Milion dinara iz budžeta novinama koje u Registar medija nisu upisane u skladu sa zakonom

Beogradska opština Obrenovac dodelila je preduzetnici Vesni Joksimović, vlasnici Agencije „Palež štampa“, ukupno milion dinara u 2018. godini, na javnom konkursu i putem pojedinačnog davanja, za projektno sufinansiranje u oblasti javnog informisanja.

Prema ugovorima, oba medijska projekta realizuje list Novi Palež, čiji je izdavač Udruženje novinara Obrenovca (UNO).

Prijava i konkursna dokumentacija Agencije „Palež štampa“, na osnovu koje su sredstva dodeljena, a u koju je Cenzolovka imala uvid, neuredna je i nekompletna, što dovodi u pitanje osnov i validnost oba ugovora o dodeli sredstava potpisana između Gradske opštine Obrenovac i Vesne Joksimović, odnosno Agencije „Palež štampa“.

Teška povreda pravila

Prema mišljenju Dejana Stojanovića, samostalnog savetnika u Ministarstvu kulture i informisanja (MIK), sporan je zakonski osnov za dodelu ovih sredstava, upravo zbog lista Novi Palež.

Kako kaže, iako je vidljiv u Registru medija, Novi Palež nije u taj registar i upisan jer nije dostavio sve podatke u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (Zakon o JIM), uključujući i ime i prezime glavnog i odgovornog urednika.

„To su neke finese u samom zakonu, neka sitna distinkcija, koju bi trebalo da znaju u organima lokalne samouprave. U skladu sa izmenama Zakona o opštem upravnom postupku, stručna služba organa koji vodi upravni postupak (raspisuje konkurs), po službenoj dužnosti pribavlja podatke i obraća se Registru medija APR sa pitanjem da li je medij upisan u registar. Ako medij nije dostavio sve podatke u skladu sa zakonom, dobiće odgovor da nije upisan, iako je vidljiv. Novi Palež ne bi smeo da dobije sredstva za projektno sufinansiranje. Neko može i da mu dodeli sredstva, ali je to teška povreda pravila postupka i taj konkurs bi sigurno bio oboren pred Upravnim sudom.“

Kabinet predsednika Opštine Obrenovac, koji je u oba slučaja obavljao poslove stručne službe, ne samo da se nije obratio Registru medija već je nevažeće rešenje o upisu Novog Paleža u Registar javnih glasila prihvatio kao važeće i ispravno.

Ovaj registar je 1. januara 2015. godine ukinut i zamenjen Registrom medija, a uslovi za upis su pooštreni radi obezbeđivanja veće transparentnosti dodele budžetskih sredstava. Novi Palež je tada prenet u Registar medija, uz obavezu da u narednih šest meseci dostavi podatke u skladu sa zakonom, kako bi bio upisan, što izdavač do danas nije učinio.

Kabinet je kao važeće prihvatio i rešenje o upisu Agencije „Palež štampa“ u Registar privrednih subjekata APR iz 2013. godine, bez provere kod APR u registru kakav je trenutni status Agencije „Palež štampa“. U konkursnoj dokumentaciji ne postoji dokaz o proveri da li su protiv medija i odgovornih lica vođeni bilo kakvi postupci pred Savetom za štampu i kako su oni okončani, što je bila obaveza stručne službe.

Brojne su i nepravilnosti u ugovorima potpisanim sa Agencijom „Palež štampa“, odnosno Vesnom Joksimović. Ni u jednom ugovoru nije naveden matični broj i PIB Agencije „Palež štampa“, kao ni registracioni broj medija.

 

„Palež štampa“ je u jednom ugovoru navedena kao izdavač medija iako to nije. U ugovoru za pojedinačno davanje dodeljeno joj je 500.000 dinara, ali je sporan pravni osnov za pojedinačno davanje izvan konkursa jer ne postoji razlog zbog kog taj projekat nije mogao biti planiran u vreme raspisivanja konkursa za 2018. godinu.

Nejasan je i pravni entitet  – Agencija „Novi Palež“ ne postoji ni u jednom registru APR-a, a pojavljuje se u nekoliko članova ugovora o pojedinačnom davanju.

U Novom Paležu nije objavljeno ništa

Problematična je i realizacija oba sufinansirana projekta. Iako se, po ugovoru sa konkursa, Agencija „Palež štampa“ obavezala da će medijske sadržaje u narednih 12 meseci objavljivati u listu Novi Palež, oni su objavljivani u listu Palež.

List Novi Palež počinje da izlazi i da se distribuira tek u avgustu ove godine, i to od broja 137, nakon brisanja Paleža iz Registra medija. Od tada do danas u njemu nije objavljeno ništa od ugovorenih sadržaja. Takođe, ni po ugovoru o pojedinačnom davanju, u Novom Paležu nije objavljen nijedan od ugovorenih sadržaja.

Advokat Miloš Stojković smatra da je problem Zakona o javnom informisanju i medijima i taj što predviđa vrlo mali set sankcija za nezakonito postupanje u postupku projektnog sufinansiranja.

Prema Stojkoviću, u slučaju dodele sredstava Agenciji „Palež štampa“ reč je o zaobilaženju i izvrgavanju zakona, ima dosta problematičnih stvari, činjenično stanje je komplikovano, a realizovanje sufinansiranog projekta u mediju koji nije u ugovoru niti je upisan u Registar medija u skladu sa zakonom apsolutno je protivzakonito.

„Jeste reč o zloupotrebama jer se izigrava zakon ‘balansiranjem’ između Paleža i Novog Paleža. Zloupotrebljava se činjenica da su formalno upisani u Registar medija, iako nisu registrovani u skladu sa zakonom jer nisu dostavili sve činjenice koje moraju da budu upisane u Registar medija. Koriste i tu ‘rupu u zakonu’, pošto nije propisano da se medij briše iz registra ako nije dostavio sve podatke u skladu sa zakonom“, kaže Stojković i dodaje:

„Sporan je ugovor o dodeli sredstava po konkursu jer je komisija zasnovala svoju odluku na nepotpunom utvrđivanju činjeničnog stanja. Osnovana je tvrdnja da je postupanje nezakonito jer imamo dosta činjenica koje govore u prilog tome, ali je problem ko to treba da utvrdi. To u upravnom sporu utvrđuje Upravni sud, kao pravno sredstvo u slučaju nezakonitosti samog konkursa. Ali, osim učesnika na konkursu, u roku navedenom u rešenju o dodeli sredstava, niko nije mogao da pokrene upravni spor. Koliko mi je poznato, niko ga nije ni pokrenuo, tako da to pravno sredstvo više ne postoji.“

S druge strane, Stojković kaže da je za zakonito sprovođenje konkursa i sprečavanje zloupotreba nesporno odgovoran rukovodilac organa koji je raspisao konkurs.

„Rukovodilac organa vlasti koji je raspisao konkurs i koji potpisuje rešenje o dodeli sredstava odgovoran je za njegovo zakonito sprovođenje. Takođe, snosi odgovornost ako u roku od 15 dana po odluci Registru medija ne dostavi podatke, jer je dužan da se stara o tome da prijava bude dostavljena APR, kako bi u Registru medija bila upisana činjenica da su sredstva dodeljena i kome.“

Opština Obrenovac nije u zakonskom roku, a ni kasnije, obavestila APR o odluci o dodeli sredstava za projektno sufinansiranje za 2018. godinu.

Jelena Rakić, šefica kabineta predsednika Opštine Obrenovac, najpre je odbila da odgovori na pitanja o radu stručne službe, uz objašnjenje da je Cenzolovka sve informacije o konkursu već dobila po zahtevu za slobodan pristup informacijama. Nakon pojašnjenja da se zahtev odnosio na dokumentaciju, a da su pitanja vezana za rad stručne službe, tražila je da se pitanja pošalju mejlom. Do trenutka objavljivanja teksta, odgovori na pitanja nisu stigli.

Dejan Stojanović kaže da do kraja 2018. godine MIK planira da pošalje obaveštenje svim jedinicama lokalne samouprave kako bi se izbegle situacije u kojima mediji koji nisu upisani u Registar medija, poput Novog Paleža, dobijaju sredstva iz budžeta.

„Pozvaćemo se na Zakon o opštem upravnom postupku i ukazati svim lokalnim samoupravama da su u obavezi da upute dopis APR od koga će dobiti dokaz da li su aplikanti po raspisanim konkursima upisani u Registar medija u skladu sa zakonom, što je jedan od osnovnih uslova za učešće na konkursu. Dok ne budemo imali rešenje koje je nedvosmisleno na nivou zakona, ovo će biti obaveštenje lokalnim samoupravama kako treba da postupe u narednim konkursima. Probaćemo i preko medijskih udruženja da to obaveštenje učinimo vidljivijim.“

Preduzetnica Vesna Joksimović odbila je da za Cenzolovku odgovori na pitanja u vezi sa konkursom, sredstvima koja su joj dodeljena i realizacijom projekata.

Vesna Joksimović je supruga Momčila Mome Joksimovića, koji se predstavlja kao glavni i odgovorni urednik Novog Paleža, iako taj podatak ne postoji u Registru medija. Predstavljao se i kao glavni i odgovorni urednik lista Palež, i u tom svojstvu ima četiri javne opomene Saveta za štampu zbog kršenja Kodeksa novinara Srbije i neprofesionalizma.

Iz istih razloga isključen je iz UNS-a 2012. godine, nakon čega osniva UNO, čiji je i predsednik. UNO je u blokadi duže od godinu dana, zbog čega na konkursima za projektno sufinansiranje aplicira Agencija „Palež štampa“.

Palež je izbrisan iz Registra medija 16. jula ove godine, nakon što je APR ustanovio da sedam godina nelegalno izlazi i distribuira se, jer je njegov izdavač brisan iz evidencije APR još 2011. godine.

Bizaran postupak Ministarstva protiv Joksimovića

Dejan Stojanović kaže da je upoznat sa problemima sa Paležom i njegovim glavnim i odgovornim urednikom, da oni sežu i do deset godina unazad, i smatra da medij nije profesionalan sam po sebi.

„Najblaže rečeno, jako je nekorektan u objavljivanju informacija i jako se selektivno ponaša prema ljudima koje kritikuje osnovano ili neosnovano u svom mediju. Do mene su došle i neke informacije na koji način se od negativne informacije dolazi do pozitivne. Ministarstvo može da reaguje ako su medijski sadržaji takvi da u sebi sadrže prekršaj a ministarstvo je nadležno da taj prekršaj pokrene. Ali onda imate situaciju da se taj čovek krije, da neće da primi pozive za sud, da se sud, izgleda, prema njemu blagonaklono ponaša.“

U tom smislu, bizaran je, najblaže rečeno, prekršajni postupak koji je Ministarstvo kulture i informisanja vodilo protiv izdavača Paleža i Momčila Joksimovića pred Prekršajnim sudom u Obrenovcu zbog neobjavljivanja impresuma u jednom broju lista.

Ministarstvo je u prijavi pogrešilo i kao izdavača navelo pravno lice koje to nije. Sud, međutim, nije utvrdio činjenično stanje i umesto da odbaci prijavu, pokrenuo je postupak i presudio. Ali umesto da presudi po Zakonu o javnom informisanju i dosudi propisanu kaznu od 150.000 do milion dinara, izrekao je samo opomenu i naložio da se plate troškovi postupka u iznosu od 1.200 dinara u skladu sa Zakonom o prekršajima, ignorišući Zakon o JIM.

Potom je Ministarstvo propustilo da uloži žalbu Višem sudu, usled čega je takva presuda postala pravnosnažna 17. jula 2018, dan nakon što je Palež izbrisan iz Registra medija. 

Dejan Stojanović priznaje da je greška Ministarstva što nije uložilo žalbu Višem sudu, ali i da ne razume kako je sud mogao da presudi na takav način. Ističe i da će se u izradi medijske strategije obratiti pažnja da se podaci iz različitih registara APR ukrštaju. Na taj način bi se sprečilo da neki medij egzistira na tržištu i koristi javna sredstva iako nema izdavača, poput Paleža koji je godinama bez izdavača realizovao pojedinačne ugovore sa javnim preduzećima u Obrenovcu, ugovorene preko Agencije „Palež štampa“ i po tom osnovu, takođe suprotno zakonu, dobio više miliona dinara iz javnih sredstava.

Tagovi

Povezani tekstovi