Jedni optužuju, drugi prete

Ne­za­vi­sno udru­že­nje no­vi­na­ra Sr­bi­je oce­ni­lo je u ponedeljak da je u ovom slu­ča­ju ini­ci­jal­na gre­ška uči­nje­na u Sa­ve­tu RRA, ko­ji je, po sop­stve­nim kri­te­ri­ju­mi­ma, od bu­du­ćih emi­te­ra na pr­vom me­stu za­tra­žio po­slov­ni uspeh, od­no­sno ga­ran­to­va­nu eko­nom­sku sa­mo­o­dr­ži­vost kan­di­da­ta ko­ji kon­ku­ri­šu za na­ci­o­nal­nu TV do­zvo­lu.
– Sa­da se is­po­sta­vi­lo da Sa­vet RRA ni­je po­što­vao ni ono što je sam pro­pi­sao, pa je je­dan od do­bit­ni­ka fre­kven­ci­je, po­zajm­lje­nim nov­cem po­tvr­dio svo­ju eko­nom­sku sa­mo­o­dr­ži­vost na tr­ži­štu, a po­zaj­mi­cu pri­lo­žio baš Sa­ve­tu RRA – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju NUNS.
Slu­čaj Pink-Ko­ša­va u ponedeljak po­pod­ne tre­ba­lo je da se van­red­no raz­ma­tra i na sed­ni­ci Sa­ve­ta za ra­di­o­di­fu­zi­ju, ko­ji je za­tra­žio od „Pin­ka“ i „Ko­ša­ve“ da do­sta­ve do­ku­men­ta­ci­ju o me­đu­sob­nim fi­nan­sij­skim tran­sak­ci­ja­ma. Pre­ma re­či­ma za­me­ni­ka pred­sed­ni­ka Sa­ve­ta Alek­san­dra Va­si­ća, sed­ni­ca je za­ka­za­na po­vo­dom okon­ča­nja pro­ce­du­re iz­da­va­nja teh­nič­kih do­zvo­la na­ci­o­nal­nim emi­te­ri­ma, pre ne­go što su me­di­ji, to­kom vi­ken­da, po­če­li da se ba­ve fi­nan­sij­skom tran­sak­ci­jom iz­me­đu dve te­le­vi­zi­je.
Isto­vre­me­no, iz TV „Ko­ša­ve“ u ponedeljak su na­ja­vi­li pod­no­še­nje kri­vič­nih pri­ja­va pro­tiv onih ko­ji su ob­ja­vi­li ban­kar­ski iz­vod, zbog oda­va­nja po­slov­ne taj­ne, kao i „pro­tiv sva­kog ko uče­stvu­je u kle­ve­ta­ma u zlo­na­mer­nim neo­sno­va­nim iz­ja­va­ma“ upe­re­nim pro­tiv te ku­će!
– Ob­ja­vlji­va­nje ban­kar­skog iz­vo­da u ne­kim me­di­ji­ma ko­ji je na­ša te­le­vi­zi­ja pre­da­la u kon­kurs­noj do­ku­men­ta­ci­ji RRA, pred­sta­vlja oda­va­nje po­slov­ne taj­ne. Pr­lja­va haj­ka gu­bit­ni­ka ko­ji ni­su is­pu­ni­li uslo­ve za na­ci­o­nal­nu fre­kven­ci­ju, ni­je na­pad sa­mo na TV „Ko­ša­vu“ i osta­le emi­te­re ko­ji su do­bi­li do­zvo­lu, ne­go na sam Sa­vet RRA i nje­go­ve od­lu­ke, pa čak i na dr­ža­vu, na­vo­di se u sa­op­šte­nju TV „Ko­ša­va“.


S.R.

Tagovi

Povezani tekstovi