Konkurs Opštine Kanjiža za sufinansiranje medijskih projekata

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2020. godini

 

I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

 

            Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja iz budžeta opštine Kanjiža za 2020. godinu dodeljuju se u visini od 3.500.000,00 dinara.

Sredstva iz prethodnog stava dodeljuju se za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji doprinose

            – ostvarivanju i unapređivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja sa prioritetom istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potunog informisanja građana opštine Kanjiža, očuvanja kulturnog identiteta na teritoriji opštine, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoji kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije;

            – ostvarivanju, unapređivanju i podizanju kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina, i to istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potunog informisanja na maternjem jeziku; očuvanja kulturnog i jezičkog identiteta i podsticanja stvaralaštva u svim oblastima javnog života pripadnika nacionalnih manjina koje žive na teritoriji opštine Kanjiža.

 

II  PRAVO UČEŠĆA

 

            Pravo učešća na Konkursu ima:

            1. izdavač medija koji je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila kod Agencije za privredne registre, a ima sedište, odnosno proizvodi programski sadržaj koji je dostupan na teritoriji opštine Kanjiža u trajanju od najmanje godinu dana

            2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u registar medija, ima sedište odnosno proizvodi programski sadržaj koji je dostupan na teritoriji opštine Kanjiža u trajanju od najmanje godinu dana.

            Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

            Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od opštine Kanjiža namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela izveštaj o realizaciji projekta. Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom. Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

            Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

 

III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 

            Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

            1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja sa posebnim naglaskom na korišćenje jezika koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kanjiža: 

            1.1. u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

            1.2. u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

            1.3. u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

            2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

            2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.

           2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;

            Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

            1. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika nacionalnih zajednica građana koji žive na teritoriji opštine Kanjiža;

            2. aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, korupcija, siromaštvo, govor mržnje, problem nataliteta, itd.);  

            3. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, žena, starih, pripadnika LGBT populacije,  itd.;

            4. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti;

            5. originalnost teme.

            Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata ostvarivanja, unapređivanja i podizanja kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina su:

            1. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređivanju prava na informisanje pripadnika nacionalnih manjina koji žive na teritoriji opštine Kanjiža na maternjem jeziku

            2. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju stvaralaštva u oblasti kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji opštine Kanjiža

            3. originalnost teme.

 

IV  ROKOVI

 

            Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici opštine Kanjiža. Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa. Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava  dostavi po okončanju projekta, a najkasnije do 15.01.2021. godine.

 

 DOKUMENTACIJA

 

            Učesnik konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi u jednom primerku. Obrazac je dostupan i na internet strani opštine Kanjiža.

            Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

            1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

            2. rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila kod Agencije za privredne registre;

            3. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

            4. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);

            5. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);

 

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 

            Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate opštini Kanjiža. Uz predlog za članove komisije dostavlja se kratka biografija predloženog lica. Predloge slati do zaključenja Konkursa.

 

VII OPŠTE INFORMACIJE

 

            Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se i na internet strani opštine Kanjiža i u lokalnim sredstvima informisanja, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa. Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet strani opštine Kanjiža www.kanjiza.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi. Konkursni materijal se ne vraća. Prijave koje stignu po isteku roka za dostavu prijave ili podnete na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

            Prijave slati na adresu: Opština Kanjiža, Glavni trg br. 1, 24420 Kanjiža, sa naznakom: „Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja“. Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 08.00 do 14.00 časova na telefon: 024/873-249.

 

 

 

 

 

Republika Srbija

Autonomna pokrajina Vojvodina                                                  Predsednik opštine

Opština Kanjiža                                                                                Fejsztámer Róbert

Predsednik opštine                                                                         (Robert Fejstamer)

Broj: 400-71/2020-I

Dana: 02. marta 2020. godine

Kanjiža

Tagovi

Povezani tekstovi