnosti, u skladu sa međunarodnim konvencijama i standardima; osniva Republička radiodifuzna agencija, kao i ustanove javnog radiodifuznog servisa; utvrđuju uslovi i postupak za izdavanje dozvola za emitovanje radio i televizijskog programa; uređuju i druga pitanja od značaja za oblast radiodifuzije.

Zakon o radu

(Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009)

 

I OSNOVNE ODREDBE

1. Predmet

Član 1

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, uređuju se ovim zakonom i posebnim zakonom, u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama.

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređuju se i kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, a pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu – samo kada je to ovim zakonom određeno.

Zakon o udruženjima

 

(Službeni glasnik RS, br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakon)

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se osnivanje i pravni položaj udruženja, upis i brisanje iz registra, članstvo i organi, statusne promene i prestanak udruženja, kao i druga pitanja značajna za rad udruženja.

Ovim zakonom uređuje se i status i delovanje stranih udruženja.

 

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

 

(Službeni glasnik RS, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva.

Radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, ovim zakonom ustanovljava se Poverenik za informacije od javnog značaja (u daljem tekstu: Poverenik), kao samostalan državni organ, nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

 

Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji

Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori, br. 42/2009)

 

ČLAN 1

Potvrđuje se Evropska konvencija o prekograničnoj televiziji, sačinjena 5. maja 1989. godine u Strazburu, izmenjena Protokolom o izmenama Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, koji je usvojen 1. oktobra 1998. godine, a stupio na snagu 1. marta 2002. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku.

 

Zakon o autorskim i srodnim pravima

 

(Službeni glasnikRS, br. 104/2009 i 99/2011)

Član 1

Ovim zakonom uređuju se prava autora književnih, naučnih, stručnih i umetničkih dela (u daljem tekstu: autorsko pravo), pravo interpretatora, pravo prvog izdavača slobodnog dela, prava proizvođača fonograma, videograma, emisija, baza podataka i pravo izdavača štampanih izdanja kao prava srodna autorskom pravu (u daljem tekstu: srodna prava), način ostvarivanja autorskog i srodnih prava i sudska zaštita tih prava.

 

 

Zakon o elektronskim komunikacijama

 

(Službeni glasnik RS, br. 44/10)

 

Zakon o javnom informisanju

 

(Službeni glasnik RS, br. 43/2003, 61/2005, 71/2009 i 89/2010 – odluka Ustavnog suda i 41/2011 – odluka Ustavnog suda)

 

Pregled medijskog zakonodavstva u zemljama jugoistočne evrope

 

Ovaj pregled se odnosi na stanje medijskog zakonodavstva u državama jugoistočne Evrope, i to: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Moldaviji, Crnoj Gori i Srbiji.
Ovaj pregled je napravljen na osnovu mesečnih izveštaja Odeljenja za medije Pakta za stabilnost za jugoistočnu Evropu, pripremljenih pod okriljem Media Plan Instituta u Sarajevu, a uz pomoć organizacije USAID kroz regionalnu kancelariju IREX Media.
Pregled se odnosi na period između novembra 2003. i oktobra 2005. godine, i koncentrisan je na tri kategorije medijskog zakonodavstva:
Zakonodavstvo i propisi o radiodifuziji, uključujući i procedure dodele dozvola i frekvencija emiterima, statut, madat i sastav regulatornih tela, upravljanje javnim emiterom i njegova nezavisnost, odnos između državnih i privatnih emitera, kao i pitanja finansiranja, ograničenja u oglašavanju i pokrivenost signalom nacionalne televizije.
Zakonska regulativa koja se odnosi na uvredu u klevetu, uključujući izmene u krivičnim i građanskim zakonima, nivo kazni, teret dokaza i specijalnu zaštitu javnih ličnosti.
Zakon o slobodnom pristupu informacijama, uključujući napretke i odlaganja u usvajanju i primeni Zakona.
Izve štaj je izradila pravna služba ANEM-a (advokatska kancelarija “Živković-Samardžić”) uz podršku Sekretarijata ANEM-a.

 

Predlog Zaštitnika građana

 

Na osnovu člana 168. stav 1. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 83/06), člana 29. stav 1. tačka 1. i člana 50. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“ br. 109/07) i člana 19. Zakona o Zaštitniku građana („Službeni glasnik RS“ br. br. 79/05 i 54/07), Zaštitnik građana podnosi Ustavnom sudu

P R E D L O G

za ocenu ustavnosti Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanja.