Konkurs Opštine Alibunar za sufinansiranje medijskih projekata

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja

iz oblasti javnog informisanja

na teritoriji opštine Alibunar u 2019. godini

I   NAMENA SREDSTAVA i IZNOS

 Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Alibunar; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invalidigetom i pripadnika nacionalnih manjina; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sisgema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Alibunar za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Alibunar u 2019. godini, opredeljena su Odlukom o budžetu opštine Alibunar za 2019. godinu u iznosu od 7.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koji se može odobriti po projektu je 3.000.000,00 dinara.

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članovima 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći, odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

 II PRAVO UČEŠĆA

 Na konkursu može učestvovati:

1.  izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Alibunar;

2.  pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Alibunar.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

 III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1.  Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:

1.1.    Značaj projekta sa stanovišta:

 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanje namene konkursa;
  • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
   • identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
  • zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko- istraživačkog pristupa.

1.2.    Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
 • razrađenosgi i izvodljivosti plana realizacije projekta;
 • stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3.    Kapaciteti sa stanovišta:

 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih resursa za realizaciju projekta;
 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

1.4.    Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

 • preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2.  Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

2.1.    da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (za elektronske medije podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, a za štampane medije i online medije od Saveta za štampu);

2.2.    dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

1.  da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Alibunar;

2.  mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;

3.  aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;

4.  mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa;

5.  mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti.

 IV ROKOVI

 Prijave na konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu “Dnevnik“.

Datum objavljivanja Konkursa u dnevnom listu “Dnevnik“ biće objavljen na sajtu Opštine Alibunar.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

 V  DOKUMENTACIJA

 Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:

1.  popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta Opštine Alibunar www.alibunar.org.rs:

–       Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i

–       Obrazac 2 – tabela: popunjen budžet projekta.

 1. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

–       Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);

–       Rešenje o registraciji iz registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);

–       Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

–       Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);

–       Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;

–       Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;

–       Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl.).

 VI   POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije, koja uz predlog za članove komisije, podnose i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove Komisije Opštinskom veću opštine Alibunar.  

Uz predlog za članove Komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.

Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu “Dnevnik“.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

 VII NAČIN PRIJAVLjIVANjA

 Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu opštine Alibunar, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

Prijave projekata slati na adresu: Opština AlibunarTrg slobode br. 4, 26310 Alibunar, sa naznakom: Za konkurs  javno informisanje 2019godini – ne otvarati“.

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na sajtu opštine Alibunar www.alibunar.org.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima u vremenu od 10 do 14 časova na telefon: 013/641-031 i 013/641-038.

 

Republika Srbija – AP Vojvodina

OPŠTINA ALIBUNAR

OPŠTINSKO VEĆE

Broj: 400-13/2019-04

Alibunar, 12. aprila 2019. godine

 

PREDSEDNIK

OPŠTINSKOG VEĆA

Dušan Dakić

Tagovi

Povezani tekstovi