Konkurs Opštine Mionica za sufinansiranje medijskih projekata

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mionica u 2020. godini 

PREDMET KONKURSA

Predmet ovog Konkursa je sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Mionica u oblasti javnog informisanja, u cilju informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana Opštine Mionica, a posebno kroz podršku proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, sporta i fizičke kulture, kao i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Odlukom o budžetu opštine Mionica za 2020. godinu visina budžetskih sredstava predviđenih za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja iznosi 2.000.000,00 dinara opredeljenih na funkciji 830, program 13, razvoj kulture i informisanja, programska aktivnost 1201-0004, ostavrivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, na poziciji 111, ekonomska klasifikacija 454-subvencije privatnim preduzećima.

IZNOS SREDSTAVA KOJA SU OPREDELjENA ZA KONKURS

Visina sredstava predviđenih za projekte proizvodnje medijskih sadržaja u 2020. godini, ukupno iznosi 2.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodeliti učesniku Konkursa iznosi 10.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koji može biti dodeljen iznosi 1.000.000,00 dinara.

 

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu ima:

 1. izdavač medija koji je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Pravo učešća na konkurs nemaju:

 1. izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda:
 1. lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

 

 

 

            Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu. Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

            Projekat, u smislu Zakona, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovski i vremenski) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta. Projektima proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014).

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju. 

            MEDIJI 

            Pod medijem se u smislu Zakona o javnom informisanju i medijima, podrazumevaju dnevne i periodične novine, servis novinske agencije, radio program i televizijski program i elektronska izdavanja istih medija, kao i samostalna elektronska izdanja (uređivački oblikovane internet stranice ili internet portali), koji su registrovani u Registru medija, u skladu sa Zakonom.

KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;

2)  mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:

 

 1. Značaj projekta sa stanovišta:

–          ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

–          ostvarivanje namene konkursa;

–          usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 

–          identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

–          zastupljenost i inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

 

 

 

 

 1. Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:

–          usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

–          stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

–          merljivost i indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

–          razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

–          stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 

 1. Kapaciteti sa stanovišta:

–          stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

–          neophodnih resursa za realizaciju projekta;

–          stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 

 1. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

–          preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

–          ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

             Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

            1. da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda(podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

           2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Posebno se ocenjuje:

1.dostupnost (pokrivenost frekvencijom i distribucija) medijskih sadržaja većeg broja korisnika na teritoriji opštine Mionica,

2. originalnost i značaj projekta za korisnike usluga.

Za svaki raspisani konkurs, u okviru javnog poziva, organ koji raspisuje konkurs, može utvrditi  i   bliže kriterijume za ocenjivanje projekta (kao što je određivanje prioritetnih tema i sl.). 

 SPECIFIČNI KRITERIJUMI:

 • značaj projekta sa stanovišta javnog interesa;
 • tradicija poslovanja podnosioca projekta;
 • tehnička i kadrovska opremljenost;
 • teritorija realizacije projekta na teritoriji Opštine Mionica.
 • precizan budžet projekta sa kojim se aprilicira
 • značaj, odnosno cilj koji se planira ostvariti realizacijom projekta
 • brža i bolja interakcija sa korisnicima 

 

Napomena: Informisanje o radu organa opštine Mionica nije deo javnog interesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVA NA KONKURS

 

Učesnik konkursa je obavezan da popunjen Obrazac 1. (prijava za projektno finansiranje iz oblasti javnog informisanja i budžet projekta) za učešće na Konkursu dostavi u 2 primerka.

Obrazac 1. (prijava za projektno finansiranje iz oblasti javnog informisanja i budžet projekta) preuzima sa sajta opštine Mionica www.mionica.rs.

Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
 2. overena izjava -saglasnost medija (ili više njih)da će programski sadržaj biti emitovan-objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 3. rešenje o registarciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
 4. dozvola za emitovanje radio ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 5. potvrda NBS da udruženje nema evidentirane osnove i naloge o prinudnoj naplati;
 6. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trajler, primerak novina, džingl i sl.)

 

ROKOVI

 

Prijave se podnose u roku od 21 (dvadesetijedan) dana od dana objavljivanja Konkursa u nedeljnom listu „Napred“- od 23.01.2020.godine do 13.02.2020.godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključivanja konkursa.

Korisnik sredstava je dužan da narativni i finansijski izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi do 15.01.2021. godine.

Narativni i finansijski izveštaj podnosi se na Obrascu 2 koji se preuzima sa sajta opštine Mionica.

POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivamo novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa da predlože članove konkursne komisije  kao i medijske stručnjake zainteresovane za učešće u radu Komisije da se pisanim putem obrate Opštinskoj upravi Mionica.

 Uz predlog za članove komisije dostaviti profesionalnu biografiju. Predloge slati u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa.

OPŠTE INFORMACIJE

Konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Mionica www.mionica.rs , na oglasnoj tabli Opštine Mionica  i u nedeljnom listu „Napred“.gde će biti vidljiv i dostupan javnosti za sve vreme trajanja Konkursa.

Rešenje o sufinansiranju projekta po raspisanom konkursu, biće objavljeno na sajtu opštine Mionica  www.mionica.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa.

Konkursni materijal se ne vraća.

 

 

 

Prijava se podnosi putem jedinstvenih obrazaca koji su obajvljeni na sajtu opštine Mionica www.mionica.rs

Obrasci se mogu preuzeti sa sajta opštine Mionica i dostavljaju se u štampanoj i elektronskoj verziji.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, naslovljenoj na „Prijava po Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2020. godini“ i sa naznakom „NE OTVARATI“, Komisija za sprovođenje postupka raspisivanja konkursa za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja za 2020. godinu (u daljem tekstu: Komisija), u štampanom obliku i na CD-u, preko pisarnice Opštinske uprave, ili poštom na adresu: Ul. vojvode Mišića br. 30, 14242 Mionica.

Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i objašnjenja.

Neblagovremene prijave na Konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, navedena Komisija neće  razmatrati.

Učesnik Konkursa koji je podneo nepotpunu odnosno nepreciznu prijavu ili dokumentaciju, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku.

U slučaju nepoštovanja naknadno određenog roka, prijava se neće ni razmatrati.

Provera dokumentacije odnosi se na ispunjenost uslova za učešće na Konkurs i poštovanje rokova, vrši Komisija.

 

KOMISIJA ZA OCENjIVANjE PROJEKATA U OBLASTI

JAVNOG INFORMISANjA

           Ocenu projekata vrši Stručna komisija će biti sastavljena od 3 (tri) člana. Članove Komisije imenuje rukovodilac organa koji je raspisao Konkurs.

Članovi Komisije se mogu imenovati na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

            Komisija na prvoj sednici bira predsednika Komisije. O radu Komisije vodi se zapisnik. Sastav Komisije se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Mionica.

 

             ODLUKA O IZBORU PROJEKATA

U skladu sa odredbama člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima i člana 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, odluku o izboru projekata u oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta Opštine Mionica donosi rukovodilac organa koji je raspisao Konkurs, u formi rešenja, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije – i to najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa. Obrazloženi predlog Komisije potpisuju svi članovi Komisije. Odluka o izboru projekata biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Opštine Mionica i dostavljena svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.Navedena odluka se donosi u obliku Rešenja, sa obrazloženjem.

            Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Nakon donošenja rešenja, Predsednik opštine Mionica će sa podnosiocima izabranih projekata zaključiti Ugovor o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja.

 

 

 

 

            OBAVEZA IZVEŠTAVANjA O REALIZACIJI PROJEKTA

U skladu sa odredbama potpisanog Ugovora o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja, učesnik Konkursa koji je dobio budžetska sredstava je u obavezi da dostavi narativni i finansijski izveštaj o utrošku tih sredstava – na Obrascu za  izveštaj (Obrazac 2) propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Služeni glasnik republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17)

             Narativni i finansijski izveštaj podnosi se na Obrascu 2 koji se preuzima sa sajta opštine Mionica.

Korisnik sredstava je dužan da narativni i finansijski izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi do 15.01.2021. godine.

Na sve obaveze koje nisu navedene u ovom Konkursu, primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o javnom informisanju i medijima i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. 

 

 

                                                         OPŠTINSKA UPRAVA MIONICA

                                                         Broj: 642-1/2020

                                                         NAČELNIK

                                                         Goran Rangelov


Tagovi

Povezani tekstovi