Pravna podrška

Nezavisno udruženje novinara Srbije pruža novinarima i ostalim medijskim radnicima u dogovoru sa advokatskom kacelarijom uslugu besplatnih pravnih saveta od advokata.

 

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika, i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

 

Radi dobijanja što tačnijeg saveta, advokatskoj kancelariji potrebne su detaljne informacije i sledeća dokumenta:

 

1. Odluka, rešenje, opomena pred tužbu ili drugi akt kojim smatrate da je Vaše pravo povređeno (u slučaju da smatrate da je Vaše pravo povređeno nekim aktom);

2. Sporni tekst ili prilog za koji nalazite da je povod povredi Vaših prava (u slučaju da smatrate da je Vaše pravo povređeno nekim tekstom ili prilogom);

3. Drugi dokumenti za koje smatrate da bi mogli biti od značaja za razumevanje slučaja.

 

Odgovor na vaše pitanje poslaće vam na imejl adresu najkasnije 3 dana od dobijanja e-maila.

 

Ukoliko vam je potreban pravni savet, zahtev i prateću dokumentaciju možete poslati na imejl pravnapomoc@nuns.rs.

 

Formular za PRAVNI SAVET možete preuzeti sa ovog LINKA.

__________________________________________________________________________

Nezavisno udruženje novinara Srbije pruža svojim članovima, u dogovoru sa advokatskom kancelarijom, besplatno zastupanje u sledećim slučajevima:

  • zastupanje u sudskim postupcima protiv novinara, urednika i drugih medijskih radnika u medijskopravnim sporovima, kao i u  izuzetnim/strateški važnim slučajevima kada su samim novinarima povređeni čast i ugled;
  • u slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinara i drugih medijskih radnika zastupanje u pretkrivičnom, krivičnom postupku i postupku pred sudom;
  • sastav podnesaka i zastupanje u disciplinskim postupcima poslodavaca  kod  poslodavaca protiv novinara, urednika i drugih medijskih radnika;
  • zatupanje u radnim sporovima samo u strateški važnim slučajevima (slučajevi koji imaju maksimum uticaja na sudsku praksu i poziciju medijskih profesionalaca, doprinose zagovaranju promena u zakonodavstvu ili predstavljaju presedan koji može biti iskorišćen u budućim slučajevima).

Bespatno zastupanje obuvhata advokatske troškove zastupanja na sudu, ali ne i sudske troškove.

 

Ukoliko Vam je potrebno pravno zastupanje zahtev i prateću dokumentaciju pošaljite na emejl pravnapomoc@nuns.rs.

 

Formular za zastupanje na sudu možete preuzeti na ovom LINKU.

 

Procedura postupanja po zahtevima:

Zahtev i prateća dokumentacija prosleđuju se NUNS-u. U slučaju potrebe, kontaktiraćemo vas u roku od 24 časa za dodatne informacije.

U roku od 3 radna dana od prijema vašeg zahteva sastaće se odbor koji odlučuje o tome da li će vaš slučaj biti prihvaćen za besplatno zastupanje.

Odbor se sastoji od 3 člana: dva predstavnika NUNS-a i advokata iz advokatske kancelarije sa kojom NUNS ima saradnju i koji će dati stručno mišljenje.

U roku od 5 radnih dana NUNS će doneti odluku o tome da li je vaš slučaj preuzet ili nije, a na osnovu sledećih kriterijuma:


1. Poštovanje Kodeks novinara Srbije
 od strane novinara ili drugog medijskog radnika  – samo članovi koji poštuju Kodeks u svom radu su podesni za ovu vrstu usluge.

2. Strateški značaj slučajeva – prioritet će imati slučajevi koji mogu da ponude

– maksimum uticaja na sudsku praksu i poziciju medijskih profesionalaca

– doprinose zagovaranju promena u zakonodavstvu ili

– predstavljaju presedan koji može biti iskorišćen u budućim slučajevima.
Slučajevi povezani sa Članom 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima (sloboda govora, sloboda mišljenja, kao i pravo na dobijanje i slanje informacija i ideja) će takođe imati prioritet

3. Stručna analiza slučaja advokatske kancelarije – advokatska kancelarija će analizirati svaku molbu za zastupanje na sudu i u datom roku predložiti dalji pravac i mogućnosti delovanja.

4. Društveni  značaj slučaja – pored gore navedenog, prednost će imati slučajevi koji se po svojoj suštini  bave temama koje su od društvenog i javnog značaja i koji će ostvariti maksimalan društveni uticaj.


Ukoliko Odbor odluči pozitivno
, informacija će vam odmah biti prosleđena, a  advokatska kancelarija obaveštana radi pripreme i preduzimanja prvih koraka. 


Ukoliko Odbor odluči negativno
, infomacija o razlozima takve odluke će vam odmah biti prosleđena.

__________________________________________________________________________

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru Sporazuma o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara ima razvijen mehanizam pijavljivanja i obaveštavanja u slučajevima napada i pretnji na novinare i druge medijske radnike, u okviru kojeg su uspostavljene kontakt tačke u novinarskim i medijskim udruženjima sa jedne strane i tužilaštvima i policijskim upravama sa druge strane. Sporazumom i obavezujućim uputstvima koje su doneli Republičko javno tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova, u slučajevima napada i pretnji novinarima i drugim medijskim radnicima predviđeno je hitno postupanje.

 

U slučaju da se nađete u situaciji da vam je ugrožena bezbednost ili se osetite da ste ugroženi možete se obratiti kontakt tački u našem udruženju. Ukoliko postoji osnov kontak tačka našeg udruženja će podneti krivičnu prijavu i pokrenuti spomehuti mehanizam i hitno postupanje u konkrenom slučaju. Takođe, ukoliko ste slučaj već prijavili, kontakt tačka udruženja može samo obavestiti kontakt tačke u nadležnom tužilaštvu i policiji kako bi se pokrenuo mahanizam.

 

Ukoliko su Vam upućene pretnje, napadnuti ste ili vam je na drugi način ugrožena bezbednost obratite se kontak tački udruženja na broj 066/88-22-006.

 

Pružanje pravne pomoći omogućeno je između ostalog i sredstvima koja obezbeđuje organizacija Free Press Unlimited kroz Legal Defense fond.