Konkurs Opštine Rekovac za sufinansiranje medijskih projekata

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA RADI  OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE REKOVAC u 2020. GODINI

I

Predmet  Javnog poziva predstavlja raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Rekovac za 2020. godinu, u ukupnom iznosu do 2.800.000,00 dinara  za sufinansiranje projekta – proizvodnja medijskog sadržaja, kojim se ostvaruje javni interes u oblasti  javnog informisanja na teritoriji opštine Rekovac u 2020. godini.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana na teritoriji opštine Rekovac; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

II

Pravo učešća na Konkursu imaju :

  • izdavač medija koji je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
  • pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na konkursu imaju izdavači medija, odnosno pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja koji prilože dokaz o postojanju tehničko kadrovskog kapaciteta za realizaciju ovog projekta na teritoriji opštine Rekovac

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda kao i izdavači medija koji nije upisan u Registar medija.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.

III

Uslovi za učešće na konkursu:

  • Na konkursu se može konkurisati samo s jednim projektom. Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može se na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.
  • Projekat u ovom smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Rekovac.
  • Da su medijski prilozi vidljivi i dostupni građanima Rekovca.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekata u iznosu od najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

IV

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkursu su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

(1) u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

(2) u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

(3) u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

(1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

(2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;

V

Podnosioci predloga projekta dužni su da uz prijavu na konkurs za sufinansiranje projekata  iz oblasti javnog informisanja prilože sledeću dokumentaciju:

 

  • rešenje o registraciji izdavača medija ( u Registar medija );
  • dokaz o registraciji pravnog lica ili preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja;
  • dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
  • specifikacija troškova i ukupan iznos koji se potražuje od opštine Rekovac;

Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima i u suprotnom se neće uzeti u razmatranje.

Obrazac 1

Obrazac 2

VI

 

Prijava na Konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Rekovac, Svetozara Markovića br. 2, 35260 Rekovac, sa  oznakom: punog  imena  i adrese pošiljaoca i naznaku : za Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ili predajom  lično u prijemnoj kancelariji opštine Rekovac –  na pisarnici Opštinske uprave opštine Rekovac .

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima na telefon 035/84-11-070.

Javni poziv biće objavljeni u novinama Novi put, a  mogu se preuzeti i na internet stranici opštine Rekovac www.rekovac.rsObrasci za podnošenje predloga projekta mogu se preuzeti sa internet stranice opštine Rekovac www.rekovac.rs. 

Rok za podnošenje prijava i projekata je od dana objavljivanja odnosno od 29.01.2020. do 14.02.2020. godine. 

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkursni materijal se ne vraća.

 

 

VII

Postupak za izbor medija sprovodi stručna komisija od tri (3) ili pet (5) članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava.

Članove stručne komisije za sprovođenje konkursa imenuje opštinsko veće opštine iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

Opština Rekovac obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisija, za svaki konkurs posebno.

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.

Rok za dostavljanje predloga za članove komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.

Opština Rekovac ovim javnim pozivom obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u stručnoj komisiji da dostave predlog za članove stručne komisije. Rok za dostavljanje predloga za članove stručne komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs, odnosno do 14.02.2020.godine.

VIII

Rešenje o dodeli sredstava, koja su predmet ovog poziva, donosi Opštinsko veće opštine Rekovac  na predlog stručne  Komisije u roku od 30 dana od dana zaključenja Konkursa. Odluka o raspodeli sredstava biće objavljena na internet stranici opštine Rekovac a biće dostavljena i svim učesnicima Konkursa.

Na osnovu konačnog rešenja o dodeli sredstava, zaključuje se ugovor koji je osnov za praćenje realizacije projekta.Ugovorom će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE REKOVAC

Broj: 111-01/2020-04 , Dana: 29.01.2020.godine

 

Predsednik opštinskog veća
Dr Aleksandar Đorđević


Tagovi

Povezani tekstovi