Konkurs Opštine Žabalj za sufinansiranje medijskih projekata

 OPŠTINA ŽABALj

r a s p i s u j e

 JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA

IZ BUDžETA OPŠTINE ŽABALj A ZA PROJEKTE KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES

U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

ZA 2019. GODINU

 CILj I NAMENA KONKURSA

 Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Žabalj; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije;  unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba opštine Žabalj za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

 II SREDSTVA ZA SUFINANSIRANjE

 Sredstava za sufinasiranje  opredeljena su Odluke o budžetu opštine Žabalj  za 2019. godinu („Službeni list opštine Žabalj“ broj  27/2018) u visini od  8.000.000,00 dinara.

 Najmanji iznos sredstava  koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 4.000.000,00 dinara.

 Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95.-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

 Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

Sredstva se dodeljuju za programe/projekte koji će se realizovati najkasnije do 31.12.2019. godine.

 III  PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Na konkursu može  učestvovati (u daljem tekstu: učesnik konkursa):

1)      izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

2)      pravno lice, odnosno preduzetnik,  koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija;

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.  

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom  .

Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom.

Ako je učesnik konkursa  izdavač više medija,  može na  konkursu  učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

 Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

  IV  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja:

1.1.  Značaj projekta sa stanovišta:

*        ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

*        ostvarivanje namene konkursa;

*        usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

*        identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

*        zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

1.2.  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

*        usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama  ciljnih grupa;

*        stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

*        merljivosti indikatora koji omogućavaju prećenje realizacije projekta;

*        razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

*        stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3.  Kapaciteti sa stanovišta:

*        stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

*        neophodnih resursa za realizaciju projekta;

*        stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

*        preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

*        ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

 1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
 2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Žabalj;

 1. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 2. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
 3. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
 4. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;
 5. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

 V  DOKUMENTACIJA

 Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:

 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta opštine Žabalj www.zabalj.rs:
 • Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i
 • Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
 1. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 • Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
 • Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
 • Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
 • Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;
 • Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).

  VI ROKOVI U KOJIMA SE SPROVODI KONKURS

 Ovaj Konkurs objaviti na web prezentaciji opštine www.zabalj.rs, dnevnom listu „Dnevnik“ i „Službenom listu opštine Žabalj“

 Prijave na konkurs podnose se u roku od 2dana od dana objavljivanja Konkursa udnevnom listu „Dnevnik“od 10.04.2019. godine  do 26.04.2019. godine.

  Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Odluku o raspodeli sredstava, na osnovu predloga Komisije,   Opštinsko veće u formi rešenja, najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici opštine Žabalj www.zabalj.rs , i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi

Rešenjem o dodeli sredstava može biti određen isti ili manji iznos sredstava od onog koji je tražen u pojedinačnoj konkursnoj prijavi.

Ukoliko je rešenjem o dodeli sredstava za pojedinog korisnika određen manji iznos od onog koji je tražen u konkursnoj prijavi, korisnik sredstava dužan je da pošalje revidiran budžet projekta, kojim specifikuje namenu sredstava, au skladu sa iznosom koji mu je dodeljen rešenjem.

Korisnik sredstava može da revidiranim budžetom projekta da umanji deo programskih stavki, uvažavajući prirodu projekta za koji su mu odobrena sredstva.

Navedeno Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Na osnovu rešenja o raspodeli sredstava zaključuje se ugovor, koji je osnov za praćenje realizacije projekta sufinansiranog.

Opštinko veće će učesnicima konkursa kojima su odobrena sredstva dostaviti ugovor najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja konačnog rešenja

Učesnik konkursa kome su odobrena sredstva je dužan da  potpisan i overen ugovor  vrati Opštisnkom veću najkasnije u roku od 5 /pet/ dana od dana prijema.

Korisnik sredstava je Dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi do 31.12. 2019. godine, na propisanom obrascu koji se nalazi na sajtu www.zabalj.rs

 Proveru dokumentacije podnete na konkurs i poštovanje rokova i druge stručne poslove propisane Pravilnikom vršiće Služba za zajedničke stručne poslove Opštinske uprave.

  VII POZIV NOVINARSKIM I MEDIJSKIM UDRUŽENjIMA KAO I MEDIJSKIM STRUČNjACIMA  ZAINTERESOVANIM ZA RAD U KOMISIJI.

 U skladu sa članom 21. Pravilnikom o sufinansiranju projekata za  ostvarivanje javnog interesa  u oblasti javnog informisanja obaveštavaju se novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji  da dostave  predlog za članove komisija.

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije.

 Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

 Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove komisiju. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.

 Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“.

 Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

 VII NAČIN PRIJAVLjIVANjA

 Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu opštine Žabalj, www.zabalj.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

Podnosilac prijave je u obavezi da prijavu sa pratećom dokumentacijom  dostavi u štampanoj formi i elektronskoj formi na kompakt disku , u zatvorenoj koverti ili paketu

 Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Pisarnici opštine Žabalj na adresu: Žabalj, Nikole Tesle 45, poštom preporučeno, kurirskim putem ili ličnom dostavom.

 Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: «PRIJAVA NA KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA opštine Žabalj NAMENjENIH OSTVARIVANjU JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA – NE OTVARATI«.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

 Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 09,00 do 15,00 časova na telefon:  064/8144502.

 PREDSEDNIK OPŠTINE

Čedomir Božić

 Posl..broj: 401-  57   /2019-II

Dana: 08.04.2019. godine

 REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA ŽABALj

OPŠTINSKO VEĆE

Tagovi

Povezani tekstovi