Konkurs Opštine Novi Bečej za sufinansiranje medijskih projekata

KONKURS

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Novi Bečej u 2020. godini

I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Novi Bečej; zaštita i razvoj ljudskih prava i demokratije; podizanje kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštite dece i razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoj nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Novi Bečej za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Novi Bečej u 2020. godini, opredeljena su Odlukom o budžetu opštine Novi Bečej za 2020. godinu („Službeni list opštine Novi Bečej“, broj 33/2019) u iznosu 6.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 10.000,00 dinara a najveći iznos sredstava koji se može odobriti po projektu je 4.000.000,00 dinara.      

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

 

II PRAVO NA UČEŠĆE

Na konkursu može učestvovati:

1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

2. pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Novi Bečej.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao ni lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio ne prelazi 80% vrednosti projekta.

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKTA 

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

  1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

1.1 Značaj projekta sa stanovišta:

–          ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

–          ostvarivanje namene konkursa;

–          usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 

–          identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

–          zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

1.2 Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

–          usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

–          stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

–          merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

–          razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

–          stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3 Kapaciteti sa stanovišta:

–          stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

–          neophodnih resursa za realizaciju projekta;

–          stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

1.4 Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

–          preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

–          ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

  1. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima;

2.1 da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane držanih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

2.2 dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Bliži kriterijumi za ocenu projekata su:

 

  1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Novi Bečej;
  2. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta jezika;
  3. aktuelnost tema i dostupnost većem broju korisnika
  4. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa
  5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti.

 

IV ROKOVI

 

Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“ , odnosno od 13.01.20220. godine do 28.01.2020. godine.

 

Danom objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“ isti će biti objavljen i na internet stranici opštine Novi Bečej.

 

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

 

DOKUMENTACIJA

 

Učesnik konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa internet stranice opštine Novi Bečej www.novibecej.rs

Učesnik konkursa je obavezan da priloži u 4 (četiri) primerka:

–          Obrazac 1 (Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja);

–          Budžet projekta (tabela u skladu sa Obrascem 1) 

 

 

Učesnik konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u 1 (jednom) primerku:

1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

2. rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;

3. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

4. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskihsadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);

5. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl.).

VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne komisije, koja uz predlog za članove komisije, podnose i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja. Uz predlog za članove Komisije dostaviti i kratke biografije.

 

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem predlože članove komisije opštini Novi Bečej.

 

Uz predlog za članove Komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.

 

Predlozi za članove Komisije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“ na adresu Opština Novi Bečej, Žarka Zrenjanina br. 8, 23272 Novi Bečej.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Sastav komisije se objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine Novi Bečej www.novibecej.rs

VII NAČIN PRIJAVLjIVANjA

 

Konkurs i Obrasci za prijavu objavljuju se na internet stranici opštine Novi Bečej www.novibecej.rs gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

 

Prijave projekata slati na adresu: Opština Novi Bečej, Žarka Zrenjanina broj 8, sa naznakom „Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Novi Bečej za 2020. godinu“.

 

Učesnik konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, poziva se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku.

Projekat učesnika konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, ne razmatra se.

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Rešenje o raspodeli sredstava po Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Novi Bečej za 2020. godinu biće objavljeno na internet stranici opštine Novi Bečej i dostavljeno svim učesnicima Konkursa u elektronskoj formi.

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi do 31.12.2020. godine na obrascu koji se može naći na zvaničnoj internet stranici opštine www.novibecej.rs.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 08 do 14 časova na telefone: 023/772-320 i 023/772-321, lokal 115.

VIII POSTUPAK DODELE SREDSTAVA

 O dodeli sredstava, na predlog Konkursne komisije, odlučuje predsednik opštine rešenjem.

Ukoliko projekti ili određeni broj projekata nisu u skladu sa ciljevima i kriterijumima konkursa, predsednik opštine može, na predlog konkursne komisije, doneti rešenje da se neće rasporediti sredstva ili deo sredstava.

Rešenjem o dodeli sredstava može biti određen isti ili manji iznos sredstava od onog koji je tražen u pojedinačnoj konkursnoj prijavi.

Ukoliko je rešenjem o dodeli sredstava za pojedinog korisnika određen manji iznos od onog koji je tražen u konkursnoj prijavi, korisnik sredstava dužan je da pošalje revidiran budžet projekta, kojim specifikuje namenu sredstava, a u skladu sa iznosom koji mu je rešenjem dodeljen.

Korisnik sredstava može revidiranim budžetom projekta tražiti da mu projekat srazmerno kraće traje ili da umanji deo programskih stavki, uvažavajući prirodu projekta za koji su mu odobrena sredstva.

Predsednik opštine i korisnik sredstava zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Korisnik sredstava može dostaviti obaveštenje o tome da odustaje od sredstava koja su mu dodeljena. 

Sa korisnikom sredstava, ukoliko mu je račun u blokadi, neće biti zaključen ugovor sa predsednikom opštine, odnosno neće mu se preneti sredstva na račun ukoliko mu račun bude blokiran nakon zaključenja ugovora.

Odobrena sredstva se  koriste isključivo za namene za koje su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da predsedniku opštine Novi Bečej, dostavi izveštaj o realizaciji projekta, materijalni  dokaz o realizaciji i distribuciji odnosno emitovanju, kao i o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava u propisanom roku.

 

                                                                                                PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                     Saša Maksimović

Tagovi

Povezani tekstovi