Javni novac za javni interes – podrška inicijativama civilnog društva za interes javnosti

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Projekat podrazumeva zajedničko delovanje Konzorcijuma, odabranih predstavnika civilnog društva, nosilaca javnih funkcija i drugih relevantnih institucija i pojedinaca, u cilju kreiranja uslova koji omogućavaju postojanje i delovanje slobodnih i raznovrsnih medija. Ovakvi mediji delovali bi u cilju zadovoljavanja javnog interesa, pod pretpostavkom da je pravo na slobodu izražavanja jedan od osnovnih preduslova za razvoj zdrave demokratije, koje jedino može biti ostvareno u zdravom medijskom okruženju. Stoga je specifičan cilj projekta da osnaži organizacije civilnog društva da utiču na kreiranje, implementaciju i evaluaciju medijskih politika. Inicijativa će omogućiti veći stepen učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka u oblasti medijskih politika, na taj način doprinoseći njihovom legitimitetu. Osim toga, planiran je i sistemski pristup uticaja na pravni okvir i unapredjenje medijske prakse u oblasti zastupanja javnog interesa, istovremeno zagovarajući podršku javnosti za predložene promene.

 

Aktivnosti: 

 

  • A1: Razvoj kapaciteta civilnog društva kroz treninge, radionice, finansiranje lokalnih projekata (subgranting), mentorski rad i umrežavanje
  • A2: Unapređenje medijskog normativno-pravnog okvira i prakse zajedno sa lokalnim OCD, kroz prikupljanje podataka, analizu i praćenje aktivnosti medija finansiranih novcem građana kroz projektnu dodelu sredstava u lokalnim zajednicama; Praćenje realizacije nove Medijske strategije i Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23; Zagovaranje unapređenja postojećih medijskih pravnih akata; Organizacija nacionalnih konferencija i lokalnih debata.
  • A3: Kampanja za podizanje svesti o političkim uticajima na medije kroz njihovo finansiranje javnim sredstvima ali i kroz druge aktivnosti koje utiču na cenzuru, meku ili autocenzuru. Kampanja će podrazumevati javne rasprave, produkciju i promociju novinarskih priča, interesantnih video klipova, infografika itd.

 

Ciljne grupe: 

 

30 lokalnih OCD, 10 jedinica lokalne samouprave, donosioci odluka na nacionalnom i lokalnom nivou (npr. Ministarstvo kulture i informisanja; finansija, lokalne samouprave, relevantni skupštinski odbori…), uticajne institucije i pojedinci (profesionalna novinarska i medijska udruženja, nezavisne institucije, Delegacija EU, medijski odseci međunarodnih institucija…), novinari.

 

Publikacije i drugi materijali:

 

  • Izveštaji analize medijskih politika kroz alternativno praćenje realizacije nove Medijske strategije i Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 procesa EI.
  • Matrica za praćenje efekata državnog finansiranja medija i izveštaji monitoringa
  • Zaključci sa održanih debata i preporuke izmena i dopuna zakona u oblasti medijskih politika i finansiranja medija
  • Preporuke za uključivanje građana u procese definisanja javnog interesa i nadgledanja raspodele javnog novca
  • Rezultati istraživanja o cenzuri, mekoj cenzuri i autocenzuri u medijima

 

Trajanje: 

 

Decembar 2016 – Decembar 2019

 

Cilj projekta:

 

  • Opšti cilj: Kreiranje uslova za razvoj slobodnih i raznovrsnih medija koji rade u cilju zadovoljavanja javnog interesa.
  • Posebni cilj: Civilno društvo koje uspešno vrši uticaj na medijske politike kroz uticaj na finansiranje medija tako da reflektuje prava i interese građana.

 

Mesto održavanja:

 

Beograd i drugi gradovi u Srbiji

 

Projekat Javni novac za javni interes finansira Evropska unija u okviru Podrške civilnom društvu za Republiku Srbiju 2015. Sadržaj ovog teksta i stavovi izneti u njemu su isključiva odgovornost BIRN  -a, NUNS – a i Fondacije Slavko Ćuruvija i ne odražava mišljenja i stavove Evropske unije

Tagovi

Povezani tekstovi