Konkurs Opštine Dimitrovgrad za sufinansiranje medijskih projekata

JAVNI POZIV

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Odlukom o budžetu opštine Dimitrovgrad za 2019 br. 06-116/2018-17/27-8 od 21.12.2018. godine, planirana su sredstva u iznosu od 12.500.000,00 dinara namenjena za ostvarivanje i unapređenje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, kao i za unapređenje javnog informisanja na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Dimitrovgrad.

Javnim pozivom se podržavaju sledeće mere:

 1. sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini – 1.500.000,00 RSD
 2. sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Dimitrovgrad u 2019. godini – 11.000.000,00 RSD

Najmanji iznos sredstava po projektu u okviru mere 1 Javnog poziva je 100.000,00 RSD a najveći 1.000.000,00 RSD.

Najmanji iznos sredstava po projektu u okviru mere 2 Javnog poziva je 100.000,00 RSD a najveći 6.000.000,00 RSD.

Namena Javnog poziva je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Dimitrovgrad; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; informisanju osoba sa invaliditetom; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.  

  II  PRAVO UČEŠĆA

Na Javnom pozivu mogu učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar medija (Sl.glasnik RS, broj 126/14);
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na Javnom pozivu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Javnom pozivu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od opštine Dimitrovgrad namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu blagovremeno u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Učesnik Javnog poziva može konkurisati samo sa jednim projektom. Izdavač više medija ima pravo učešća na Javnom pozivu sa jednim projektom za svaki medij.

Učesnik Javnog poziva može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javnom pozivu su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

 

 1. Značaj projekta sa stanovišta:

–          ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

–          ostvarivanje namene konkursa;

–          usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 

–          identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

–          zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

 1. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

–          usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

–          stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

–          merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

–          razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

–          stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 

 1. Kapaciteti sa stanovišta:

–          stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

–          neophodnih resursa za realizaciju projekta;

–          stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 

 1. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

–          preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

–          ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

             Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

 

            1. da li su učesniku javnog poziva izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

           2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Za svaki raspisani javni poziv, u okviru javnog poziva, organ koji raspisuje javni poziv, može utvrditi i bliže kriterijume za ocenjivanje projekta (kao što je određivanje prioritetnih tema i sl.).

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 1. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika nacionalnih manjina sa teritorije opštine Dimitrovgrad;
 2. aktuelnost teme (dnevno politička dešavanja na lokalnom nivou, evropske integracije, zaštita životne sredine, korupcija, siromaštvo, govor mržnje, problem nataliteta, itd.);  
 3. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, žena, starih, pripadnika LGBT populacije,  itd.;
 4. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti;
 5. originalnost projekta.

    IV  ROKOVI

Prijave na Konkurs podnose se do 8 aprila 2019.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

V  DOKUMENTACIJA

Učesnik konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi u tri štampana primerka i jedan elektronski primerak (CD/DVD ili USB memorija). Obrasci se preuzimaju sa sajta opštine Dimitrovgrad. 

Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
 2. rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar medija (Sl. glasnik RS, broj 126/14), (izvod iz Registra javnih glasila nije važeći i neće se uzimati kao važeći dokument);
 3. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 4. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja);

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Uz predlog za člana komisije prilaže se i dokaz registraciji udruženja u Registru udruženja.

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate opštini Dimitrovgrad.

Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije. Predloge slati na adresu ul. Balkanska 2 ili elektronskim putem na edu.info@dimitrovgrad.rs do zaključenja Konkursa.

VII OPŠTE INFORMACIJE

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na veb-sajtu opštine Dimitrovgrad, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici opštine Dimitrovgrad www.dimitrovgrad.rs.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu: opština Dimitrovgrad, 18320 Dimitrovgrad, ul. Balkanska 2, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 7 do 14 časova na telefone: 010/361-100, lokal 124.

Broj: 400-285/2019-16

U Dimitrovgradu, 29.03.2019. godine.

                                                                                   PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                          Vladica Dimitrov

Tagovi

Povezani tekstovi