Konkurs pada na sudu

Beograd-Asi­stent na be­o­grad­skom Prav­nom fa­kul­te­tu Mi­loš Živ­ko­vić, ko­ji je uče­stvo­vao u iz­ra­di Za­ko­na o ra­di­o­di­fu­zi­ji, iz­ja­vio je Tan­ju­gu da bi žal­be ne­za­do­volj­nih emi­te­ra mo­gle da obo­re kon­kurs o do­de­li na­ci­o­nal­nih fre­kven­ci­ja, ako Vr­hov­ni sud utvr­di da je ura­đe­no ne­što ne­za­ko­ni­to. On je ob­ja­snio da ne­za­do­volj­ni uče­sni­ci kon­kur­sa mo­gu u ro­ku od 15 da­na da ulo­že pri­go­vor pro­tiv re­še­nja Sa­ve­ta Re­pu­blič­ke ra­di­o­di­fu­zne agen­ci­je (RRA), a Sa­vet tre­ba da u ro­ku od 30 da­na do­ne­se od­lu­ku o pri­go­vo­ru ko­ja se ne mo­že me­nja­ti. Za­ko­ni­tost ta­kve od­lu­ke mo­že se ospo­ri­ti sa­mo u sud­skom po­stup­ku, po tu­žbi u uprav­nom spo­ru, za ko­ji je nad­le­žan Vr­hov­ni sud Sr­bi­je, od­no­sno nje­go­vo uprav­no ode­lje­nje, ka­zao je Živ­ko­vić.
– Ono što ne mo­že Vr­hov­ni sud da ra­di je­ste da ce­ni da li i ko bo­lje is­pu­nja­va uslo­ve – na­gla­sio je Živ­ko­vić i do­dao da sud sa­mo is­pi­tu­je pi­ta­nje za­ko­ni­to­sti od­lu­ke.
– Sud mo­že da uki­ne od­lu­ku ko­ja je ospo­re­na u uprav­nom spo­ru ili da je po­tvr­di, či­me ta od­lu­ka po­sta­je pra­vo­sna­žna i ne mo­že da se „po­bi­ja re­dov­nim prav­nim le­ko­vi­ma ne­go even­tu­al­no van­red­nim, u slu­ča­je­vi­ma ko­je pred­vi­đa za­kon, re­ci­mo ka­da bi se do­ka­za­la ne­ka ko­rup­ci­ja, fal­si­fi­kat, kri­mi­nal… – ob­ja­snio je Živ­ko­vić.

Živ­ko­vić je ob­ja­snio da emi­te­ri ko­ji su po­be­di­li na kon­kur­su još ni­su do­bi­li do­zvo­le za emi­to­va­nje pro­gra­ma i da od Re­pu­blič­ke agen­ci­je za te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je (RA­TEL) tre­ba da do­bi­ju ve­li­ki broj teh­nič­kih do­zvo­la za po­je­di­nač­ne pred­ja­ni­ke, ko­je Sa­vet RRA, za­jed­no s do­zvo­lom za emi­to­va­nje, pro­sle­đu­je po­bed­ni­ci­ma na kon­kur­su. Od mo­men­ta ka­da emi­te­ri­ma bu­du pro­sle­đe­ne do­zvo­le po­či­nje da te­če rok od 60 da­na za po­če­tak emi­to­va­nja pro­gra­ma, pre­ci­zi­rao je Živ­ko­vić i do­dao da žal­be ne­za­do­volj­nih emi­te­ra mo­gu da uti­ču na po­če­tak ra­da emi­te­ra sa­mo uko­li­ko pad­ne ceo kon­kurs. – Po­što će o pri­go­vo­ri­ma bi­ti od­lu­če­no pre for­mal­nog iz­da­va­nja do­zvo­la, oni ko­ji do­bi­ju do­zvo­lu mo­ći će da poč­nu da ra­de, po­što po­kre­ta­nje uprav­nog spo­ra ne za­dr­ža­va iz­vr­še­nje od­lu­ke RRA ko­ja je ko­nač­na u po­stup­ku pred tom agen­ci­jom – ka­zao je Živ­ko­vić. On je si­gu­ran da će oni ko­ji će do­bi­ti do­zvo­le po­če­ti rad, ne­za­vi­sno od ovih pro­ce­sa, ali ni­je mo­gao da pre­ci­zi­ra da li će ne­ko od ne­za­do­volj­nih uče­sni­ka, ko­ji su na­ja­vi­li žal­be, mo­ći da blo­ki­ra da­lji po­stu­pak po ten­de­ru.

Tagovi

Povezani tekstovi