Ko koči privatizaciju "Novosti"?

Tu­ru­dić je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na ko­joj su uče­stvo­va­la dva od tri udru­že­nja ma­lih ak­ci­o­na­ra, re­kao da je do­go­vor, po­sle po­ja­vlji­va­nja ak­ci­ja „No­vo­sti“ na tr­ži­štu, da se za sa­da ne ob­ja­vlju­ju ime­na lju­di ko­ji po­ku­ša­va­ju da ko­če da­lji pro­ces vla­snič­ke tran­sfor­ma­ci­je kom­pa­ni­je.
Pre­ma re­či­ma Tu­ru­di­ća, uko­li­ko se od­re­đe­ni fi­nan­sij­ski i po­li­tič­ki kru­go­vi ne uzdrže, Udru­že­nje ma­lih ak­ci­o­na­ra sa­op­šti­će na na­red­noj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re ime­na lju­di ko­ji ko­če pri­va­ti­za­ci­ju No­vo­sti i ko­ji ume­sto njih pre­go­va­ra­ju o da­ljoj vla­snič­koj tran­sfor­ma­ci­ji.
Tu­ru­dić je pod­se­tio da su se upi­som knji­ge ak­ci­ja u Cen­tral­ni re­gi­star har­ti­ja od vred­no­sti ak­ci­je „No­vo­sti“ po­ja­vi­le na tr­ži­štu, a do sa­da je ne­mač­ki VAC po­nu­dio ne­što vi­še od 2.000 evra po ak­ci­ji i do­bar in­ve­sti­ci­o­ni i so­ci­jal­ni pro­gram.
On je do­dao da ak­ci­o­na­ri oče­ku­ju da će do­ći i no­ve, po­volj­ni­je po­nu­de.
Tu­ru­dić je na­ja­vio za 4. jun Skup­šti­nu ak­ci­o­na­ra „No­vo­sti“ gde će se vi­de­ti ka­kva je tre­nut­na fi­nan­sij­ska si­tu­a­ci­ja i gde će se angažovati ne­za­vi­sna re­vi­zor­ska ku­ća da is­pi­ta po­slo­va­nje fir­me.
On je optužio ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra „No­vo­sti“ Ma­noj­la Vu­ko­ti­ća da je za­jed­no sa me­nadž­men­tom i Uprav­nim od­bo­rom „ku­po­vao vre­me“ i od­la­gao skup­šti­nu.

Tagovi

Povezani tekstovi