Konkurs Grada Kikinde za sufinansiranje medijskih projekata

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kikinde u 2020. godini

 

I   NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

 

Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Kikinde; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliiditetom i pripadnika drugih nacionalnih manjina (u cilju informisanja na sopstvenom jeziku i negovanja sopstvene kulture i identiteta, i koji podstiču stvaralaštvo u svim oblastima javnog života pripadnika nacionalnih manjina); zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema;  razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Kikinde za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

 

Sredstva opredeljena Odlukom o budžetu grada Kikinda za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kikinde za 2020. godinu, iznose 30.000.000,00 dinara.

             

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 20.000.000,00 dinara.

 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

 

 

 

II   PRAVO UČEŠĆA

 

Na konkursu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji Grada Kikinda;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji grada Kikinda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju  lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekt, kao i za koje se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom. 

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu sa jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

 

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

 

 1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;

1.1   Značaj projekta sa stanovišta:

–          ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

–          ostvarivanje namene konkursa;

–          usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 

–          identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

–          zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

1.2    Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:

–          usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

–          stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

1.3  Kapaciteti sa stanovišta:

–          stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

–          neophodnih resursa za realizaciju projekta;

–          stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta;

–          merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

–          razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

–          stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.4  Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

–          preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

–          ekonosmke opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

        2. Mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

 

            1. da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,     regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja  profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

           2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekta su:

 

 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji Grada Kikinde;
 2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
 4. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih nacionalnih manjina;
 5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa i
 6. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.  

IV  ROKOVI

Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u nedeljnim lokalnim novinama „Nove kikindske novine“ i internet stranici grada Kikinde: www.kikinda.org.rs.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa.

V  DOKUMENTACIJA

        Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:

 1.  Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa zvaničnog sajta grada Kikinda www.kikinda.org.rs

–          Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i

–          Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta

 1. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

– Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge o prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);

 Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;

 Dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

 Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);

 Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;

 Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;

 vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Obaveštavaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije.

Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da pisanim putem predlože članove komisije  gradskoj upravi, grada Kikinda.  Uz predlog za članove komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije. Predloge za članove Komisije slati do zaključenja Konkursa.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

 

 

VII    NAČIN PRIJAVLjIVANjA 

 

Konkurs i  Obrazac za prijavu objavljuju se i na veb-sajtu grada Kikinda www.kikinda.org.rs  gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

Prijave projekata slati na adresu: Gradska uprava, grad Kikinda, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, sa naznakom: „Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kikinda u 2020. godini“.

 

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

 

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na zvaničnom sajtu Grada Kikinda www.kikinda.org.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Tagovi

Povezani tekstovi