Vodič za novinare: Pregovaračka poglavlja 23 i 24 – O čemu pregovaramo?

Publikacija „Vodič za novinare: Pregovaračka poglavlja 23 i 24 – O čemu pregovaramo?“ namenjena je novinarima kako bi bolje razumeli proces pregovora Srbije za ulazak u EU i jasnije ga predstavili samim građanima.

Publikacija je nastala kroz projekat GIZ u saradnji s Nezavisnim udruženjem novinara Srbije (NUNS), autorke su Ivana Đurić i Sanja Mrvaljević Nišavić, a akcenat je na prva dva poglavlja koja je Srbija otvorila tokom pregovora sa EU.

 

Novinari imaju ključnu ulogu u pregovaračkom procesu, jer je njihova misija da nejasne pravne i stručne izraze približe građanima.

 

Osim ovih objašnjenja, još važnije će biti mera s kojom će novinari preneti vrednosni sistem na kojem počiva EU. Verujem da su novinari spremni za ovaj ozbiljan posao, a vodič će im u tome pomoći.

 

Iz uvoda

 

Pristupanje Evropskoj uniji je složen proces koji se paralelno odvija na nekoliko međusobno  zavisnih nivoa. S jedne strane, to je Proces stabilizacije i pridruživanja, a s druge strane su pristupni pregovori. Na dinamiku integrisanja države u Evropsku uniju utiču i sposobnost da iskoristimo što više sredstava iz predpristupnih fondova EU, baš kao i način na koji ih koristimo. Konačno, na ulazak jedne zemlje u EU odražavaju se i događaji na nacionalnom ali i na međunarodnom planu.

 

Na nacionalnom, to je pre svega snaga unutrašnjih reformi koja može u znatnoj meri da doprinese i brzini pregovaračkog procesa. To je upravo i deo pristupnog procesa na koji država koja pregovora može najlakše i najviše da utiče. S druge strane, međunarodni kontekst zavisi od mnogih činilaca, koje sama država kandidat ne može u potpunosti da menja. Na primer, globalna recesija, zasićenje građana EU daljim širenjem Unije, ali i sve drugo što unutar ove organizacije može da podstakne države članice na pomnije promišljanje kada je o proširenju reč.

 

S obzirom na to da država kandidat ne može u potpunosti da kontroliše međunarodno okruženje, ona svoju poziciju ipak može da ojača izgradnjom dobrih bilateralnih odnosa sa državama članicama, i da na taj način ublaži eventualne negativne procese.

 

Dosadašnje iskustvo EU, kada je reč o njenom daljem širenju, a posebno u pogledu Hrvatske i Crne Gore, iskristalisala su poglavalja 23 – Reforma pravosuđa i osnovna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbednost, kao ključna za konačnu odluku o primanju nove države u članstvo. Priručnik koji je pred vama napravljen je sa željom da se novinarima, koji su nezaobilazni partner u procesu približavanja ideje i procedura evropskih integracija građanima Srbije, pomogne da potpuno razumeju te reformske procese u kojima učestvuje ne samo državna uprava već i srpsko društvo u celini.

 

Cilj ove publikacije je da pruži što kvalitetnije informacije o načinu na koji se odvija ristupanje Evropskoj uniji, a posebno o uslovima koji treba da budu ostvareni u poglavljima 23 i 24. Ideja nam je bila i da doprinesemo jačanju svesti o standardima koje država kandidat Poglavlja 23 i 24: O čemu pregovaramo? treba da ispuni u pogledu vladavine prava, funkcionisanja pravosuđa, borbe protiv korupcije, zaštite ljudskih prava, kao i pitanjima poput azila, migracija, viza.

 

Pravne tekovine EU (poznate kao Aquis communautaire) podeljene su u 35 poglavlja, a pregovori o članstvu zapravo su proces tokom koga će se Srbija, kao i ostale države koje nastoje da postanu članice Unije, prilagoditi njenom pravnom, ekonomskom i društvenom sistemu, reformišući sopstveno zakonodavstvo u svim navedenim segmentima, ali i celokupni društveni sistem.

 

U posebnom delu priručnik se bavi poglavljima 23 i 24, koja se odnose na osnovne rednosti na kojima počiva Evropska unija. Zbog velike važnosti u procesu pristupanja EU, ova se poglavlja prva otvaraju i poslednja zatvaraju. Priručnik pojašnjava koje pripremne radnje su neophodne za početak otvaranja pregovaračkih poglavlja, kako se pregovori po pojedinačnim poglavljima otvaraju, kako teku i pod kojim uslovima se zatvaraju.

 

Tekst donosi i podsećanje na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), ugovor koji je osnov saradnje Srbije sa EU do trenutka članstva. Obaveze preuzete ovim sporazumom predstavljaju ključnu referencu za razumevanje pregovora o pristupanju EU, ali i za ispunjavanje uslova za članstvo u EU. Osim toga priručnik nudi i kraći osvrt na istorijat odnosa Srbije i Evropske unije, koji je počeo u oktobru 2000. godine kada je tadašnja Savezna Republika Jugoslavija pristupila Procesu stabilizacije i pridruživanja kao i podsećanje na kriterijume i mehanizme za proširenje koje je definisala Evropska unija.

 

Čitaocima priručnika od koristi će iti i podsećanja na iskustva susednih zemalja koje su uspešno okončale pregovarački proces i postale članice EU.