Konkurs Opštine Požega za sufinansiranje medijskih projekata

JAVNI POZIV

za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Požega u 2020. godini

  

  1. 1.      Namena i iznos sredstava 

 Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Požega; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju nauke, razvoju sporta i fizičke kulture, zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređenju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Požega za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, opština Požega opredeljuje iz budžeta sredstva za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja,  u iznosu od 7.500.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, a koji će biti sufinansiran sredstvima iz budžeta opštine Požega iznosi 10.000,00 dinara a najveći iznos sredstava koji se odobrava po projektu iznosi 3.750.000,00 dinara.

Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa zakonom.

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacija traje najkasnije do 31.12.2020.godine.

 

2Pravo učešća

Pravo učešća na Konkursu imaju:

a) izdavač medija koji je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre.

b) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na konkursu. Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, može na Konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

Učesnik Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima, koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članovima 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći, odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

            Učesnik konkursa za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

            Učesnik Konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

3Kriterijumi za ocenu projekata

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, a posebno:

  1. značaj projekta sa stanovišta :

–      ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

–      ostvarivanje namene Konkursa;

–      usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

–      identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

–      zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

2. uticaj i izvodljivost sa stanovišta :

–      usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

–      stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

–      merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

–      razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

–      stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

  1. Kapaciteti sa stanovišta :

–      stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

–      neophodnih resursa za realizaciju projekta;

–      stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

  1. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta :

–      preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

–      ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno:

  1. da li su učesniku Konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
  2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

4        Dokumentacija

Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

           1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1  (popunjen predlog projekta i                 popunjen budžet projekta), u tri primerka

Obrazac se preuzima sa internet stranice opštine Požega www.pozega.org.rs

 

           2. Učesnik Konkursa dužan je da uz navedeni Obrazac 1, podnese i sledeću   dokumentaciju, u jednom primerku:

            – dokaz o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

           – dokaz o registraciji iz Registra medija u Agenciji za privredne registre (u obzir se neće   uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila  u Agenciji za privredne   registre;

           – potvrda  Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u   prinudnoj naplati (da nema blokiran  račun);

           – rešenje/potvrda o poreskom identifikacionom broju – fotokopiju PIB-a;

           – dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

          – potpisana izjava učesnika Konkursa da se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja;

       – potpisana izjava učesnika Konkursa o tome da li je učesniku za isti projekat već  dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj  fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć   u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet   medije i novinske agencije;

        – potpisana izjava učesnika Konkursa o tome da li je učesniku za isti projekat već  dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju  medijskih sadržaja za televiziju i

        – overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti

emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i   radijskog programa) sa dokazom o registraciji ovog medija (ili više njih) iz  Registra medija u Agenciji za privredne registre.

5. Rok za prijavljivanje

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu “Vesti” i na internet stranici opštine Požega www.pozega.org.rs

Prijave na Konkurs, sa pratećom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Požega, Trg Slobode 9, 31210 Požega, sa naznakom: “Prijava na Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Požega u 2020. godini“ – (ne otvarati).

Konkursni materijal se ne vraća.

Neblagovremene prijave kao i prijave učesnika Konkursa koji nije podneo ni jedan propisani dokumenat naveden u Konkursu, osim obrasca za prijavu, neće se uzeti u razmatranje.

            6. Konkursna komisija  

            Ocenu projekata podnetih na Konkurs kao i predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi stručna komisija (u daljem tekstu: Komisija) koju će rešenjem imenovati predsednik opštine.

            Za člana Komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik i ne sme biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Većina članova Komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji.

Odluka o imenovanju Komisije donosi se u formi rešenja i objavljuje se na internet stranici opštine Požega  www.pozega.org.rs

 

           7. Poziv za učešće u radu Komisije 

            Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, kao i medijski stručnjaci zainteresovani za rad u Komisiji, da dostave predlog za članove Komisije i svoje članstvo u Komisiji.

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine  pre datuma raspisivanja Konkursa.

            Uz predlog za člana Komisije, novinarska i medijska udruženja,  prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja  u Registar udruženja.

            Uz predlog za članove Komisije dostaviti i kratke biografije.

Predlog se dostavlja u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Požega, Trg Slobode 9, 31210 Požega, sa naznakom: ,,Predlog za članove Stručne komisije” – (ne otvarati).

 

 

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Predlozi za članove Komisije dostavljaju se u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu “Vesti” i na internet stranici opštine Požega www.pozega.org.rs

            8. Odluka o raspodeli sredstava

            Odluku o raspodeli sredstava donosi Predsednik opštine Požega, u formi rešenja sa obrazloženjem, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije.

            Rešenje o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

            Rešenje o raspodeli sredstava biće dostavljeno svakom učesniku Konkursa u elektronskoj formi i objavljeno na internet stranici opštine Požega.

 

            9. Napomena

Na sva prava i obaveze koja nisu navedena u ovom Konkursu, primenjuju se odgovarajuće odredbe navedenog Zakona o javnom informisanju i medijima, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na telefon 031/812 -742.

 

OPŠTINA  POŽEGA

01 broj: 020-41/20 od 10.01.2020. godine

                                                                           

                                                                                                                PREDSEDNIK

                                                                                                                Đorđe Nikitović

Tagovi

Povezani tekstovi