Kojadinović: Nije rađeno po zakonu

Ukazujući na „neodgovoran, nestručan i nesavestan rad Saveta RRA“, ministar Kojadinović je prvo predložio da Vlada odredi telo koje će obaviti nadzor nad poslovima RRA, i to nadzor nad poslovima izdavanja dozvola za emitovanje programa i nadzor nad radom Agencije kada je u pitanju oduzimanje dozvole za rad TV BK. Kojadinović je predložio da u to nadzorno telo uđu predstavnici Ministarstva kulture, Ministarstva za kapitalne investicije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Sekretarijata za zakonodavstvo, a da rok za nadzor bude 14 dana.


Ukazujući da u javnosti postoji „opravdana sumnja“ da poslovi za koje je bila nadležna RRA nisu urađeni u skladu sa zakonom Dragan Kojadinović, ministar za kulturu i medije je na prekjučerašnjoj sednici Vlade Srbije, prema izvorima Danasa zatražio da se pred Narodnom skupštinom pokrene pitanje odgovornosti članova Saveta RRA, „i pre nego što nadležno telo Vlade da svoje mišljenje o obavljenim poverenim poslovima“ – pitanju uzurpiranja prava koja pripadaju Agenciji za telekomunikacije, pitanje izbora članova upravnih odbora i programskih saveta, zalaganje za ukidanje Trećeg kanala i druga.


Kojadinović je članove Vlade „bliže upoznao“ sa „nesagledivim posledicama“, jer Savet RRA u postupku donošenja odluka o izdavanju emitovanja programa nije primenio ratifikovane međunarodne ugovore iz oblasti radiodifuzije. Sadržina odluke o dodeli dozvola za emitovanje programa sa obrazloženjem, prema Kojadinovićevim rečima, ukazuje da Savet RRA nije bio ni nezavisan, ni samostalan u odlučivanju, kao i da se „postavlja pitanje pravne osnovanosti i velikog stepena političke štetnosti rešenja o privremenom oduzimanju dozvole TV BK od strane Saveta RRA“.
Kojadinović je, članovima Vlade, prema izvoru Danasa, rekao i da je RRA „upornim pogrešnim tumačenjem Zakona o radiodifuziji“ insistirala na rešenju prema kome Treći kanal RTS ne može da se privatizuje i da je time naneta velika šteta i Trećem kanalu i državi, s obzirom na postojanje Ugovora o tranzicionom fondu, prema kome je RTS bio u obavezi da novac dobijen od države iz Tranzicionog fonda vrati državi prodajom Trećeg kanala.
Ministar kulture je, saznajemo, obavestio članove Vlade i da su nacionalni saveti nacionalnih manjina u SCG protestovali zbog toga što RRA nije uvrstila njihove kandidate u sastav upravnih i programskih odbora javnih servisa Srbije i Vojvodine.


Z. Panović


 

Tagovi

Povezani tekstovi