Javna diskusija o reformi javnog informisanja

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Mediji i medijska reforma više puta su od strane EU apostrofirani kao jedan od tri politička prioriteta kada je reč o reformama u Srbiji. U skladu sa tim 2011. godine usvojena je Medijska strategija, dokument u kojem je jasno definisan rok od 18 meseci za reformu medijskog zakonodavstva i usvajanje novih medijskih zakona. Taj rok je istekao 31. marta 2013. godine. Osim toga, tokom pripreme zakonskih rešenja se pokazalo da bi osnovni postulati iz Medijske strategije mogli ozbiljno da budu dovedeni u pitanje ili čak potpuno anulirani. Prepoznajući ove rizike i u skladu sa svojim Poslovnim planom 2013-15, Nezavisno udruženje novinara Srbije je razvilo plan kojim su predviđene aktivnosti usmerene ka podsticanju reforme javnog informisanja i praćenju rada na izradi i primeni zakona iz te oblasti tokom ove i naredne godine.

 

Mediji i medijska reforma više puta su od strane EU apostrofirani kao jedan od tri politička prioriteta kada je reč o reformama u Srbiji. U skladu sa tim 2011. godine usvojena je Medijska strategija, dokument u kojem je jasno definisan rok od  18 meseci za reformu medijskog zakonodavstva i usvajanje novih medijskih zakona. Taj rok je istekao 31. marta 2013. godine. Osim toga, tokom pripreme zakonskih rešenja se pokazalo da bi osnovni postulati iz Medijske strategije mogli ozbiljno da budu dovedeni u pitanje ili čak potpuno anulirani. Prepoznajući ove rizike i u skladu sa svojim Poslovnim planom 2013-15, Nezavisno udruženje novinara Srbije je razvilo plan kojim su predviđene aktivnosti usmerene ka podsticanju reforme javnog informisanja i praćenju rada na izradi i primeni zakona iz te oblasti tokom ove i naredne godine.

 

Uz podršku Fondacije za otvoreno društvo NUNS realuzuje projekat pod nazivom Javna diskusija o reformi javnog informisanja u kom je prva planirana aktivnost je organizacija događaja koji će sakupiti glavne aktere i tražiti odgovore na goruća pitanja u vezi sa reformom medijskog zakonodavstva. Imajući uvidu da su svi rokovi za usvajanje medijskih zakona probijeni, kratkoročni cilj ovog projekta je  priprema i organizacija okruglog stola Reforma javnog informisanja: prolazno vreme sa ciljem da se javno diskutuje o tome šta je od Akcionog plana Medijske Strategije dosada urađeno, razlozima za kašnjenja i ozbiljnim posledicama koja će ova kašnjena imati po sve građane Srbije.

 

 Teme o kojima će se diskutovati na okruglom stolu su:

 

  • Reforma medijskog zakonodavstva: presek trenutnog stanja
  • OEBS i reforma javnog informisanja u Srbiji 
  • Posledice kašnjenja u donošenju zakona: javni interes i projektno finansiranje medija u 2014.
  • Tržišna ravnopravnost i reforma javnog informisanja
  • Izlazak države iz vlasništva u medijima
  • Građani i reforma javnog informisanja

 

Ostale aktivnosti obahvaćene ovim projektom su:

 

2. Formiranje i redovno ažuriranje posebne sekcije na sajtu NUNS – a

 

U skladu sa promotivnim planom, na sajtu www.nuns.rs biće otvorena sekcija Reforma sa ciljem da se obezbedi ne samo što veća vidljivost samog događaja NUNS-a, već i kanal onlajn komukacije sa ciljnom grupom. Na toj stranici će biti sumirane sve relevantne informacije i tekstovi u vezi za reformom javnog informisanja, a pre ovog (i drugih relevantnih planiranih  događaja u budućnosti) će biti postavljena skraćena izlaganja svih govornika, kao i njiove proširene verzije nakon samog događaja i izveštaj o diskusiji. Cilj ove sekcije sajta je da postane mini resurs centar informacija vezanih za reformu javnog informisanja i mesto na kojem će se voditi diskusije, izražavati mišljenja i slati sugestije.

 

3. Animiranje online zajednice

 

Pored otvaranja sekcije na sajtu, urednik sjata NUNS-a će iskoristiti društvene mreže za dodatno promovisanje samog događaja kao i za održavanje žive diskusije pre i posle samog događaja o temi reforme javnog informisanja i ukazivanja na njen značaj u svakodnevnom životu svih građana. Cilj ove aktivnosti je da se ova značajna tema što duže održi u fokusu i pruži šansu svim zaineteresovanim građanima da se uključe u raspravu i iskažu svoje mišljenje.

 

4. Izrada izveštaja sa zaključcima i distribucija 

 

Nakon održanog okruglog stola biće urađen izveštaj koji će biti postavljen na sajt NUNS – a, promovisan na društvenim mrežamai poslat meilom svim članovima NUNS – a. Ciljna grupa će biti pozvana da da mišljenja i sugestije na ovaj izveštaj, kao i na različite sadržaje koje će urednik sekcije sajta posvećene reformi medijskog zakonodavstva postavljati tokom tri meseca. U dogovoru sa FOD-om definisaće se krajni datum posle kojeg će NUNS proizvesti izveštaj koji uključuje i izveštaj sa dogadjaja i sve relevantne komentare pristigle tokom trajanja projekta, uredjene i pripremljene u formi sugestija i zaključaka. 

 

Poseban značaj ovog projekta se ogleda u tome što će sadržaj izlaganja jasno i kredibilno prikazati široj ciljnoj grupi trenutno stanje reforme medijskog zakonodavstva, na praktičan način ukazati na posledice tog stanja i započeti raspravu čiji je cilj da se te posledice, koje su skoro neotklonjive, bar ublaže.

 

Ciljna grupa projekta su predstavnici organa javne vlasti, pre svega zakonodavne, radnih grupa za izradu zakona, Delegacije EU u RS i  drugih domaćih i međunarodnih organizacija, akademska zajednica.

 

Krajnji korisnici projekta su novinari i svi građani Srbije

Tagovi

Povezani tekstovi