Konkurs Grada Vranja za sufinansiranje medijskih projekata za radio, internet, štampane medije i novinske agencije

J A V N I  P O Z I V

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ BUDžETA GRADA VRANjA

 ZA PROIZVODNjU MEDIJSKIH SADRŽAJA  ZA RADIO, INTERNET  I ŠTAMPANE MEDIJE I NOVINSKE AGENCIJE  U  2019. GODINI

 

 

            I Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa

 

            Javni poziv za učešće na konkursu se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskih sadržaja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, u skladu sa  Zakonom o javnom informisanju i medijima.       

             Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija traje do 31.12.2019. godine.

Realizacija projekta mora biti dostupna / vidljiva građanima sa teritorije grada Vranja.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

 

 

II Iznos sredstava opredeljenih za konkurs

 

            Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 3.500.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 1.500.000,00 dinara.

 

            Ako sredstva opredeljena za konkurs nisu u celosti raspodeljena, Gradsko veće  grada Vranja može da raspiše novi konkurs za raspodelu preostalih sredstava do kraja iste kalendarske godine.

            Sredstva koja se raspodeljuju na osnovu sprovedenog javnog konkursa, raspodeljuju se u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći.

Javni poziv će se objaviti na zvaničnoj internet stranici grada Vranja/mora biti vidljiv i dostupan javnosti sve vreme trajanja konkursa/ i dnevnom  listu „Novine Alo“.

 

            III Pravo učešća na konkursu ima:

 

1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom;

2)pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

            Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda. 

            Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

  Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija može konkurisati s jednim projektom za svaki medij.

            Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.   

 

IV Kriterijumi za ocenu projekta

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;

2)   mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz tačke 1. ovog člana,  posebno se ocenjuje:

 

  1. Značaj projekta sa stanovišta:

–         ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

–         ostvarivanje namene konkursa;

–         usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 

–         identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

–         zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

  1. Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:

–         usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

–         stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

–         merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

–         razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

–         stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 

  1. Kapaciteti sa stanovišta:

–         stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

–         neophodnih resursa za realizaciju projekta;

–         stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 

  1. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

–         preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima i

–         ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

             Na osnovu kriterijuma iz tačke 2. ovog člana,  posebno se ocenjuje:

 

            1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja sekretar Komisije, od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

           2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

            Programski prioriteti su:

1. Medijski sadržaji koji doprinose afirmaciji interaktivnog učešća građana u poboljšanju rada lokalne samouprave;

            2. Medijski sadržaji značajni za privredni razvoj i stvaranje povoljnog privrednog ambijenta na teritoriji grada Vranja;

3. Medijski sadržaji iz oblasti obrazovanja i nauke koji afirmišu rad obrazovnih i naučnih institucija grada Vranja;

4. Medijski sadržaji u oblasti kulture i očuvanja kulturnog nasleđa grada Vranja;

5. Medijski sadržaji namenjeni mladima, koji promovišu stručna i naučna dostignuća, zdrav način života, nenasilje i značaj sporta na teritoriji grada Vranja;

6. Medijski dokumentarno–obrazovni sadržaji u domenu ljudskih prava i sloboda – pravo na rad (programski sadržaji o rodnoj ravnopravnosti, zapošljavanju, starim zanatima, traženim obrazovnim profilima, inovacijama i programima u oblasti zapošljavanja);

7. Specijalizovani medijski sadržaji edukativnog tipa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji seoskog područja grada Vranja;

8. Specijalizovani medijski sadržaji edukativnog tipa iz oblasti borbe protiv korupcije, kao i istraživački medijski programi u oblasti borbe protiv korupcije;

9. Medijski sadržaji koji omogućavaju ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina koji žive na teritoriji grada Vranja na informisanje na sopstvenom jeziku i negovanje sopstvene kulture i identiteta;

10. Medijski sadržaji koji doprinose zaštiti interesa osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Vranja i obezbeđivanja njihovog ravnopravnog uživanja prava na slobodu mišljenja i izražavanja;

11. Medijski sadržaji posvećeni energetici, komunalnim temama, kao i promovisanju energetske efikasnosti i primera dobre prakse na teritoriji grada Vranja;

12. Medijski sadržaji iz oblasti zaštite životne sredine (edukativni programi, promocija i zaštita prirodnih resursa Vranja i okoline);

13. Informativno–obrazovni medijski sadržaji iz oblasti bezbednosti i unapređenja stanja bezbednosti na teritoriji grada Vranja.

14. Medijski sadržaji iz oblasti unapređenja položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa na teritoriji grada Vranja: maloletnika, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, žena, starih i sl;

15. Medijski sadržaji iz oblasti unapređenja medijske pismenosti na teritoriji grada Vranja.

16.Medijski sadržaji posvećeni podizanju svesti o zdravstvenoj kulturi, odnosno prevenciji.

 

Projekti koji se bave napred navedenim temama, imaće prednost prilikom ocenjivanja projekata, ali učesnici u konkursu mogu da predlože i druge teme kojima se unapređuje javni interes u oblasti javnog informisanja.

 

Dokumentacija koja se prilaže

 

Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

 

1.popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u šest primeraka:

-Popunjen predlog projekta i

-Popunjen budžet projekta.

 

Obrazac se preuzima na zvaničnoj internet stranici grada Vranja, na adresi: www.vranje.org.rs

 

            2. Kopije sledećih dokumenata, u jednom primerku:

– Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

– Rešenje o registraciji medija u Registru medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom;

– Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije; 

– Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica, odnosno  preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskog sadržaja);

– potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun). 

– potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li mu je, za koje projekte i u kom iznosu dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine.

 

 

VI Rokovi

 

            Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u  listu „Novine alo“ i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja, na adresi: www.vranje.org.rs., odnosno prijave se podnose zaključno sa 19.03.2019 godine.

 

Odluku o raspodeli sredstava donosi Gradsko veće grada Vranja, na osnovu obrazloženog predloga Komisije, u roku do 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

 

            VII Poziv za učešće u radu Komisije

 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja ovog konkursa, da predlože članove konkursne komisije.

Uz predlog za članove Komisije, novinarska i medijska udruženja, prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja u Registru udruženja.

Pozivaju se medijski stručnjaci, zainteresovani za učešće u radu Komisije, da pisanim putem predlože svoje članstvo u Komisiji.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Uz predlog za člana Komisije dostavlja se i njegova kratka biografija.

Udruženja i pojedinci, predloge za člana Komisije mogu poslati u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u nedeljnom listu „Novine Alo“ na adresu: Grad Vranje, Gradsko veće grada Vranja, ulica Kralja Milana broj 1, 17500 Vranje, sa naznakom: „Predlog za člana/članove Komisije za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Vranja u 2019. godini“ ili predajom u Uslužnom centru grada Vranja, na šalteru broj 1 – Pisarnica.

 

 

            VIII Način prijavljivanja učesnika na opštem konkursu

           

            Podnosilac prijave je u obavezi da navedenu dokumentaciju dostavi u štampanoj i elektronskoj formi – na kompakt disku (CD ili DVD), u zatvorenoj koverti.

            Prijave projekata na konkurs slati poštom na adresu: Grad Vranje, Odeljenje za društvene delatnosti – Odsek za obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i informisanje, ulica Kralja Milana br:1, 17500 Vranje, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz budžeta grada Vranja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini, sa naznakom „NE OTVARATI“ ili predajom u Uslužnom centru grada Vranja, na šalteru broj 1 – Pisarnica.

 

            Prijave koje stignu van propisanog roka, na pogrešnom obrascu ili uz koju nije podnet nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na konkursu, neće biti razmatrane. 

 

            Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima, od 11 do 14 časova, na telefon 017/421-029.

 

                                                                                                     

IX Objavljivanje Odluke o raspodeli sredstava

 

            Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na zvaničnoj internet stranici grada Vranja, na adresi: www.vranje.org.rs., i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Tagovi

Povezani tekstovi