Konkurs Grada Požarevca za sufinansiranje medijskih projekata

K  O  N  K  U  R  S / J A V N I  P O Z I V

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca  u 2020. godini

I PREDMET KONKURSA / JAVNOG POZIVA,NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

    Odlukom Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-11/2020-4 od 10. februara 2020. godine, sredstva u iznosu od 5.130.000,00 dinara, opredeljena su za konkurs / javni poziv  za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijski, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca u 2020. godini ( u daljem tekstu:konkurs /javni poziv).

Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja medijskih sadržaja u novinama, radiu ili elektronskim medijima, koji se distribuiraju ili emituju na teritoriji Grada Požarevca, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana na teritoriji Grada Požarevca, upisane u registar medija.

Predmet konkursa / javnog poziva je sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca  u 2020. godini, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana na teritoriji Grada Požarevca; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju privrednih aktivnosti, kulturnog i umetničkog stvaralaštva (izveštavanju o značajnim privrednim, kulturnim, sportskim i drugim aktivnostima u Gradu Požarevcu); negovanju srpskog prijateljstva sa ostalim zemljama u regionu; razvoju obrazovanja, nauke, sporta (sportske manifestacije) i fizičke kulture; razvoju poljoprivrede, zaštiti životne sredine (zaštita od ambrozije, deratizacija i dezinsekcija) i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije, medijske pismenosti, razvijanje tolerancije i ravnopravnosti, kao i podizanja kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina. 

II  PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU/JAVNOM POZIVU

Predloženi projekat se mora realizovati preko registrovanih medija.

Na konkursu / javnom pozivu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre, a realizuje programske sadržaje u štampanim medijima, radiu, ili elektronskim medijima, koji se distribuiraju ili emituju na teritoriji Grada Požarevca, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana na teritoriji Grada Požarevca, uključujući i internet stranice upisane u registar medija.
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja kao i audio i audio/video produkcije koji imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog, odnosno radijskog programa), a realizuje programske sadržaje u novinama ili elektronskim medijima, koji se distribuiraju ili emituju na teritoriji Grada Požarevca, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana na teritoriji Grada Požarevca, uključujući i internet stranice, upisane u registar medija.

Pravo učešća  na konkursu / javnom pozivu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz  Budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta Grada Požarevca i drugih javnih prihoda.

            Učesnik konkursa / javnog poziva može konkurisati samo sa jednim projektom.       

Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

            Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, može  učestvovati sa jednim projektom za svaki medij, čiji je izdavač.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 750.000,00 dinara.

Učesnik konkursa / javnog poziva može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti predloženog projekta.

Učesnik konkursa / javnog poziva, kome Gradsko veće Grada Požarevca opredeli sredstva za projekat, može u toku iste kalendarske godine da učestvuje samo još jednom, sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti,  i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1)  Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja:

2) Mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:

 1. Značaj projekta sa stanovišta:
 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanje namene konkursa;
 • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 
 • identifikovanih  i jasno definisanih potreba  ciljnih grupa;
 • zastupljenosti  inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
 1. Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:
 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti  plana realizacije projekta;
 • stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
 1. Kapaciteti sa stanovišta:
 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih  resursa za realizaciju projekta;
 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju  predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
 1. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
 • preciznosti i razrađenosti budžeta  projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma navedenih iz tačke  2) ovog člana posebno se ocenjuje:

 1. da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
 2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Programski prioriteti su:

 1. očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 2. natalitet;
 3. programi namenjeni deci;
 4. unapređenje položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa:  ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, žena, starih, pripadnika LGBT populacije,  itd.;
 5. evropske integracije;
 6. zaštita životne sredine;
 7. korupcija;
 8. siromaštvo;
 9. govor mržnje;
 10. migrantska kriza;
 11. unapređenje medijske pismenosti;
 12. rodna ravnopravnost.

Specifični bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 • mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju kulturnog indentiteta srpskog naroda i nacionalnih manjina koji žive na teritoriji Grada Požarevca;
 • aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, korupcija, siromaštvo, problem nataliteta, itd.);  
 • mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, žena, starih, pripadnika LGBT populacije,  itd;
 • mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti;
 • originalnost teme;
 • značaj projekta sa stanovišta interesa za javnost, odnosno informacije, ideje i mišljenja o pojavama, događajima i ličnostima o kojima javnost ima opravdan interes da zna;
 • gledanost televizijskog programa i slušanost radijskog programa;
 • pokrivenost područja emitovanja;
 • tiraž kod štampanih medija;
 • teritorija realizacije projekta;
 • kadrovski potencijal i tehnička opremljenost;
 • kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja definisanih Konkursom;
 • zastupljenost medijskih sadržaja definisanih Konkursom u predloženom projektu (dužina radio i tv programa, broj stranica sa tekstovima u novinama i internet portalima i slično).

          Preporuka je da proizvedeni medijski sadržaj bude pristupačan osobama sa invaliditetom  (audio deskripcija, titl, prevod na znakovni jezik i dr). 

IV OBJAVLjIVANjE KONKURSA / JAVNOG POZIVA I ROKOVI

Konkurs/ javni poziv se objavljuje u nedeljnom listu „Reč Naroda“  i na internet stranici Grada Požarevca: www.pozarevac.rs.

Prijave na Konkurs / javni poziv  podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu „Reč Naroda“.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

 

V DOKUMENTACIJA

Prijava na konkurs / javni poziv podnosi se na obrascu propisanom Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/17 i 8/17), koji se dostavlja u četiri primerka. Obrazac prijave (Obrazac 1 – prijava i Obrazac 2 –tabela budžeta projekta), preuzima se sa veb-sajta Grada Požarevca.

Uz prijavu (Obazac 1 i Obrazac 2) podnosilac projekta – učesnik konkursa / javnog poziva je dužan da  priloži kopije sledećih dokumenata:

 • fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u  odgovarajućem registru;
 • fotokopiju rešenja o registraciji javnog glasila u Registru javnih glasila, odnosno registraciji medija u Registru medija, pri Agenciji za privredne registre;
 • fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u
 • fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdate od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • ugovor ili overenu izjavu izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 •  vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
 • Dokaz – potvrdu Narodne banke Srbije, da račun izdavača medija, odnosno pravnog lica, odnosno preduzetnika, koji je učesnik konkursa nema blokiran račun;

Za elektronske medije dostaviti još:

– dokaz o teritorijalnoj pokrivenosti emitovanja;

– programsku šemu;

Za štampane medije dostaviti dokaz o distributivnom tiražu.

Za pravno lice, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja,  dostaviti overenu izjavu/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan /objavljen u tom mediju.

VI NAČIN PRIJAVLjIVANjA

    Prijave na konkurs / javni poziv sa pratećom dokumentacijom predaju se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca, Drinska br. 2, kancelarija broj 9, ili dostavljaju poštom na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Drinska br. 2, u zatvorenoj koverti sa naznakom «Ne otvarati – Prijava na konkurs / javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca  u 2020. godini.

 VII  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

   Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Gradskom veću Grada Požarevca. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije. Udruženja i pojedinci, predloge  za člana komisije mogu poslati u najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa / javnog poziva u nedeljnom listu „Reč naroda“ na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca Drinska 2, sa naznakom „Predlozi za članove komisije za Konkurs/javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca  u 2020. godini.

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje 3 godine pre datuma raspisivanja Konkursa.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

VIII  KOMISIJA

Podnete prijave po konkursu  / javnom pozivu razmatra i donosi predlog o raspodeli sredstava konkursna komisija koju rešenjem imenuje  Gradsko veće Grada Požarevca.

Za člana odnosno članove (u zavisnosti od broja prispelih prijava) komisije imenuje se  lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik i koje nije podnelo prijavu na konkurs / javni poziv za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa iz oblasti javnog informisanja.

IX RASPODELA SREDSTAVA

Komisija će razmotriti pristigle prijave i sačiniti predlog liste za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca za 2020. godinu, koja će se objaviti  na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na  listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji  u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru  odlučuje Komisija.

O raspodeli sredstava, na predlog konkursne komisije, odlučuje Gradsko veće Grada Požarevca rešenjem. Rešenje Gradskog veća Grada Požarevca je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

 Skenirano rešenje o raspodeli sredstava biće dostavljeno svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

                 Rešenje Gradskog veća Grada Požarevca o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs)  i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi. Pored rešenja o raspodeli sredstava, na internet prezentaciji Grada Požarevvca biće objavljena konačna lista komisije o raspodeli sredstava, kratak opis projektata kojima su odobrena sredstva, kao i informacija za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

Na osnovu rešenja Gradskog veća Grada Požarevca zaključuje se ugovor, koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta.

X OPŠTE INFORMACIJE

 • Konkurs / javni poziv se objavljuje u nedeljnom listu „Reč naroda“ i na internet stranici Grada Požarevca.
 • Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od nana objavljivanja Konkursa u nedeljnom listu „Reč naroda“.
 • Prijave koje stignu van propisanog roka neće biti razmatrane.
 • Konkursni materijal se ne vraća
 • Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija broj: 42, ili na telefon broj: 064/89-18-275, Dejan Krstić.

NAPOMENA:

Na sve obaveze koje nisu navedene u ovom konkursu / javnom pozivu, primenjuju se odgovarajuće odredbe navedenog Zakona o javnom informisanju i medijima i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Gradonačelnik Grada Požarevca

Bane Spasović, dipl.pravnik, s.r.

Izjava učesnika konkursa koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja

Budžet projekta

Prijava za projektno sufinasiranje iz oblasti javnog informisanja

Tagovi

Povezani tekstovi