Konkurs Opštine Boljevac za sufinansiranje medijskih projekata

J A V N I  P O Z I V

 

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU   ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE BOLjEVAC  RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2019. GODINI

 

Predmet konkursa

 

            Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Boljevac u 2019. godini (u daljem tekstu: Konkurs)  raspisuje se za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u novinama i elektronskim medijima koje se distribuiraju ili emituju na teritoriji opštine Boljevac i od posebnog su značaja za javno informisanje građana, uključujući i internet stranice upisane u registar medija.

Konkurs se raspisuje sa ciljem da mediji budu sredstvo informisanja, edukacije, dijaloga i participacije građana u ostvarivanju prioriteta definisanih strateškim dokumentima, kao i u cilju informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana opštine Boljevac:

1. medijski sadržaji koji doprinose afirmaciji interaktivnog učešća građana u poboljšanju rada opštine Boljevac;

            2. medijski sadržaji značajni za privredni razvoj i stvaranje povoljnog privrednog ambijenta na teritoriji opštine Boljevac;

3. medijski sadržaji iz oblasti obrazovanja koji afirmišu rad obrazovnih institucija opštine Boljevac;

4. medijski sadržaji u oblasti kulture i očuvanja kulturnog i istorijskog nasleđa opštine Boljevac;

5. medijski sadržaji namenjeni mladima, koji promovišu stručna i naučna dostignuća, zdrav način života, nenasilje i značaj sporta na teritoriji opštine Boljevac;

6. medijski dokumentarno – obrazovni sadržaji u domenu ljudskih prava i sloboda – pravo na rad (programski sadržaji o rodnoj ravnopravnosti, zapošljavanju, starim zanatima, traženim obrazovnim profilima, inovacijama i programima u oblasti zapošljavanja);

7. specijalizovani medijski sadržaj edukativnog tipa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji seoskog područja opštine Boljevac;

8. specijalizovani medijski sadržaj edukativnog tipa iz oblasti borbe protiv korupcije, kao i istraživački medijski programi u oblasti borbe protiv korupcije;

9. medijski sadržaji značajni za očuvanje identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji opštine Boljevac;

10. medijski sadržaji značajni za inkluziju osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Boljevac;

11. medijski sadržaji posvećeni energetici, komunalnim temama, kao i promovisanju energetske efikasnosti i primera dobre prakse na teritoriji opštine Boljevac;

12. medijski sadržaji iz oblasti javnog zdravlja i zaštite životne sredine (edukativni programi, promocija javnog zdravlja i zaštite prirodnih resursa opštine Boljevac);

13. informativno – obrazovni medijski sadržaji iz oblasti bezbednosti i unapređenja stanja bezbednosti na teritoriji opštine Boljevac,

14. medijski sadržaji značajni za razvoj turizma na teritoriji opštine Boljevac.

 

Iznos sredstava opredeljenih za konkurs

 

            Odlukom o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Boljevac  u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa  u 2019. godini, broj: 06-3/2019-II/13.1  od 24.01.2019. godine, i to:

            –    sredstva u iznosu od 2.200.000,00 dinara namenjena su za konkurs za sufinansiranje projekata                    proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja

Najniži iznos sredstava za sufinansiranje iznosi 100.000,00 dinara, a najviši 1.000.000,00 dinara.

 

Pravo učešća na konkursu

 

            Pravo učešća na konkursu ima:

1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

            Pravo učešća nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

            Na konkursu se može učestvovati samo sa jednim projektom.

            Projekat, u smislu Zakona, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa.

            Izdavač više medija može konkurisati s jednim projektom za svaki od medija.

            Maksimalni iznos koji se može dodeliti po jednom projektu je 80% vrednosti projekta.    

            Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija traje do 31.12.2019. godine.

 

Kriterijumi za ocenu projekta

 

            Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs:

            1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog ovih kriterijuma, posebno se ocenjuje:

1. Značaj projekta sa stanovišta:

– ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

– ostvarivanje namene konkursa;

– usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

– identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

– zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

– usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

– stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

– merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

– razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

– stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3. Kapaciteti sa stanovišta:

– stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

– neophodnih resursa za realizaciju projekta;

– stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

– preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

– ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovih kriterijuma posebno se ocenjuje:

1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda(podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Specifični kriterijumi:

 1. kadrovski potencijal i tehnička opremljenost podnosioca projekta; 
 2. iskustvo i kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja definisanih konkursom;
 3. zastupljenost medijskih sadržaja definisanih konkursom u predloženom projektu (dužina radio i tv programa, broj stranica sa tekstovima u novinama i na internet portalima i sl.),
 4. realizacija projekata na teritoriji opštine Boljevac, u medijima  koji se mogu pratiti ili se distribuiraju na teritoriji opštine.

 

Prijava na konkurs

 

            Prijava na konkurs podnosi se na obrascu “PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANjE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA“   koji je objavljen  u Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, broj 16/2016, 8/2017) i sadrži:

 1. Obrazac 1. Prijava  za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja,
 2. Obrazac 1. Tabela 1. Tabela za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja.

            Uz prijavu  podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži:

 1. dokaz o registraciji – fotokopiju izvoda iz APR-a;
 2. rešenje o poreskom identifikacionom broju – fotokopiju PIB-a;
 3. rešenje o registraciji  iz Registra medija  APR-a;
 4. dokaz o posedovanju frekvencije za elektronske medije (dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije);
 5. izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima;
 6. Overena izjava/saglasnost medija da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 7. Overena izjava da učesnik konkursa nema izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
 8. Overenu izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima (stalno zaposlenih radnika i honorarnih saradnika, sa prikazanom obrazovnom strukturom);
 9. narativni izveštaj o realizovanim ugovorima sa opštinom Boljevac u prethodnim godinama.

 

            Konkurs se objavljuje na veb-sajtu Opštine Boljevac  i dnevnom listu  Timok (Narodne novine).

            Prijave se podnose u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

            Prijave na konkurs podnose se Komisiji za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja u štampanom obliku i na CD-u, predajom u Opštinskom uslužnom centru opštine Boljevac ili poštom, na adresu: Opština Boljevac, ul. Kralja Aleksandra 24, 19370 Boljevac, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za  sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Boljevac  u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa u 2019. godini“ sa naznakom „Ne otvarati pre završetka konkursa“.

            Komisija za dodelu sredstava zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i objašnjenja.

            Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, Komisija neće razmatrati.

            Kontakt osoba: Javorka Gojković, kontakt telefoni: 030 463-412, 463-413, e-mail adresa: kabinet@opstinaboljevac.rs 

 

Odluka o izboru projekata

 

            U skladu sa odredbama člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima i čl. 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,  Odluku o izboru projekata u oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta opštine Boljevac donosi Opštinsko veće Opštine Boljevac, a  na osnovu obrazloženog predloga  konkursne komisije od tri člana, najkasnije u roku od 45 dana od dana zaključenja konkursa.

            Članove stručne konkursne komisije imenuje Predsednik opštine Boljevac i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.             Članovi Komisije imenuju se na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko predložena lica ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

            Sastav Komisije objavljuje se na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Boljevac www.boljevac.org.rs

            Pozivamo  novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u  komisiji da dostave predlog za članove komisije i kratku biografiju. Rok za dostavljanje predloga za članove  komisije, je najkasnije 20 dana od dana objavljivanja konkursa.  

            Odluka o izboru projekata biće objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine www.boljevac.org.rs   i dostavlja se svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

            U skladu sa odredbama člana 25. Zakona, Odluka se donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem. Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Nakon donošenja rešenja, opština Boljevac zaključuje ugovor o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja.

 

Obaveza izveštavanja o realizaciji projekta

 

            U skladu sa odredbama ugovora o sufinansiranju projekta, druga ugovorna strana je obavezna da dostavi narativni i finansijski izveštaj o utrošku sredstava, na obrascu za izveštaj koji je objavljen uz Pravilnik  o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, broj 16/2016, 8/2017), najkasnije mesec dana po isteku predviđenog roka za realizaciju projekta.

            Uz narativni izveštaj dostavljaju se emitovani prilozi u elektronskom obliku, odnosno isečci iz novina, publikacija, kopije sadražaja sa portala. Uz navedene priloge, ugovorna strana  je dužna da dostavi izveštaj o emitovanim prilozima/objavljenim novinskim člancima/objavljenim tekstovima na sajtu  koji će sadržati za svaki prilog sledeće informacije:

 1. redni broj CD-a / isečka iz novina,
 2. naziv priloga / teksta,
 3. tema priloga / teksta,
 4. učesnici priloga,
 5. emisija u kojoj je prilog emitovan / rubrika u novinama u kojoj je tekst objavljen.

            Na sve obaveze koje nisu propisane ovim Konkursom primenjuju se odredbe navedenog Zakona i Pravilnika.

 

                                               OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BOLjEVAC

 

Broj: 06-3/2019-II/13.2

Boljevac, 24.01.2019. godine

 

                                                                                                                           PREDSEDNIK                                                                                                                                                    OPŠTINSKOG VEĆA

 

                                                                                                                    dr Nebojša Marjanović    

Tagovi

Povezani tekstovi