Konkurs Opštine Medveđa za sufinansiranje medijskih projekata

K O N K U R S

 

za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Medveđa u  2019. godini

 

 

I

 

Predmet konkursa

 

 

Predmet konkursa je   sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja na teritoriji opštine Medveđa u 2019.godini, koji su značajni za ostvarivanje javnog interesa koji je definisan članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima.

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija ne može biti duža od tri godine.

Odobrena sredstva, za projekte koji traju duže od godinu dana, isplaćuju se u godini za koju je konkurs raspisan.

Učesnici konkursa koji su dobili sredstva, izveštaj o realizaciji projekta dostavljaju  organu koji je dodelio sredstva, u formi narativnog i finansijskog izveštaja, a u skladu sa  zakonom i zaključenim ugovorom.

Učesnik konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projekta čija je realizacija duža od godinu dana dostavlja narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta za svaku kalendarsku godinu, do kraja te godine, organu koji mu je odobrio sredstva.

Ciljevi konkursa: podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja; podrška medijskog stvaralaštva i ostvarivanju prava na informisanje u svim oblastina javnog života posebnih, a naročito zaštićenih grupa.

 

II

 

Iznos sredstava koji je opredeljen za konkurs

 

1. Za projekte proizvodnje medijskih sadržaja opredeljena su sredstva  u ukupnom iznosu od 4.750.000,oo dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu je 50.000, 00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 3.500.000, 00 dinara.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80%  vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

 

 

III

 

Pravo učešća na konkursu

 

Na konkursu može učestvovati:

– izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

– pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija;

– pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

– Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

– Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i nisu opravdali troškove (utrošena sredstva) po prethodnom pozivu.

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu. Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom. Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

 

IV

 

Kriterijumi za ocenu projekata na osnovu kojih će se dodeljivati sredstva

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;

2)  mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:

  1. Značaj projekta sa stanovišta:

–          ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

–          ostvarivanje namene konkursa;

–          usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 

–          identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

–          zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

  1. Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:

–          usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

–          stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

–          merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

–          razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

–          stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

  1. Kapaciteti sa stanovišta:

–          stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

–          neophodnih resursa za realizaciju projekta;

–          stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

  1. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

–          preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

–          ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

             Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

            1.  da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Za svaki raspisani konkurs, u okviru javnog poziva, organ koji raspisuje konkurs, može utvrditi  i   bliže kriterijume za ocenjivanje projekta (kao što je određivanje prioritetnih tema i sl.).

 

Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata

 

–  unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;

– informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva (informisanje i edukacija dece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, rodna ravnopravnost, itd.);

– aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, slobodno vreme, borba proti korupcije, borba protiv psihoaktivnih supstanci i alkoholizma, borba protiv govora mržnje, problemi nerazvijenih opština, itd.);

–  doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;

–  očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika,;

– očuvanje kulturnog i jezičkog identiteta pripadnika nacionalnih manjina i podsticanje stvaralaštva u svim oblastima javnog života pripadnika nacionalnih manjina.

– tehnološka opremljenost i kadrovska osposobljenost medija, podnosioca projekta, za održavanje standarda kvaliteta u stvaranju i emitovanju programa – realizaciji podnetog projekta na teritoriji opštine Medveđa;

 

V

 

Rokovi

 

Javni poziv za učešće na konkursu je objavljen na zvaničnoj VEB prezentaciji opštine Medveđa, na internet adresi www.medvedja.org.rs i u nedeljnim novinama…“Nova naša reč“.

 

Rok za podnošenje prijava i projekata je od 11.03.2019. godine do 25.03.2019. godine

 

            Proveru dokumentacije podnete na konkurs, odnosno ispunjenost uslova za učešće na konkursu i poštovanje rokova vrši Odeljenje za opštu upravu opštine Medveđa.

Učesnik konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku. Projekat učesnika konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, ne razmatra se.

Učesniku konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se obaveštenje iz stava 1. ovog člana i njegov projekat se ne razmatra.

Projekat koji je dostavljen nakon propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se.

Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem, u formi rešenja, donosi na osnovu predloga komisije, načelnik Opštinske uprave opštine Medveđa. Rok za donošenje rešenja je 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Organ koji je raspisao konkurs, dostavlja skenirano rešenje svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi i objavljuje ga na zvaničnoj VEB prezentaciji opštine Medveđa. Pored rešenja, na zvaničnoj VEB prezentaciji opštine Medveđa biće objavljene i informacije za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

Na osnovu rešenja zaključuje se ugovor, koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta, a koji stručna služba opštinske uprave dostavlja u najkraćem mogućem roku učesnicima konkursa kojima su odobrena sredstva. Učesnik konkursa, kome su odobrena sredstva, bez odlaganja dostavlja potpisan i overen ugovor organu koji je raspisao konkurs. Ukoliko učesnik konkursa kome su odobrena sredstva ne dostavi ugovor smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.

 

VI

 

Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta

 

-Obrazac 1. (Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja) i Obrazac 1.2. ( Budžet projekta ) se preuzima sa zvaničnog sajta opštine Medveđa i podnosi se u 4 (četiri)primerka.

Učesnik Konkursa prilaže i kopije sledećih dokumenata u 1(jednom) primerku

– dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

– bilans stanja i bilans uspeha iz prethodne godine;

– kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);

-overena izjava/saglasnost medija ( ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju ( obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja);

– potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li mu je i u kom iznosu dodeljena državna pomoć male vrednosti(de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine;

– potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);

 

Prijave na Konkurs slati u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Medveđa, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, Jablanička 48, 16240 Medveđa, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ili predati lično u pisarnici opštinske Uprave opštine Medveđa.

Konkursni materijal se ne vraća.

 

VII

 

Poziv za učešće u radu komisije

 

Pozivaju se  novinarska i medijska udruženja kao i  medijski stručnjaci zainteresovani za rad u komisiji da dostave svoje predloge za članove komisije sa biografijom.

Uz predlog za članove Komisije, novinarska i medijska udruženja, prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja u Registru udruženja.

Predlozi za članove komisije dostavljaju se najkasnije u roku od  20 dana od dana objavljivanja konkursa.

 Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko takav predlog postoji.

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, i koja uz predlog za članove komisije podnose i dokaz o registraciji, a Odluka o imenovanju članova komisije biće objavljena na sajtu opštine Medveđa.

Za člana komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik i ne sme biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Predloge dostaviti u pismenoj formi na adresu: Opština Medveđa, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, Jablanička 48, 16240 Medveđa, sa naznakom: “Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja“, ili predati lično u pisarnici opštinske Uprave opštine Medveđa.

Za  praćenje i kontrolu realizacije projekta zaduženo je  Odeljenje za privredu i finansije.

 

                                                                                                              NAČELNIK  OPŠTINSKE UPRAVE

 03 Broj 403-27/2019                                                                                                                                                                                             

U Medveđi, 08.03.2019.g.                                                                         Svetlana Todorović, dipl.pravnik         

Tagovi

Povezani tekstovi