Konkurs Opštine Ruma za sufinansiranje medijskih projekata

K O N K U R S

 za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Ruma u 2019. godini 

  I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

             Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

             Kao medijske teme od javnog interesa u oblasti javnog informisanja, utvrđene su sledeće teme:

– afirmisanje pozitivnih vrednosti i prava dece;

– obrazovanje, aktivizam mladih i kvalitetno slobodno vreme mladih, vannastavne aktivnosti, stvaralaštvo učenika, medijski programi za decu;

– socijalna politika, briga o osobama sa invaliditetom i problemi starih lica;

– borba protiv svih vidova zavisnosti, svih vidova nasilja i problema trgovine ljudima;

– rodna ravnopravnost, žensko preduzetništvo i položaj nacionalnih manjina;

– humanitarne aktivnosti i volonterski rad;

– promocija zdravlja i zdravog pristupa životu;

– obnovljivi izvori energije – razvijanje svesti o reciklaži,  komunalni problemi  i briga o životnoj sredini;

– promovisanje permakulture;

– smanjenje nezaposlenosti i siromaštva;

– agrarno preduzetništvo;

– prava potrošača;

– kulturno-istorijsko nasleđe u Opštini Ruma, izveštavanje o događajima iz kulturnog života, promovisanje kulture i umetničkog stvaralaštva;

– promocija sporta;

– turizam u Opštini Ruma.

             Budžetska sredstva za sprovođenje Odluke o sufinansiranju projekata iz budžeta Opštine Ruma radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini, opredeljena su na budžetskoj poziciji 102-454 „Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja – Subvencije privatnim preduzećima“ u iznosu od 29.650.000,oo (slovima: dvadeset devet miliona šesto pedeset hiljada) dinara.

             Najmanji iznos sredstava  koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,oo (slovima: pedeset hiljada) dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 16.000.000,oo (slovima: šesnaest miliona) dinara.

             Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

             Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

  II  PRAVO UČEŠĆA

             Na konkursu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji Opštine Ruma;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji Opštine Ruma.

             Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda!

             Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila!

             Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

             Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki od medija.

             Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

 III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

             Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

 1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja:

1.1.  Značaj projekta sa stanovišta:

–        ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

–        ostvarivanje namene konkursa;

–        usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

–        identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

–        zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

1.2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

–       usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama  ciljnih grupa;

–       stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

–       merljivosti indikatora koji omogućavaju prećenje realizacije projekta;

–       razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

–       stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3.  Kapaciteti sa stanovišta:

–       stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

–       neophodnih resursa za realizaciju projekta;

–       stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

–       preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

–       ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

–       da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

–       dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

             Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva;
 2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
 4. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
 5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;
 6. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

              Na sve obaveze koje nisu navedene u ovom Javnom pozivu, primenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o javnom informisanju i medijima i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

 IV  ROKOVI

            Prijave na konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u „Sremskim novinama“ i „M-novinama“, odnosno od 27.03.2019. godine  do 15.04.2019. godine.

             Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

 V  DOKUMENTACIJA

             Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:

 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta Opštine Ruma www.ruma.rs:
 • Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i
 • Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
 1. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 • Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
 • Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
 • Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
 • Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;
 • Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).

 VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

           Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije, koja uz predlog za članove komisije, podnose i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

          Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove komisije Načelniku opštinske uprave opštine Ruma. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratku biografiju.

          Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

             Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog Konkursa u listu „Sremskim novinama“ i „M-novinama“.

 Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.   

VII NAČIN PRIJAVLjIVANjA

                        Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, naslovljenoj sa „Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Ruma radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019 godini“ i sa naznakom „NE OTVARATI“, Komisiji za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja (u daljem tekstu: Komisija), preko pisarnice Opštinske uprave, ili poštom na adresu: Orlovićeva br. 5, 22400 Ruma.

             Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i objašnjenja.

             Neblagovremene prijave na Konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, navedena Komisija neće ni razmatrati. Učesnik Konkursa koji je podneo nepotpunu, odnosno nepreciznu prijavu ili dokumentaciju, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku. U slučaju nepoštovanja naknadno određenog roka, prijava se neće ni razmatrati.

             Učesniku Konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u Javnom pozivu za učešće na Konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se navedeno obaveštenje, i njegov projekat se ne razmatra.

             Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 7 do 15 časova u Odeljenju za društvene delatnosti, odnosno na telefon:  022/478-800.

 U Rumi, 27.03.2019. godine,

 

NAČELNIK

OPŠTINSKE UPRAVE

 Dušan Ljubišić

  

Broj: 642-1/2019-IV

Dana: 27.03.2019. godine

Tagovi

Povezani tekstovi