Konkur Opštine Čajetina za sufinansiranje medijskih projekata

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU OPŠTINE ČAJETINA ZA OBEZBEĐIVANjE SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE ČAJETINA ZA 2019. GODINU ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI  JAVNOG INFORMISANjA

 

 

I  PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je izbor projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Čajetina, putem štampanih, radio, televizijskih i elektronskih  medija, koji će biti sufinansirani  sredstvima iz budžeta Opštine Čajetina za 2019. godinu,  u ukupnom iznosu od  16.000.000,00 dinara od kojih najmanji dodeljeni iznos pojedinačno može biti 50.000,00 dinara, a najveći  4.500.000,00   dinara.

 

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata u 2019. godini.

 

Projekti koji se predlažu treba da su namenjeni javnom informisanju stanovnika opštine Čajetina  o zbivanjima na lokalnom nivou, odnosno o radu organa opštine Čajetina kao lokalne samouprave, o zbivanjima  u obrazovanju, o zdravlju ljudi, privredi, o ljudskim pravima, , zaštiti  dece i omladine, o razvoju demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države.

Projekti koji se predlažu potrebno je da budu namenjeni javnom informisanju građana opštine Čajetine u sledećim utvrđenim oblastima od javnog interesa: preduzetništvo,selo i poljoprivreda, ekologija, razvoj infrastrukture,turizam, zaštita i prezentacija kulturnog i istorijskog nasleđa, primena savremenih tehnologija u razvoju, poboljšanje uslova života starih, podrška osobama sa invaliditetom, sport i mladi.

 

II  CILj KONKURSA

Cilj konkursa je  istinito, pravovremeno, nepristrasno i potpuno informisanje svih građana na teritoriji opštine Čajetina o svemu što se odnosi na vršenje vlasti na lokalnom nivou, o delatnostima od javnog interesa, o radu ustanova i drugih subjekata koji se finansiraju iz budžeta Opštine Čajetina, o zbivanjima i događajima u javnom sektoru,  zatim podsticanje raznovrsnosti medijskih  sadržaja, slobode izražavanja ideja i mišljenja, slobodnog razvoja nezavisnih i  profesionalnih medija, odnosno o svemu  o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

 

 

III PRAVO UČEŠĆA

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU:

a) izdavač medija koji je upisan u registar medija,

b) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji  priloži dokaz  da će sufinansiran  medijski sadržaj biti realizovan  putem medija

 

NA KONKURSU SE MOŽE UČESTVOVATI SAMO JEDNIM PROJEKTOM.

IZDAVAČ VIŠE MEDIJA MOŽE KONKURISATI JEDNIM PROJEKTOM  ZA SVAKI MEDIJ.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU NEMAJU IZDAVAČI  MEDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ JAVNIH PRIHODA.

 

Pravno lice ili preduzetnik koji je prethodne  godine  bio korisnik  budžetskih sredstava za informisanje može biti učesnik ovog konkursa samo pod uslovom  da je dostavio  odgovarajući  izveštaj o ostvarenim mesečnim obavezama, određen ugovorom  zaključenim sa opštinom Čajetina po tom osnovu.

 

IV KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE

KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU SU:

1) PROJEKAT  U   SMISLU OVOG KONKURSA PODRAZUMEVA  ZAOKRUŽENU PROGRAMSKU CELINU  ILI DEO CELINE (ŽANROVSKA ILI VREMENSKA) KOJOM SE DOPRINOSI  OSTVARIVANjU JAVNOG INTERESA, ODNOSNO:

–   ISTINITOM, NEPRISTRASNOM, PRAVOVREMENOM I POTPUNOM INFORMISANjU SVIH GRAĐANA U OPŠTINI ČAJETINA,

–           OSTVARIVANjU JAVNOG INTERESA PODSTIČUĆI RAVNOPRAVNOST MEDIJSKIH SADRŽAJA, SLOBODU IZRAŽAVANjA IDEJA I MIŠLjENjA, SLOBODAN RAZVOJ  NEZAVISNIH I  PROFESIONALNIH MEDIJA,  ZADOVOLjAVANjU POTREBA GRAĐANA ZA INFORMACIJAMA I SADRŽAJIMA IZ SVIH OBLASTI ŽIVOTA, BEZ DISKRIMINACIJE,

–           INFORMISANjU SVIH GRAĐANA BEZ OBZIRA  NA STAROSNU DOB, VERSKU I POLITIČKU OPREDELjENOST, NACIONALNU I RASNU PRIPADNOST,

–           INFORMISANjU I PODRŠCI U PROIZVODNjI MEDIJSKIH SADRŽAJA O OBRAZOVANjU UKLjUČUJUĆI I  MEDIJSKU PISMENOST KAO DEO OBRAZOVNOG SISTEMA, ZDRAVLjU LjUDI, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, RAZVOJU LjUDSKIH PRAVA I DEMOKRATIJE, UNAPREĐIVANjU PRAVNE I SOCIJALNE DRŽAVE, SLOBODNOM RAZVOJU LIČNOSTI, RAZVOJU NAUKE, SPORTA I FIZIČKE KULTURE,  VERSKIM PRAVIMA, ZAŠTITI DECE I OMLADINE, KULTURI, UMETNIČKOM STVARALAŠTVU, PRIVREDI, PREDUZETNIŠTVU,  UNAPREĐIVANjU MEDIJSKOG I  NOVINARSKOG PROFESIONALIZMA,

–            INFORMISANjU O PITANjIMA OD INTERESA ZA JAVNOST

2)   UČESNIK KONKURSA MOŽE PREDLOŽITI  SUFINANSIRANjE PROJEKTA  U IZNOSU KOJI NE PRELAZI  80% VREDNOSTI PROJEKTA  A NAJVIŠE DO IZNOSA KOJI JE UTVRĐEN KONKURSOM.

 

V  TRAJANjE  JAVNOG POZIVA

 

KONKURS JE OTVOREN 15  DANA (SLOVIMA: PETNAEST DANA) OD DANA OBJAVLjIVANjA NA VEB-SAJTU OPŠTINE ČAJETINA www.cajetina.org.rs.

 

VI PRIJAVA

 

PRIJAVA SE PODNOSI NA OBRASCU, KOJI JE PROPISALO MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA.

PODNOSILAC PROJEKTA DUŽAN  JE DA UZ POPUNjEN FORMULAR PRIJAVE  PODNESE I  SLEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 

–          dokaz o registraciji izdavača medija,

–          dokaz o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja,

–           potvrda banke da firma nije u blokadi

–          dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija,

–          projekat, sa detaljnim opisom,

–       detaljno razrađen budžet projekta (specifikacija troškova iskazana  isključivo  u dinarima),

–          specifikacija troškova i ukupan iznos koji se potražuje od Opštine Čajetina,

–      opciono – vizuelna projektna dokumentacija: fotografije, štampani materijtal, materijal na CD-u i sl.              

 

Prijava sa dokumentacijom  se podnosi  u 1  primerku putem pisarnice Opštinske uprave Opštine Čajetina, Aleksandra Karađorđevića 34, sa naznakom: Za konkurs za javno informisanje,  putem pošte, preporučenom pošiljkom sa svom  potrebnom dokumentacijom.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti  razmatrane.

 

VII  OCENA PROJEKATA

PRIJAVE NA KONKURS BIĆE OCENjENE PREMA MERI U KOJOJ SU PREDLOŽENE PROJEKTNE AKTIVNOSTI PODESNE DA OSTVARE  OPŠTI INTERES  U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA I PREMA MERI U KOJOJ, NA OSNOVU PODNETE DOKUMENTACIJE, UČESNIK NA KONKURSU PRUŽA VEĆU GARANCIJU PRIVRŽENOSTI PROFESIONALNIM I ETIČKIM MEDIJSKIM  STANDARDIMA.

 

KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE PROJEKTA SU:

  1. Značaj projekta sa stanovišta:

–          ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

–          ostvarivanje namene konkursa;

–          usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 

–          identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

–          zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

  1. Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:

–          usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

–          stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

–          merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

–          razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

–          stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 

  1. Kapaciteti sa stanovišta:

–          stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

–          neophodnih resursa za realizaciju projekta;

–          stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 

  1. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

–          preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

–          ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

                 Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

            1. da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

           2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Za svaki raspisani konkurs, u okviru javnog poziva, organ koji raspisuje konkurs, može utvrditi  i   bliže kriterijume za ocenjivanje projekta (kao što je određivanje prioritetnih tema i sl.).

 

Ocenu projekata podnetih na konkurs  vršiće  stručna komisija  od 3  (slovima: tri) člana koje imenuje Predsednik opštine Čajetina.

            Opština Čajetina obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisije.

            Rok za dostavljanje predloga za članove komisije je   27.2.2019. godine. 

VIII NAPOMENE

Obrazloženo rešenje o raspodeli sredstava doneće Predsednik opštine Čajetina,   a na osnovu  obrazloženog predloga komisije i biće objavljeno  na navedenom veb-sajtu opštine Čajetina.

Rešenje o raspodeli sredstava biće objavljeno na zvaničnom sajtu opštine Čajetina.

Rešenje  je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

 

Na osnovu rešenja  biće zaključen ugovor sa licem koje je dobilo sredstva za sufinansiranje  projektnih aktivnosti.

 

IX OBJAVLjIVANjE  JAVNOG POZIVA

Javni poziv biće objavljen na veb-sajtu  Opštine Čajetina – www.cajetina.org.rs i u nedeljnim novinama „Vesti“.

 

Za sva  pitanja vezana  za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs, zainteresovani se mogu obratiti telefonom na broj: 031/3832-223, lično  u  kancelariju broj 209, zgrada opštine Čajetina.

 

Kontakt osoba: Marija Jeremić.

                                                                                                                PREDSEDNIK

                                                                                                                 Opštine Čajetina

 

 

                                                                                                                    Milan S

Tagovi

Povezani tekstovi