Propisi

Edit Content

Zakon o javnom informisanju i medijima

Zakon o elektronskim medijima

Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020–2025. godina

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Krivični zakonik

Zakonik o krivičnom postupku

Zakon o prekršajima

Zakon o javnom redu i miru

Zakon o policiji

Zakon o obligacionim odgocima

Zakon o parničnom postupku

Zakon o parničnom postupku

Zakon o radu

Zakon o spračavanju zlostavljanja na radu

Zakon o autorskim i srodnim odnosima

Zakon o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis

Zakon o kontroli državne pomoći

Zakon o elektronskim komunikacijama

Zakon o zabrani diskriminacije

Zakon o oglašavanju

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti