Haos na ekranu

Osim što srp­ski audi­to­ri­jum, sa 278 mi­nu­ta pro­seč­ne dnev­ne gle­da­no­sti te­le­vi­zi­je pred­nja­či u od­no­su na osta­le evrop­ske ze­mlje, Sr­bi­ja ima naj­ne­u­re­đe­ni­ju i naj­lo­ši­ju me­dij­sku sce­nu, oce­ni­la je ju­če pro­fe­sor Fa­kul­te­ta po­li­tič­kih na­u­ka, Snje­ža­na Mi­li­vo­je­vić, pri­li­kom ju­če­ra­šnjeg pred­sta­vlja­nja is­tra­ži­vač­kog iz­ve­šta­ja „Te­le­vi­zi­ja u Evro­pi: re­gu­la­ti­va, po­li­ti­ka i ne­za­vi­snost“.
– Sr­bi­ja je si­ro­ma­šna ze­mlja sa ogrom­nim bro­jem me­di­ja po gla­vi sta­nov­ni­ka. U Evro­pi ima oko 4.000 te­le­vi­zi­ja, a u Sr­bi­ji vi­še od 755 emi­te­ra. Isto­vre­me­no, do­ma­će re­klam­no tr­ži­šte je oko 60 mi­li­o­na evra, a evrop­sko oko 300 mi­li­jar­di. Sve upu­ću­je da ogrom­na ko­li­či­na cr­nog nov­ca funk­ci­o­ni­še na na­šem me­dij­skom tr­ži­štu – ka­za­la je Snje­ža­na Mi­li­vo­je­vić. Ona sma­tra da vlast ni­je re­še­na da pre­pu­sti kon­tro­lu na me­dij­skoj sce­ni i da će iz­bor uprav­nih od­bo­ra dva jav­na ser­vi­sa bi­ti test ko­ji će po­ka­za­ti ima li vo­lje da se oni odvo­je od vla­sti.
Pred­stav­ni­ci ra­di­o­di­fu­znog Sa­ve­ta oce­ni­li su, po­vo­dom re­či Snje­ža­ne Mi­li­vo­je­vić da je „Sa­ve­tu pot­ko­pa­na auto­no­mi­ja“, da je ona u svom iz­ve­šta­ju „slo­bod­no in­ter­pre­ti­ra­la či­nje­ni­ce“. I pred­stav­ni­ci RTS sma­tra­li su nje­ne oce­ne pre­o­štrim, uka­zu­ju­ći da se ta ku­ća, u ne­kim seg­men­ti­ma, već po­na­ša kao jav­ni ser­vis. Ta­ko­đe je kon­sta­to­va­no da se na na­šoj me­dij­skoj sce­ni mno­go to­ga pro­me­ni­lo, u od­no­su na pe­ri­od 2004.-2005. go­di­ne, ka­da je iz­ve­štaj ra­đen.


S.R.

Tagovi

Povezani tekstovi