Konkurs Opštine Varvarin za sufinansiranje medijskih projekata

Minimalan iznos koji se odobrava po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a maksimalan iznos koji se odobrava po projektu je 900.000,00 dinara.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana na teritoriji opštine Varvarin; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

 

II         Pravo učešća na Konkursu imaju :

 • izdavač medija koji je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
 • pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na konkursu imaju izdavači medija, odnosno pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja koji prilože dokaz o postojanju tehničko kadrovskog kapaciteta za realizaciju ovog projekta na teritoriji opštine Varvarin

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda kao i izdavači medija koji nije upisan u Registar medija.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.

 

III       Uslovi za učešće na konkursu:

 • Na konkursu se može konkurisati samo s jednim projektom. Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može se na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.
 • Projekat u ovom smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Varvarin.
 • Da su medijski prilozi vidljivi i dostupni građanima Varvarina.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekata u iznosu od najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

 

IV       Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkursu su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

 

 1. Značaj projekta sa stanovišta:
 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanje namene konkursa;
 • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
 • identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
 • zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

 1. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
 • stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 

 1. Kapaciteti sa stanovišta:
 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih resursa za realizaciju projekta;
 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 

 1. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
 • preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

(1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

(2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;

 

V         Podnosioci predloga projekta dužni su da uz prijavu na konkurs za sufinansiranje projekata  iz oblasti javnog informisanja prilože sledeću dokumentaciju:

 

 • rešenje o registraciji izdavača medija ( u Registar medija );
 • dokaz o registraciji pravnog lica ili preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja;
 • dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
 • specifikacija troškova i ukupan iznos koji se potražuje od opštine Varvarin;

Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima i u suprotnom se neće uzeti u razmatranje.

Obrazac 1 (u 4 primerka)

Obrazac 2

VI       Prijava na Konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Varvarin, Marina Marinovića 34, 37260 Varvarin, sa  oznakom: punog  imena  i adrese pošiljaoca i naznaku :za Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u 2019 godini , ili predajom  lično u prijemnoj kancelariji opštine Varvarin –  na pisarnici Opštinske uprave opštine Varvarin .

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima na telefon 037/787-188

Javni poziv i potrebni obrasci biće objavljeni u novinama „ Grad“ a  mogu se preuzeti i na internet stranici opštine Varvarin www.varvarin.org.rs

Rok za podnošenje prijava i projekata je od dana objavljivanja odnosno od 11.01.2019. do 28.01.2019. godine.( do 13 časova).

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkursni materijal se ne vraća.

VII      Postupak za izbor medija sprovodi stručna komisija od 3 ili 5 članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava.

Članove stručne komisije za sprovođenje konkursa imenuje predsednik opštine iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

Opština Varvarin obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisija, za svaki konkurs posebno.

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.

Rok za dostavljanje predloga za članove komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.

Opština Varvarin ovim javnim pozivom obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u stručnoj komisiji da dostave predlog za članove stručne komisije.Rok za dostavljanje predloga za članove stručne komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs, odnosno do 28.01.2019.godine.( do 13 časova).

 

VIII    Rešenje o dodeli sredstava, koja su predmet ovog poziva, donosi Predsednik opštine Varvarin  na predlog stručne  Komisije u roku od 30 dana od dana zaključenja Konkursa.Odluka o raspodeli sredstava biće objavljena na internet stranici opštine Varvarin a biće dostavljena i svim učesnicima Konkursa.

Na osnovu konačnog rešenja o dodeli sredstava, zaključuje se ugovor koji je osnov za praćenje realizacije projekta. Ugovorom će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.

Obrazac 1 i Obrazac 2

Javni poziv

Tagovi

Povezani tekstovi