Konkurs Opštine Sokobanja za sufinasiranje medijskih projekata

KONKURS
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja u 2019. godini

 

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Odlukom Opštinske uprave opštine Sokobanja o načinu, kriterijumima i uslovima za dodelu sredstava iz budžeta opštine Sokobanja namenjenih ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja  IV Broj: 401-214/2019 od 04.03.2019. godine, na koju je saglasnost dalo Opštinsko veće opštine Sokobanja dana 11.03.2019. godine, sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara, namenjena su za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja u 2019. godini. 

Po jednom projektu najniži iznos sredstava koji se može dodeliti je 250.000,00 dinara, a najviši 2.500.000,00 dinara.

Sredstva su namenjena za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti  javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Sokobanja; očuvanju kulturnog identiteta; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju rada lokalne samouprave; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, podizanje kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom, unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma, podsticanjem raznovrsnosti medijskih sadržaja, slobode izražavanja ideja i mišljenja, slobodnog razvoja nezavisnih i profesiionalnih medija, što doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije. 

II  PRAVO UČEŠĆA

Na Konkursu može učestvovati:

1. izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija;

2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

 

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

 

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

 

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

 

Učesnik Konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom.

 

III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;

2)   mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:

1. Značaj projekta sa stanovišta:

– ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

– ostvarivanje namene konkursa;

– usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 

– identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

– zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

2. Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:

– usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

– stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

– merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

– razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

– stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3. Kapaciteti sa stanovišta:

– stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

– neophodnih resursa za realizaciju projekta;

– stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

– preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

– ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

1. da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

IV  ROKOVI

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Kurir“.

Predlozi za članove stručne konkursne komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

V  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Učesnik Konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi  u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa veb-sajta Opštine Sokobanja  www.opstinasokobanja.com Obrazac  1   (prijava za projektno finansiranje)  i Obrazac 1 (Budžet projekta)

Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

1. Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

2. Rešenje o registraciji iz Registra medija u Agenciji za privredne registre;

3. Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

4  Potvrda o poreskom identifikacionom broju-PIB-u;

5. Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);

6. Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU STRUČNE KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove stručne konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Opštinskoj upravi. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije.

 VII OPŠTE INFORMACIJE

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se i na veb-sajtu opštine Sokobanja, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Opštine Sokobanja  www.opstinasokobanja.com i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Konkursni materijal se ne vraća.

Neće biti razmatrani:

– projekti učesnika Konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostave traženu dokumentaciju ili ne otklone nedostatke;

– projekti učesnika Konkursa koji osim obrasca za prijavu nisu dostavili nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na Konkursu;

– projekat koji je dostavljen  nakon propisanog roka za podnošenje;

– projekat sa prijavom na pogrešnom obrascu. 

Prijave slati na adresu:  Opštinska uprava opštine Sokobanja  18230 Sokobanja,  Svetog Save 23, PAK 686004, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.

Obrazac prijave i budžet projekta, sa jasnim nazivom podnosioca projekta,  slati i u elektronskoj formi, na adresu: info@opstinasokobanja.com.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefon:  018/830-173 lokal 117

U Sokobanji dana 14.03.2019. godine

IV Broj: 401-214-2/2019         

NAČELNICA OU

                                                                                                Aleksandra Marković s.r.

Tagovi

Povezani tekstovi