Konkurs Opštine Topola za sufinansiranje medijskih projekata

JAVNI POZIV

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ BUDžETA OPŠTINE TOPOLA U 2019. GODINI

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, definisanog članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima.

Sredstva opredeljena  za ovaj konkurs iznose 1.400.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu  iznosi  20.000,00 dinara, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi  500.000,00  dinara.

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

PRAVO UČEŠĆA 

Na  Konkursu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

 Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila. 

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

 KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;

2)   mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:

 1. Značaj projekta sa stanovišta:
 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanje namene konkursa;
 • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 
 • identifikovanih  i jasno definisanih potreba  ciljnih grupa;
 • zastupljenosti  inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
 1. Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:
 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti  plana realizacije projekta;
 • stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
 1. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
 • preciznosti i razrađenosti budžeta  projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 DOKUMENTACIJA

 Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u šest primeraka:
 • Popunjen predlog projekta, i
 • Popunjen budžet projekta.

Obrazac se preuzima na sajtu Opštine Topola.

 1. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 • potvrda  Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran  račun);
 • dozvola za emitovanje programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja);
 • potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li mu je i u kom iznosu dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini, i u prethodne dve fiskalne godine.                                                       

 ROKOVI

 Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa  u dnevnom listu „ Danas“ i na internet stranici Opštine Topola.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

 POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine  pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije.

Uz predlog za člana komisije, novinarska i medijska udruženja,  prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja  u Registru udruženja.

Pozivaju se  medijski stručnjaci, zainteresovani za učešće u radu komisije, da  pisanim putem  predlože   svoje članstvo u komisiji.  

Uz predlog za člana komisije dostavlja se  i njegova  kratka biografija.

Udruženja i pojedinci, predloge za člana komisije mogu poslati  u roku od 15  dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Danas“ .

 NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave projekata na Konkurs slati isključivo poštom na adresu: Opština Topola, Bulevar Kralja Aleksandra I br. 9.  34310 Topola, Komisiji za ocenjivanje projekata iz oblasti javnog informisanja , u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini“ i sa naznakom NE OTVARATI.

Konkursni materijal se ne vraća.Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane. Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 08 do 14 časova na telefon:  034/6811-008.

 OBJAVLjIVANjE ODLUKE  O RASPODELI SREDSTAVA

 Rešenje  o raspodeli sredstava  po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Opštine Topola i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Tagovi

Povezani tekstovi