Bez dozvole-gasi!

Beograd-Skupština Srbije,na vanrednoj sednici koja počinje danas,eba da raspravlja i o izmenama i dopunama Zakon o radiodifuziji. Predloženo je da naknada za emitovanje radio programa bude četri puta manja nego što je sada, a da se rok od izdavanja dozvole do početka emitovanja programa produži sa 60 na 120 dana. Pažnju privlači i ono što je dopisano u članu 64, a odnosi se na način i hitnost sprovođenja odluka Saveta Republičke radiodifuzne agencije kojima se oduzimaju dozvoleza rad ili zabranjuje rad pojedinim emiterima.


Naime, u aktuelnoj verziji zakona, koja je sada na snazi, piše samo  da „protekom roka na koji je izdata-dozvola za emitovanje programa prestaje da važi, osim ako Agencijanije donela dozvolu o njenom produženju“. A, sada piše i da je „emiter kome je privremeno oduzeta dozvola za emitovanje programa, kao i pravno ili fizičko licekoje program emituje bez dozvole za emitovanje programa, dužan da emitovanje programa obustavi odmah po dostavljenju odluke Sveta.Ukoliko emiter to sam ne učiniodluku Saveta sprovodi radnik Agencije-zapečatiće prostorije u kojima su telekomunikaciona sredstva emitera.


Izmenjene su kaznene odredbe. Po važećem zakonu sa 50 do 200 hiljada dinara kažnjavaju se: oni koji emituju program bez dozvole Agencije, suprotno standardima utvrđenim u dozvoli,ako sutupe ili iznajme dobijenu dozvolu ili frekvenciju koriste zajedno sa nekim drugim bez odobrenja Agencije. Sada su kazne dopisane i za one koji bez dozvole emituju kablovski ili satelitski program ili ako za ulaganje stranog kapitala ne pribave prethodnu saglasnost Agencije.


U ovu verziju zakona je uneto (što je već zaživelo) da tv pretplata naplaćuje uz račun za struju.


R.O.

Tagovi

Povezani tekstovi